Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government confirms testing for childcare/ Llywodraeth Cymru yn cadarnhau profion ar gyf

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

The Welsh Government has announced a testing offer for childcare settings alongside schools and colleges in Wales

All those working in schools, registered childcare and play settings in Wales and nannies on CIW’s Voluntary Approval Scheme will be offered lateral flow tests twice weekly. These will be collected and used at home in order to regularly and quickly identify positive asymptomatic cases. Along with social distancing and other measures put in place by schools and settings this will reduce the likelihood of adults unwittingly spreading the virus.

Each setting will be offered free test kits, support, a small supply of PPE and Welsh Government are engaging with the sectors representatives on the specific logistical requirements.

In line with previous announcements PACEY have raised issues relating to vaccine priority at a UK level given this is not a decision that is made by Welsh Government. This continues to be discussed at a parliamentary level and we will share further developments. 

Welsh Government is preparing clear supply chains with larger settings able to order tests, store these in the setting and re-order when stocks are low. As tests are sent out in large batches and are not able to be posted to domestic addresses smaller settings and childminder providers will be aligned to a local ‘hub’ to obtain these.  PACEY Cymru, alongside other partners in the sector in Wales have a further meeting next week to develop the approach to this in partnership with Welsh Government and will share further information as this is confirmed.

Welsh Government have also published Frequently Asked Questions (FAQ’s) in relation to this.  We will be reviewing these are adding further information to our website early next week.  If you have any queries please contact paceycymru@pacey.org.uk .

Claire Protheroe, National Manager for Wales said:

“We are extremely pleased to hear that Welsh Government are enabling childminders and staff working in childcare and play settings in Wales access to lateral flow test devices for home-testing of Covid-19 at the same time as staff in education settings.  This approach has developed through in depth discussions and clear partnership working with the sector, including PACEY Cymru.  We know there is still work to be done around how childminders and those working in smaller group settings, access the kits and will continue to work with Welsh Government and partners to agree an approach that meets the needs of the sector.  Having access to the kits will allow for positive individuals to be identified and isolated much more quickly than through the current testing process reducing the spread of Covid-19 and providing reassurance to settings, staff and families of children.”

Liz Bayram, PACEY's Chief Executive, added:

“We are delighted the Welsh Government, working with sector partners, has ensured that childminders, nurseries and pre-schools in Wales can now home test for Covid-19. It will be key to helping them to stay open safely and reassure their staff and families. We are at a loss why government in England cannot do the same? It remains impractical to expect practitioners to leave their job, to travel for a community test, whilst their nursery has to find other staff to care for children in their absence. And for childminders, who often work on their own, to only be able to go to a testing centre at the weekend or bring their childminded children with them.  Extending the opening hours of community testing sites and giving practitioners priority access isn’t adequate when schools in England can use home tests.”

Leading early years organisations the Early Years Alliance, the Professional Association for Childcare and Early Years (PACEY) and the National Day Nurseries Association (NDNA) are calling on government in England to follow the Welsh Government in making Lateral Flow Devices (LFDs) for coronavirus testing available for all registered early years and childcare providers to use at home.  See the statement here

There has also been a further announcement in relation to schools reopening in Wales.  Kirsty Williams, Minister for Education, stated that from 22 February there will be a phased return to face to face learning for Foundation Phase learners (3 – 7 year olds).  Any further phasing of more year groups will be considered as part of the next 21 day review on the 19 February.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnig profi ar gyfer lleoliadau gofal plant ochr yn ochr ag ysgolion a cholegau yng Nghymru

Bydd y rhai sydd yn gweithio mewn ysgolion a lleoliadau cofrestredig gofal, chwarae a nanis sydd ar Gynllun Cymeradwyo Gwirfoddol AGC yn cael cynnig profion llif ochrol ddwywaith yr wythnos. Cesglir y rhain a'u defnyddio gartref er mwyn nodi achosion asymptomatig cadarnhaol yn rheolaidd ac yn gyflym. Ynghyd â chadw pellter cymdeithasol a mesurau eraill a roddwyd ar waith gan ysgolion a lleoliadau, bydd hyn yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd oedolion yn lledaenu'r feirws yn ddiarwybod.

Bydd pob lleoliad yn cael cynnig citiau prawf am ddim, cefnogaeth, cyflenwad bach o PPE ac mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â chynrychiolwyr y sector ar y gofynion logistaidd penodol.

Yn unol â chyhoeddiadau blaenorol, mae PACEY wedi codi materion yn ymwneud â blaenoriaeth brechlyn ar lefel y DU o ystyried nad yw hwn yn benderfyniad a wneir gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn parhau i gael ei drafod ar lefel seneddol a byddwn yn rhannu datblygiadau pellach.

Mae Llywodraeth Cymru yn paratoi cadwyni cyflenwi clir gyda lleoliadau mawr sy'n gallu archebu profion, eu storio yn y lleoliad ac ail-archebu pan fydd cyflenwadau’n isel. Wrth i brofion gael eu hanfon allan mewn sypiau mawr ac ni ellir eu postio i gyfeiriadau domestig, bydd darparwyr llai a gwarchodwyr plant yn alinio â ‘hwb’ lleol i gael y rhain. Bydd PACEY Cymru, ynghyd â phartneriaid eraill yn y sector yng Nghymru, yn cyfarfod yr wythnos nesaf i ddatblygu’r ymdrin at hyn mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a bydd yn rhannu gwybodaeth bellach wrth i hyn gael ei gadarnhau.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin (FAQ’s) mewn perthynas â hyn. Byddwn yn adolygu'r rhain gan ychwanegu gwybodaeth bellach at ein gwefan yn gynnar yr wythnos nesaf. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk

Dywedodd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru:

“Rydym yn hynod o falch i glywed bod Llywodraeth Cymru yn galluogi gwarchodwyr plant a staff sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a chwarae yng Nghymru i gael mynediad at ddyfeisiau profion llif unffordd ar gyfer profi Covid-19 gartref ar yr un pryd â staff mewn lleoliadau addysg. Mae'r dull hwn wedi datblygu trwy drafodaethau manwl a gweithio mewn partneriaeth glir gyda'r sector, gan gynnwys PACEY Cymru. Rydym yn gwybod bod gwaith i'w wneud o hyd o ran sut mae gwarchodwyr plant a'r rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau grwpiau llai, yn cyrchu'r citiau a byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gytuno ar ddull sy'n diwallu anghenion y sector. Bydd cael mynediad at y citiau yn caniatáu i unigolion positif gael eu hadnabod a'u hynysu'n llawer cyflymach na thrwy'r broses brofi bresennol gan leihau lledaeniad Covid-19 a rhoi sicrwydd i leoliadau, staff a theuluoedd plant."

Dywedodd Liz Bayram, Prif Weithredwr PACEY:

“Rydyn ni’n hynod o falch bod Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda phartneriaid sector, wedi sicrhau y gall gwarchodwyr plant, meithrinfeydd a chyn-ysgolion yng Nghymru nawr brofi ar gyfer Covid-19 yn y cartref. Bydd yn allweddol i'w helpu i aros ar agor yn ddiogel a thawelu meddwl eu staff a'u teuluoedd. Rydym ar golled pam na all llywodraeth yn Lloegr wneud yr un peth? Mae'n parhau i fod yn anymarferol disgwyl i ymarferwyr adael eu swydd, i deithio am brawf cymunedol, tra bod yn rhaid i'w meithrinfa ddod o hyd i staff eraill i ofalu am blant yn eu habsenoldeb. Ac i warchodwyr plant, sy'n aml yn gweithio ar eu pennau eu hunain, dim ond gallu mynd i ganolfan brofi ar y penwythnos neu ddod â'u phlant gyda nhw. Nid yw ymestyn oriau agor safleoedd profi cymunedol a rhoi mynediad â blaenoriaeth i ymarferwyr yn ddigonol pan all ysgolion yn Lloegr ddefnyddio profion cartref.”

Mae sefydliadau blynyddoedd cynnar blaenllaw Cynghrair y Blynyddoedd Cynnar, Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar (PACEY) a Chymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) yn galw ar Lywodraeth Lloegr i ddilyn Llywodraeth Cymru wrth wneud Dyfeisiau Llif Ochrol (LFDs) ar gyfer profion coronafirws ar gael i holl ddarparwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant cofrestredig i’w defnyddio gartref. Gweler y datganiad yma .

Cafwyd cyhoeddiad pellach mewn perthynas ag ysgolion yn ailagor yng Nghymru. Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, y bydd dychweliad graddol i ddysgu wyneb yn wyneb ar gyfer dysgwyr Cyfnod Sylfaen (plant 3 - 7 oed) o 22 Chwefror ymlaen. Bydd unrhyw gyfnodau pellach o grwpiau blwyddyn eraill yn cael eu hystyried fel rhan o'r adolygiad 21 diwrnod nesaf, ar 19 Chwefror.