Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government confirm extended school closures

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Schools in Wales

The Minister for Education has confirmed that schools in Wales will remain closed and move to online learning until 18th January at the earliest given the rise in COVID-19 cases.

Schools and colleges will remain open for children of critical workers and vulnerable learners, as well as for learners who need to complete essential exams or assessments with Special Schools and Pupil Referral Units (PRU’s) remaining open if possible.

The Welsh Government had initially given schools flexibility in the first two weeks of term to decide when to reopen based on local circumstances but it is now clear that a national approach of online learning for the first fortnight of term is the best way forward.

Welsh Government have stated that they know that schools and colleges have been safe and secure environments throughout the pandemic but that education settings being open can contribute to wider social mixing outside the school and college environment.

Childcare in Wales

The current position in Wales is that childcare settings are able to continue to operate for all ages of children even during the current lockdown and school closure period. 

PACEY Cymru are in constant discussion with Welsh Government around COVID-19 related issues and the key message currently is that childcare remains open and accessible to families. We are not aware of any planned changes to this message. PACEY Cymru have shared queries and concerns that have been raised.  Evidence is showing that even though the new variant is more transmissible, it remains the case that children and particularly younger children are generally less impacted.  We have been informed by Welsh Government that the position with regards to schools is more challenging because of the numbers in attendance at each site rather than the fact it is children in attendance. 

Working with families

It is important for childcare providers to work closely with parents/carers to ensure they are following guidance if accessing childcare.

As a self-employed childminder you are able to control the number of families you provide care for in line with contracts you have with families.  It will be a personal decision for a childminder to make taking into account the current contracts and protective measures guidance.

Childcare providers also manage the policies and procedures within their service so can amend these to ensure that messaging to parents/carers is clear around being able to provide childcare only if the families themselves are following national guidelines in relation to COVID-19 (for example are not mixing with large numbers of others or undertaking non-essential travel.  We have provided guidance to members on this including guidance on preparing a COVID-19 agreement with parents.  You would need to ensure parents have had sight of these and have signed to agree with any amends you have made and you have updated CIW with any changes as required (through CIW online).

There is also clear guidance for parents on the Welsh Government website.  If issues arise with a specific family you will need to discuss with them and highlight the areas of the contract and agreements.  You can seek legal advice as a member as needed if issues continue.

In relation to self-isolation being required Welsh Government have provided funding before Christmas to Local Authorities to support with grants for settings who need to close (including for self-isolation).  We would suggest you contact your local authority if this becomes the situation for you to see what financial support is now available.  This will hopefully go some of the way to alleviating financial concerns for settings.

Serial testing and Vaccines

Given that childcare is to remain open we have raised the points around access to serial testing and vaccines for those working in childcare settings again with Welsh Government.  Vaccine priority will be considered following the roll out to the priority groups already identified and Welsh Government have confirmed they will continue to push on this.  We also hope to see some swift progress on the role out of serial testing to childcare providers and will share updates as this is confirmed.   

We do understand how challenging this time is for all providers and childminders specifically.  We recognise that every setting is different and the current position offers some flexibility for providers.

PACEY members can use our free legal advice services if they have contract concerns and can be reassured that their PACEY insurance will cover them if they decide to remain open.

We will continue to update our website with relevant news, links and information.

Ysgolion yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cadarnhau y bydd ysgolion yng Nghymru yn parhau ar gau ac yn symud i ddysgu ar-lein tan 18fed Ionawr ar y cynharaf o ystyried y cynnydd mewn achosion COVID-19.

Bydd ysgolion a cholegau yn parhau i fod ar agor i blant gweithwyr hanfodol a dysgwyr sy'n agored i niwed, yn ogystal ag i ddysgwyr sydd angen cwblhau arholiadau neu asesiadau hanfodol.  Ar y sail hon dylai Ysgolion Arbennig ac UCDau aros ar agor os oes modd.

I gychwyn, rhoddwyd Llywodraeth Cymru’r hyblygrwydd i ysgolion yn ystod pythefnos cyntaf y tymor i benderfynu pryd i ailagor yn seiliedig ar amgylchiadau lleol ond mae'n amlwg bellach mai dull cenedlaethol o ddysgu ar-lein ar gyfer pythefnos cyntaf y tymor yw'r ffordd gorau ymlaen.

Nodwyd Llywodraeth Cymru fod ysgolion a cholegau wedi bod yn lleoliadau diogel drwy gydol y pandemig.  Fodd bynnag, gwyddant hefyd y gall lleoliadau addysg sy'n agored gyfrannu at gymysgu cymdeithasol ehangach y tu allan i amgylchedd yr ysgol a'r coleg.

Gofal plant yng Nghymru

Y sefyllfa bresennol yng Nghymru yw bod lleoliadau gofal plant yn gallu parhau i weithredu ar gyfer plant o bob oed hyd yn oed yn ystod y cyfnod cau a chau ysgolion ar hyn o bryd.

