Back to news listing

Next article

NEWS: Coronavirus circuit break in Wales / Cyfnod atal y coronafeirws yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

A short, sharp “circuit breaker” or “fire-break” will be introduced across Wales at the end of this week to help regain control of coronavirus. This means that a series of restrictive measures will be in place from 6pm Friday 23 October until the start of Monday 9 November 2020.

Cases of coronavirus have been rising sharply in Wales as the virus has woken up for winter. While the national and local measures put in place across Wales have helped to keep that spread under check, there is a growing consensus that additional action is now needed.

There are 5 main things:

  • people must stay at home, except for very limited purposes
  • people must not visit other households or meet other people they do not live with
  • certain businesses and venues, including bars, restaurants and most shops must close
  • secondary schools will provide learning online only for the week after half-term, other than for children in years seven and eight. Primary schools and childcare settings will remain open.
  • face coverings continue to be mandatory in the indoor public spaces that remain open (subject to certain exemptions and exceptions), including on public transport and in taxis

It has been confirmed that childcare providers are still allowed to operate.  Children can continue to access their usual childcare provider, and families can travel to provide, access or receive childcare.

All childcare providers, including Flying Start childcare, can remain open and offer their normal services, including provision through the half term holidays.  This includes childcare providers operating from community centres, places of worship and school sites. Nannies can also continue to provide childcare.

Primary schools will remain open other than during usual half term holidays.    Secondary schools will re-open after the half-term for children in years seven and eight. Pupils will be able to come in to take exams but other pupils will continue their learning from home for an extra week.  The Welsh Government has said throughout that ensuring children can continue to be taught in school is a priority, and schools are also a safe environment. 

The Welsh Government has published Frequently Asked Questions related to the Coronavirus circuit break.

We have also updated our Frequently Asked Questions for Wales.  Please take time to read the information available through the links and if you have further queries please email paceycymru@pacey.org.uk .

Bydd “cyfnod atal byr” yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru ar ddiwedd yr wythnos hon i helpu i ddod ag achosion o’r coronafeirws o dan reolaeth unwaith eto. Golyga hyn y bydd cyfres o fesurau ar waith o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddechrau dydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Mae achosion o’r coronafeirws wedi bod yn cynyddu’n gyflym yng Nghymru wedi i’r feirws ddeffro ar gyfer y gaeaf. Er bod y mesurau cenedlaethol a lleol a roddwyd ar waith ar draws Cymru wedi helpu i reoli’r lledaeniad, mae cytundeb cynyddol bod angen camau ychwanegol erbyn hyn.

Mae 5 prif beth:

  • rhaid i bobl aros adref, ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn
  • ni chaiff pobl ymweld ag aelwydydd eraill na chwrdd â phobl eraill nad ydynt yn byw gyda nhw
  • rhaid i fusnesau a lleoliadau penodol, gan gynnwys bariau, bwytai a’r rhan fwyaf o siopau gau
  • bydd ysgolion uwchradd yn dysgu ar-lein yn unig yn ystod yr wythnos ar ôl hanner tymor, ac eithrio ar gyfer plant ym mlynyddoedd saith ac wyth. Bydd ysgolion cynradd a lleoliadau gofal plant ar agor
  • mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn orfodol yn y lleoliadau cyhoeddus o dan do sydd ar agor (yn amodol ar rai eithriadau ac esemptiadau), gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn tacsis

Cadarnhawyd y gall gofal plant barhau i weithredu. Gall plant barhau i fynd at eu darparwr gofal plant arferol, a gallwch deithio i ddarparu gofal plant, i gael gafael ar ofal plant neu i dderbyn gofal plant.

Caiff pob darparwr gofal plant, gan gynnwys gofal plant Dechrau'n Deg, aros ar agor a chynnig eu gwasanaethau arferol, gan gynnwys darpariaeth drwy'r gwyliau hanner tymor.  Mae hyn yn cynnwys darparwyr gofal plant sy'n gweithredu o ganolfannau cymunedol, addoldai a safleoedd ysgolion. Gall nanis hefyd barhau i ddarparu gofal plant.

Bydd ysgolion cynradd yn aros ar agor heblaw yn ystod y gwyliau hanner tymor arferol. Bydd ysgolion uwchradd yn ailagor ar ôl yr hanner tymor i blant ym mlynyddoedd saith ac wyth. Bydd disgyblion yn gallu dod i mewn i sefyll arholiadau ond bydd disgyblion eraill yn parhau i ddysgu o gartref am wythnos ychwanegol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud drwy'r amser fod sicrhau bod plant yn gallu parhau i gael eu haddysgu yn yr ysgol yn flaenoriaeth, ac mae ysgol hefyd yn amgylchedd diogel.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin yn ymwneud â Chyfnod atal y coronafeirws.

Rydym wedi diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Cymru. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth sydd ar gael trwy’r dolennau ac os oes gennych ymholiadau pellach, anfonwch e-bost at paceycymru@pacey.org.uk