Back to news listing

Next article

NEWS: Aligning education and childcare funding rates in Wales/ Cysoni cyfraddau ariannu

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Welsh Government have published a written statement on increasing Foundation Phase Nursery (FPN) funding which aligns the funding rate paid in relation to education and childcare provision within the Childcare Offer for Wales.

Following a pilot in Flintshire Welsh Government will be making additional funds available to local authorities to enable them to increase funding for FPN to the non-maintained sector to align with the current Welsh Government funding rate for childcare (£4.50) within the Childcare Offer.  This will support greater sustainability for the sector and reflects Welsh Government’s commitment to maintain high quality care and education provision by continuing to give children the very best start in life and supporting parents.

This will make delivery of funded early years education through FPN more attractive to childminders where there are opportunities to be funded for this on a local level.  Opportunities for delivery of FPN vary by local authority currently with extremely limited opportunities for childminders to receive funding for FPN.

PACEY Cymru continue to work hard to influence change in who is able to be funded for FPN on a local level ensuring that the needs of the child are central to decision making and supporting parity of opportunities for childminders and parental choice of provision.  In doing this we work closely with Welsh Government, local authorities, local education authorities and educational consortia in Wales. 

In coming months PACEY Cymru will be working with Welsh Government and partners in the sector to support the piloting of the new non-maintained curriulum, as part of the wider new Curriulum for Wales, in a small number of childminding settings.  This alongside the move to a joined up ECEC (Early Childhood Education and Care) approach in Wales demonstrates positive changes in this area.

Claire Protheroe, National Manager for Wales said

‘PACEY Cymru, alongside other partners in the sector, have been calling for funding consistency for a number of years and welcome the changes announced.  This will support settings delivering funded FPN with financial viability.  Our ambition is for childminders in Wales to have the opportunity to deliver funded FPN in the future in line with the current opportunities available to group settings for example day nurseries, play groups and cylchoedd’

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar gynyddu cyllid Meithrin Cyfnod Sylfaen (FPN) sy’n cysoni’r gyfradd ariannu a delir mewn perthynas â darpariaeth addysg a gofal plant o fewn y Cynnig Gofal Plant.

Yn dilyn peilot yn Sir y Fflint bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod arian ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol i’w galluogi i gynyddu’r cyllid ar gyfer FPN i’r sector nas cynhelir i gyd-fynd â chyfradd ariannu gyfredol Llywodraeth Cymru ar gyfer gofal plant (£4.50) o fewn y Cynnig Gofal Plant.  Byd hyn yn cefnogi cynaliadwyedd cynyddol ar gyfer y sector ac yn adlewyrchu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynnal darpariaeth addysg a gofal o ansawdd uchel trwy barhau i roi’r dechrau gorau oll i blant mewn bywyd a chefnogi rhieni.

Bydd hyn yn gwneud cyflwyno addysg blynyddoedd cynnar a ariennir trwy FPN yn fwy deniadol i ofalwyr plant lle mae cyfleoedd i gael eu hariannu ar gyfer hyn ar lefel leol.  Mae cyfleoedd ar gyfer cyflwyno FPN yn amrywio yn ôl awdurdod lleol ar hyn o bryd gyda chyfleoedd cyfyngedig iawn i ofalwyr plant dderbyn ariannu ar gyfer FPN.

Mae PACEY Cymru yn parhau i weithio’n galed i ddylanwadu ar newid o ran pwy sy’n gallu cael eu hariannu ar gyfer FPN ar lefel leol gan sicrhau bod anghenion y plentyn yn ganolog i benderfyniadau a chefnogi cyfle cyfartal i ofalwyr plant a dewis o ddarpariaeth i rieni.  Wrth wneud hyn rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, awdurdodau addysg lleol a chonsortia addysgol yng Nghymru. 

Yn ystod y misoedd i ddod bydd PACEY Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn y sector i gefnogi peilota’r cwricwlwm nas cynhelir newydd, fel rhan o’r Cwricwlwm i Gymru ehangach newydd, mewn nifer fechan o leoliadau gofal plant.  Mae hyn ochr yn ochr â’r symudiad tuag at ymdriniaeth ECEC (Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar) cydgysylltiedig yng Nghymru yn dangos newidiadau cadarnhaol yn yr ardal hon.

Dywedodd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru

‘Mae PACEY Cymru, ochr yn ochr â phartneriaid eraill yn y sector, wedi bod yn galw am gysondeb ariannu ers nifer o flynyddoedd ac yn croesawu’r newidiadau a gyhoeddir.  Bydd hyn yn cefnogi lleoliadau sy’n cyflwyno FPN a ariennir gyda hyfywedd ariannol.  Ein huchelgais yw i warchodwyr plant yng Nghymru gael cyfle i gyflwyno FPN a ariennir yn y dyfodol yn unol â’r cyfleoedd cyfredol sydd ar gael i leoliadau grŵp er enghraifft meithrinfeydd dydd, grwpiau chwarae a chylchoedd’