Back to news listing

Next article

NEWS: Fire safety guidance for Childminders / Canllawiau diogelwch tân i warchodwyr plant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

In response to requests from the childminding sector for additional guidance around fire safety for child minders, the Welsh Government has recently published fire safety guidance for child minders.The guidance aims to support child minders in considering how they may mitigate the risks inherent in a domestic environment and so help ensure the safety of the children being cared for in child minding settings.

The purpose of the guide is to assist childminders in completing the accompanying fire risk assessment template which has been produced in consultation with Care Inspectorate Wales (CIW) and PACEY Cymru for use by childminders.

CIW expects childminders to undertake a fire safety risk assessment to comply with the requirements relating to fire precautions in the Child Minding and Day Care (Wales) Regulations 2010, as amended and the National Minimum Standards for Regulated Childcare for children up to the age of 12 years.

This applies equally to both new registrations and existing services.

This fire risk assessment would form part of the procedure to be followed in the event of a fire or accident, a requirement of CIW.

The guide provides information on how best to reduce fire risk in a childminder’s home and covers escape routes, fire escape plans, smoke alarms, sleeping accommodation and other general precautions.

Childminders should look at their existing fire safety measures to decide whether they are good enough or if more needs to be done to reduce the risk of harm from fire.   Current advice is that fire blankets and extinguishers are neither mandatory nor recommended.

There is a template for a fire risk assessment which has been produced in consultation with CIW for use by childminders. This guide has been designed to help childminders complete the fire risk assessment template and to explain the different sections. Examples of how to complete each question on the template in conjunction with the guidance notes are provided within Annex A.You may wish to use an alternative format for your risk assessment, and if you do, we recommend that you ensure this meets current guidance and requirements.

Mewn ymateb i geisiadau gan y sector gwarchod plant am ganllawiau ychwanegol ynghylch diogelwch tân i warchodwyr plant, mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar, wedi cyhoeddi canllawiau diogelwch tân ar gyfer gwarchodwyr plant. Nod y canllawiau yw helpu gwarchodwyr plant i ystyried sut y gallant liniaru'r risgiau sy'n gynhenid mewn amgylchedd domestig ac felly sicrhau diogelwch y plant sy'n derbyn gofal mewn lleoliadau gwarchod plant.

Diben y canllawiau hyn yw eich helpu i gwblhau'r templed asesu risgiau tân a atodir sydd wedi cael ei baratoi mewn ymgynghoriad ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a PACEY Cymru i'w ddefnyddio gan warchodwyr plant.

Mae AGC yn disgwyl i warchodwyr plant gynnal asesiad risgiau tân er mwyn cydymffurfio â'r gofynion sy'n ymwneud â rhagofalon tân yn Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010, fel y'u diwygiwyd, a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig ar gyfer plant hyd at 12 oed.

Mae hyn yr un mor gymwys i gofrestriadau newydd a gwasanaethau sy'n bodoli eisoes.

Byddai'r asesiad risgiau tân hwn yn ffurfio'r rhan o'r weithdrefn i'w dilyn pe bai tân neu ddamwain, sef un o ofynion AGC.

Mae'r canllawiau yn rhoi gwybodaeth am y ffordd orau o leihau risgiau tân yng nghartref y gwarchodwr plant ac yn ymdrin â llwybrau dianc, cynlluniau dianc rhag tân, larymau mwg, mannau cysgu a rhagofalon cyffredinol eraill.

Dylai gwarchodwyr plant edrych ar eich mesurau diogelwch tân presennol er mwyn penderfynu a ydynt yn ddigon da neu a oes angen gwneud mwy i leihau'r risg o niwed o ganlyniad i dân. Y cyngor presennol yw nad yw blancedi tân a diffoddwyr tân yn orfodol nac yn cael eu hargymell.

Mae templed ar gyfer asesiad risgiau tân a gynhyrchwyd mewn ymgynghoriad ag AGC i'w ddefnyddio gan warchodwyr plant. Dyluniwyd y canllaw hwn i helpu gwarchodwyr plant i gwblhau'r templed asesu risg tân ac i esbonio'r gwahanol adrannau Ceir enghreifftiau o sut i gwblhau pob cwestiwn ar y templed ynghyd â'r nodiadau canllaw canlynol yn Atodiad A. Efallai yr hoffech ddefnyddio fformat amgen ar gyfer eich asesiad risg, ac os gwnewch hynny, rydym yn argymell eich bod yn sicrhau bod hyn yn cwrdd â'r canllawiau a'r gofynion cyfredol.