Back to news listing

Next article

NEWS: New Nanny Scheme in Wales/Cynllun Nani Newydd yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

PACEY Cymru welcomes the launch of the new approval scheme for nannies. From today, Care Inspectorate Wales (CIW) will be processing applications for approval and renewals for home childcare providers (nannies) under new legislation, The Approval of Home Childcare Providers (Wales) Scheme 2021.

The purpose of this new scheme is to replace and improve on the Childcare at Home Voluntary Approval Scheme, sometimes referred to as the “Nanny Scheme”, established in 2007.

The new scheme is voluntary and approved nannies must meet certain criteria. Parents using an approved nanny may be able to receive financial assistance through a range of UK Government tax and benefits concessions such as Tax Credits, Universal Credit and Tax-Free Childcare, where they are eligible.  However, this does not include funded places under the Childcare Offer in Wales.

The criteria for a nanny to be approved under the 2021 scheme is that the applicant must:

 • Be over 18 years of age
 • Have a qualification on the Social Care Wales List of Required qualifications to work within the Early Years and Childcare Sector
 • Hold a current paediatric first aid certificate
 • Have public liability insurance
 • Have a current enhanced DBS (Disclosure and Barring Service) check
 • Not be barred or be considered unsuitable to work with children.

If you are already an approved nanny you will not have to meet the requirements of the 2021 legislation until you decide to renew your approval.

The cost for the Approval Scheme is £55. If applicants also need a DBS certificate, this can be requested via Vibrant Nation at the cost for £54.40.

Please see CIW’s Frequently Asked Questions and Approval Guidance for further information, advice and guidance as well as what steps to take next, the application form and who to contact if you have any queries.

 

Mae PACEY Cymru yn croesawu lansiad y cynllun cymeradwyo newydd ar gyfer nanis. O heddiw ymlaen, bydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn prosesu ceisiadau am gymeradwyaeth ac adnewyddiadau i ddarparwyr gofal plant cartref (nanis) o dan ddeddfwriaeth newydd, Cymeradwyo Cynllun Darparwyr Gofal Plant YN Y Cartref (Cymru) 2021.

Pwrpas y cynllun newydd hwn yw disodli a gwella'r Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref, y cyfeirir ato weithiau fel “Cynllun NanI”, a sefydlwyd yn 2007.

Mae'r cynllun newydd yn wirfoddol a rhaid i nanis gymeradwy fodloni meini prawf penodol.

Mae’n bosib y bydd rhieni sy'n defnyddio nani gymeradwy yn gallu derbyn cymorth ariannol trwy ystod o gonsesiynau treth a budd-daliadau Llywodraeth y DU fel Credydau Treth, Credyd Cynhwysol a Gofal Plant Di-dreth, lle maent yn gymwys. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys lleoedd wedi'u hariannu o dan y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru.

Meini prawf ar gyfer cymeradwyo nani o dan gynllun 2021 yw bod yn rhaid i'r ymgeisydd:

 • Bod dros 18 oed
 • Meddu ar gymhwyster ar Restr Cymwysterau Gofynnol Gofal Cymdeithasol Cymru i weithio yn y Sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
 • Dal tystysgrif cymorth cyntaf pediatreg gyfredol
 • Bod ag yswiriant atebolrwydd cyhoeddus
 • Bod â gwiriad cyfredol manylach DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)
 • Peidio â chael ei gwahardd na chael ei ystyried yn anaddas i weithio gyda phlant.

Os ydych chi eisoes yn nani gymeradwy ni fydd yn rhaid i chi fodloni gofynion deddfwriaeth 2021 nes i chi benderfynu adnewyddu eich cymeradwyaeth.

Y gost ar gyfer Cynllun Cymeradwyo yw £55. Os oes angen tystysgrif DBS ar ymgeiswyr hefyd, gellir gofyn am hyn trwy Vibrant Nation gyda chost o £54.40.

Gweler Cwestiynau Cyffredin a Chanllawiau Cymeradwyo AGC i gael mwy o wybodaeth, cyngor ac arweiniad yn ogystal â pha gamau i'w cymryd nesaf, y ffurflen gais a gyda phwy i gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau.