Back to news listing

Next article

NEWS: CIW Annual Report published / Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol AGC

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

CIW have published their Annual Report for 2020-2021. The report contains key reflections and findings from the past year, providing an insight into the registration, regulation and inspection of childcare and play settings across Wales. The report also emphasises the changes that CIW implemented in response to the pandemic, adapting their inspection and registration processes.

Key areas noted within the report are;

  • By February 2020 CIW had introduced ratings for childcare and play services, and their online and digital work was moving forward.
  • Over the two year period 31 March 2018 to 31 March 2020 there was a decline in the number of services coupled with an increase in the number of places. This included a decrease in the number of child minder services.
  • Over the course of the year CIW received 2,267 notifications of temporary closure due to COVID-19 and a total of 840 notifications of COVID-19 incidents at a service, either related to children or staff.

Publishing her annual report Chief Inspector, Gillian Baranski said:

"This has been an incredibly difficult and challenging year but it has also been a time of inspiration and an opportunity to reflect and learn lessons. I want to acknowledge and pay tribute to the social care and childcare and play workforce in Wales for their dedication in caring for people, and their hard work tackling the many challenges they faced. I have been humbled by their courage, innovation and resilience."

If you have any queries, please email paceycymru@pacey.org.uk

 

Mae AGC wedi cyhoeddi eu Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2020-2021. Mae'r adroddiad yn cynnwys myfyrdodau a chanfyddiadau allweddol o'r flwyddyn ddiwethaf,yn darparu  mewnwelediad i gofrestru, rheoleiddio ac arolygu gofal plant a lleoliadau chwarae ledled Cymru. Mae'r adroddiad yn pwysleisio'r newidiadau a weithredodd AGC mewn ymateb i'r pandemig, gan addasu eu prosesau arolygu a chofrestru.

Y meysydd allweddol a nodwyd yn yr adroddiad yw;

  • Erbyn mis Chwefror 2020 wnaeth AGC gyflwyno graddfeydd ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae, ac roedd eu gwaith ar-lein a digidol yn datblygu.
  • Dros y cyfnod o ddwy flynedd o 31 Mawrth 2018 i 31 Mawrth 2020 bu dirywiad yn nifer y gwasanaethau ynghyd â chynnydd yn nifer y lleoedd. Roedd hyn yn cynnwys gostyngiad yn nifer y gwasanaethau gwarchod plant.
  • Yn ystod y flwyddyn, cafodd AGC 2,267 o hysbysiadau o ddarparwyr yn cau dros dro oherwydd COVID-19, a chyfanswm o 840 o hysbysiadau o COVID-19 mewn gwasanaeth, a oedd naill ai'n gysylltiedig â'r plant neu'r staf.

Wrth gyhoeddi ei hadroddiad blynyddol dywedodd Prif Arolygydd, Gillian Baranski:

"Mae'r flwyddyn hon wedi bod yn un anodd a heriol iawn, ond mae hefyd wedi bod yn gyfnod o ysbrydoliaeth ac yn gyfle i fyfyrio ar wersi a dysgu ohonynt. Rwyf am gydnabod a thalu teyrnged i bawb sy'n gweithio ym meysydd gofal cymdeithasol a gofal plant a chwarae yng Nghymru am eu hymroddiad i ofalu am bobl, a'u gwaith caled wrth fynd i'r afael â'r heriau niferus a wynebwyd ganddynt. Mae eu dewrder, arloesedd a gwydnwch wedi bod yn anhygoel."

Am unrhyw ymholiadau eraill, e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk