Back to news listing

Next article

NEWS: Testing in Wales/Profi yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

The Welsh Government have confirmed plans for collection of lateral flow device (LFD) test kits for childminders and other smaller settings in Wales and PACEY Cymru has voiced concerns over the latest timescales.

In line with our previous news story the Welsh Government announced a testing offer for childcare settings alongside schools and colleges in Wales in February.

All those working in schools, registered childcare and play settings in Wales and nannies on CIW’s Voluntary Approval Scheme were offered lateral flow tests twice weekly. These are used at home in order to regularly and quickly identify positive asymptomatic cases. Along with social distancing and other measures put in place by schools and settings this will reduce the likelihood of adults unwittingly spreading the virus.

Each setting was to be offered free test kits, support, a small supply of PPE and Welsh Government engaged with sectors representatives, including PACEY Cymru, on the specific logistical requirements.

Welsh Government has prepared clear supply chains with larger settings able to order tests, store these in the setting and re-order when stocks are low. As tests are sent out in large batches and are not able to be posted to domestic addresses smaller settings and childminder providers in Wales are to be aligned to a local ‘hub’ to obtain these.  PACEY Cymru, alongside other partners in the sector in Wales met with Welsh Government in February to develop the approach to this in partnership with Welsh Government.

PACEY Cymru contacted Welsh Government a number of times in recent weeks to request clarity on the approach and when childminders will be able to collect kits from Local Authority hubs.  Following an update received yesterday Welsh Government have now confirmed that Local Authorities will start to receive kits for dissemination to childminders and other smaller settings from the end of March.

PACEY Cymru, while understanding the logistical challenges involved, are disappointed that the timescales for delivery mean that childminders in Wales will be not be able to collect kits until around six weeks after kits have been received by larger childcare settings. 

Claire Protheroe, National Manager for Wales said:

‘While we welcome the inclusion of childminders in the plans for accessing LFD test kits and the ongoing commitment in Wales to make this a reality PACEY Cymru are disappointed that the latest update has confirmed that the majority of childminders in Wales will still have to wait a number of weeks before being able to collect kits.  We appreciate there are logistical challenges however also know that access to these kits can reduce the likelihood of adults unwittingly spreading the virus and provide reassurance to settings, staff and families of children.  We have been contacted by a number of frustrated members in Wales questioning the position and share their frustrations which we have raised with Welsh Government’

Nicola Edwards, Deputy Director, Childcare, Play and Early Years Division, Welsh Government responded to say:

‘We would like to thank childminders across Wales for the patience you have shown as we have put in place arrangements to get the Lateral Flow Tests to them, and to apologise for the time this is taking.  

The value of high quality childcare in supporting the development of children of all ages cannot be underestimated and we are incredibly grateful for the lengths childminders have gone to over the past year to stay open, to adapt your services and to continue providing that care.  In making a commitment to provide all childcare and education settings, including childminders, with access to regular testing the Welsh Government was publically underlining the value we place on keeping your services open.  

It was not possible for us to arrange deliveries to you directly and while getting the arrangements in place to ensure you can access them has proved more complicated than we had thought, they should be with local authorities by the end of the month.  Each local authority has put arrangements in place to get tests to childminders and other members of the education and childcare workforce not covered by the arrangements in registered day care settings or schools.  We would also like to thank PACEY Cymru for the support they have given us and local authorities in making these arrangements.’

In line with next steps once Local Authorities have the accurate delivery dates they will be informing eligible individuals of the local collection process and a contact, so they can begin organising collection of kits.  A six week supply will be supplied for each individual including childminders.

Participation in testing is completely voluntary. The purpose of testing is to find asymptomatic positive cases and isolate, to break transmission chains. Individuals who receive a negative LFT should not change or relax their behaviours. The most effective way of stopping the spread of the virus is to follow the primary control measures that have been put in place.

Please see the Welsh Government guidance and PACEY Cymru's Frequently Asked Questions for Wales for further information in relation to COVID-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cynlluniau ar gyfer casglu citiau dyfais llif unffordd ar gyfer gwarchodwyr plant a lleoliadau llai eraill yng Nghymru ac mae PACEY Cymru wedi lleisio pryderon ynghylch y graddfeydd amser diweddaraf.

Yn unol â'n stori newyddion blaenorol, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynnig profi ar gyfer lleoliadau gofal plant ochr yn ochr ag ysgolion a cholegau yng Nghymru ym mis Chwefror.

Cynnigwyd I bawb sy'n gweithio mewn ysgolion, lleoliadau gofal plant a chwarae cofrestredig yng Nghymru a nanis ar Gynllun Cymeradwyo Gwirfoddol AGC profion llif ochrol ddwywaith yr wythnos. Defnyddir y rhain gartref er mwyn nodi achosion asymptomatig cadarnhaol yn rheolaidd ac yn gyflym. Ynghyd â phellter cymdeithasol a mesurau eraill a roddwyd ar waith gan ysgolion a lleoliadau, bydd hyn yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd oedolion yn lledaenu'r firws yn ddiarwybod.