Mae PACEY Cymru yn trafod yn gyson â Llywodraeth Cymru ynghylch materion cysylltiedig â COVID-19 a'r neges allweddol ar hyn o bryd yw bod gofal plant yn parhau i fod yn agored ac yn hygyrch i deuluoedd. Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw newidiadau arfaethedig i'r neges hon. Mae PACEY Cymru wedi rhannu ymholiadau a phryderon a godwyd. Mae tystiolaeth yn dangos, er bod yr amrywiad newydd yn fwy trosglwyddadwy, ei bod yn dal yn wir fod plant ac yn enwedig plant iau yn cael llai o effaith yn gyffredinol. Mae'r sefyllfa o ran ysgolion yn fwy heriol oherwydd y niferoedd sy'n mynychu pob safle yn hytrach na'r ffaith ei fod yn blant sy'n mynychu.

Gweithio gyda theuluoedd

Mae'n bwysig bod darparwyr gofal plant yn gweithio'n agos gyda rhieni / gofalwyr i sicrhau eu bod yn dilyn arweiniad wrth gyrchu gofal plant.

Fel gwarchodwr plant hunangyflogedig gallwch reoli nifer y teuluoedd rydych chi'n darparu gofal ar eu cyfer yn unol â chontractau sydd gennych chi gyda theuluoedd. Bydd yn benderfyniad personol i warchodwr plant ei wneud gan ystyried y contractau cyfredol a’r canllawiau mesurau diogelu.

Mae darparwyr gofal plant hefyd yn rheoli'r polisïau a'r gweithdrefnau yn eu gwasanaeth felly gallant eu diwygio i sicrhau bod negeseuon i rieni / gofalwyr yn glir ynghylch gallu darparu gofal plant dim ond os yw'r teuluoedd eu hunain yn dilyn canllawiau cenedlaethol mewn perthynas â COVID-19 (er enghraifft yn osgoi cymysgu â nifer fawr o bobl eraill neu ymgymryd â theithio nad yw'n hanfodol. Rydym wedi darparu arweiniad i aelodau ar hyn gan gynnwys arweiniad ar baratoi cytundeb COVID-19 gyda rhieni. Byddai angen i chi sicrhau bod rhieni wedi cael golwg ar y rhain ac wedi llofnodi i gytuno ag unrhyw welliannau a wnaethoch a'ch bod wedi diweddaru AGC gydag unrhyw newidiadau yn ôl yr angen (trwy AGC ar-lein).

Mae yna hefyd ganllawiau clir i rieni ar wefan Llywodraeth Cymru. Os bydd materion yn codi gyda theulu penodol bydd angen i chi drafod gyda nhw a thynnu sylw at feysydd y contract a'r cytundebau. Gallwch ofyn am gyngor cyfreithiol fel aelod yn ôl yr angen os bydd materion yn parhau.

Mewn perthynas â hunan-ynysu yn ofynnol mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid cyn y Nadolig i Awdurdodau Lleol i gefnogi gyda grantiau ar gyfer lleoliadau sydd angen gau (gan gynnwys ar gyfer hunan-ynysu). Byddem yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'ch awdurdod lleol os daw hyn yn sefyllfa i chi weld pa gymorth ariannol sydd ar gael nawr. Gobeithio y bydd hyn yn mynd rhywfaint o'r ffordd i leddfu pryderon ariannol lleoliadau.

Profi cyfresol a Brechlynnau

Wrth ystyried bod gofal plant yn aros ar agor rydym wedi codi'r pwyntiau ynghylch mynediad at brofion cyfresol a brechlynnau ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal plant eto gyda Llywodraeth Cymru. Bydd blaenoriaeth brechlyn yn cael ei ystyried wedi iddo gael ei gyflwyno i'r grwpiau blaenoriaeth a nodwyd eisoes ac mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddant yn parhau i wthio ar hyn. Rydym hefyd yn gobeithio gweld cynnydd cyflym ar rôl profion cyfresol i ddarparwyr gofal plant ac y byddwn yn rhannu diweddariadau wrth i hyn gael ei gadarnhau.

Rydym yn deall pa mor heriol yw'r amser hwn i'r holl ddarparwyr a gwarchodwyr plant yn benodol. Rydym yn cydnabod bod pob lleoliad yn wahanol ac mae'r sefyllfa bresennol yn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd i ddarparwyr.

Gall aelodau PACEY ddefnyddio ein gwasanaethau cyngor cyfreithiol am ddim os oes ganddynt bryderon contract a gallant gysuro y bydd eu hyswiriant PACEY yn eu gwarchod os penderfynant aros ar agor.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru ein gwefan gyda newyddion, dolenni a gwybodaeth berthnasol.