Back to news listing

Next article

NEWS: Wales first steps out of lockdown / Camau cyntaf I lacio’r cyfyngiadau symud Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

The Welsh Government will lift the “stay at home” requirement in Wales from 13 March, and replace it with “stay local”, as part of a careful, cautious and phased approach to relaxing coronavirus restrictions

In the written statement, First Minister Mark Drakeford has announced that from Saturday 13 March, four people from two households will be able to meet outdoors to socialise, including in gardens. In addition, outdoor sports facilities, including basketball courts, tennis courts and golf courses, can reopen, and indoor care home visits will restart, for single designated visitors.

From Monday, all primary pupils and those in qualifications years will return. Schools will have the flexibility to bring year 10 and 12 learners back and more learners will return to colleges.

There will also be flexibility for in-school check-ins for all other pupils. All learners will return after the Easter break.

The First Minister said:

"We are taking a phased approach to unlocking each sector – starting with schools. We will make step-by-step changes each week to gradually restore freedoms. We will monitor each change we make, so we know what impact each change has had on Wales’ public health situation."

Bydd Llywodraeth Cymru yn codi’r gofyniad i “aros gartref” yng Nghymru o 13 Mawrth, gan gyflwyno gofyniad i “aros yn lleol” yn ei le. Bydd hyn yn rhan o ddull gofalus, pwyllog a graddol o lacio’r cyfyngiadau coronafeirws.

Cyhoeddwyd Y Prif Weinidog Mark Drakeford yn y datganiad ysgrifenedig, o dydd Sadwrn 13 Mawrth, bydd pedwar o bobl o ddwy aelwyd yn gallu cwrdd yn yr awyr agored i gymdeithasu, gan gynnwys mewn gerddi. Yn ogystal, bydd cyfleusterau chwaraeon awyr agored, gan gynnwys cyrtiau pêl-fasged, cyrtiau tennis a chyrsiau golff, yn cael ailagor, a bydd ymweliadau dan do â chartrefi gofal yn ailddechrau, ar gyfer un ymwelydd dynodedig.

O ddydd Llun ymlaen, bydd pob disgybl ysgol gynradd a disgyblion sy’n astudio ar gyfer cymwysterau yn dychwelyd. Bydd gan ysgolion yr hyblygrwydd i ddod â dysgwyr blynyddoedd 10 a 12 yn eu holau a bydd mwy o ddysgwyr yn dychwelyd i golegau.

Bydd hyblygrwydd hefyd i ysgolion gynnal sesiynau ailgydio ar gyfer pob disgybl arall. Bydd pob dysgwr yn dychwelyd ar ôl gwyliau’r Pasg.

Dywedodd y Prif Weinidog:

Rydyn ni’n mynd ati i ddatgloi pob sector yn raddol – gan ddechrau gydag ysgolion. Byddwn ni’n gwneud newidiadau fesul cam bob wythnos i adfer rhyddid yn raddol. Byddwn ni’n monitro pob newid a wnawn, fel y byddwn ni’n gwybod pa effaith y mae pob newid wedi’i chael ar y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yng Nghymru