Roedd pob lleoliad i gael cynnig citiau prawf am ddim, cefnogaeth, cyflenwad bach o PPE a bod Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â chynrychiolwyr y sectorau, gan gynnwys PACEY Cymru ar y gofynion logistaidd penodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi cadwyni cyflenwi clir gyda lleoliadau mwy sy'n gallu archebu profion, eu storio yn y lleoliad a'u hail-archebu pan fydd stociau'n isel. Wrth i brofion gael eu hanfon allan mewn sypiau mawr ac na ellir eu postio i gyfeiriadau domestig mae lleoliadau llai a darparwyr gwarchodwyr plant yng Nghymru i gael eu halinio â hwb lleol i gael y rhain. Cyfarfuwyd PACEY Cymru, ynghyd â phartneriaid eraill y sector yng Nghymru â Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror i ddatblygu’r dull o wneud hyn mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Cysylltodd PACEY Cymru â Llywodraeth Cymru nifer o weithiau yn ystod yr wythnosau diwethaf i ofyn am eglurder ynghylch y dull gweithredu a phryd y bydd gwarchodwyr plant yn gallu casglu citiau o hybiau Awdurdod Lleol. Yn dilyn diweddariad a dderbyniwyd ddoe mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau y bydd Awdurdodau Lleol yn dechrau derbyn citiau i'w lledaenu i warchodwyr plant a lleoliadau llai eraill o ddiwedd mis Mawrth.

Mae PACEY Cymru, er ei fod yn deall yr heriau logistaidd dan sylw, yn siomedig bod yr amserlenni ar gyfer dosbarthu yn golygu na fydd gwarchodwyr plant yng Nghymru yn gallu casglu citiau tan oddeutu chwe wythnos ar ôl i gitiau gael eu derbyn gan leoliadau gofal plant mwy.

Dywedwyd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru:

'Er ein bod yn croesawu cynnwys gwarchodwyr plant yn y cynlluniau ar gyfer cyrchu citiau prawf LFD a'r ymrwymiad parhaus yng Nghymru i wireddu hyn, mae PACEY Cymru yn siomedig bod y diweddariad diweddaraf wedi cadarnhau y bydd yn rhaid i fwyafrif y gwarchodwyr plant yng Nghymru aros nifer o wythnosau cyn y byddant yn gallu casglu citiau. Rydym yn gwerthfawrogi bod heriau logistaidd ond rydym hefyd yn gwybod y gall mynediad i'r citiau hyn leihau'r tebygolrwydd y bydd oedolion yn lledaenu'r firws yn ddiarwybod ac yn rhoi sicrwydd i leoliadau, staff a theuluoedd plant. Mae nifer o’n haelodau yng Nghymru wedi cysylltu â ni yn cwestiynu’r sefyllfa ac yr ydym yn rhannu eu rhwystredigaethau, yr ydym wedi’u codi gyda Llywodraeth Cymru.'

Ymatebodd Nicola Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar gan ddweud:

‘Hoffem ddiolch i warchodwyr plant ledled Cymru am yr amynedd rydych chi wedi’i ddangos wrth i ni roi trefniadau ar waith i gael y Profion Llif Ochrol iddyn nhw, ac i ymddiheuro am yr amser mae hyn yn ei gymryd.

Ni ellir tanbrisio gwerth gofal plant o ansawdd uchel wrth gefnogi datblygiad plant o bob oed ac rydym yn hynod ddiolchgar am yr hydoedd y mae gwarchodwyr plant wedi mynd iddynt dros y flwyddyn ddiwethaf i aros ar agor, i addasu eich gwasanaethau ac i barhau i ddarparu'r gofal hwnnw. Wrth ymrwymo i roi mynediad i brofion rheolaidd i bob lleoliad gofal plant ac addysg, gan gynnwys gwarchodwyr plant, mae Llywodraeth Cymru yn tanlinellu'n gyhoeddus y gwerth a roddwn ar gadw'ch gwasanaethau ar agor.

Nid oedd yn bosibl i ni drefnu danfoniadau i chi yn uniongyrchol ac er bod y trefniadau ar waith i sicrhau y gallwch gael mynediad atynt wedi profi'n fwy cymhleth nag yr oeddem wedi meddwl, dylent fod gydag awdurdodau lleol erbyn diwedd y mis. Mae pob awdurdod lleol wedi rhoi trefniadau ar waith i gael profion i warchodwyr plant ac aelodau eraill o'r gweithlu addysg a gofal plant nad ydynt yn dod o dan y trefniadau mewn lleoliadau gofal dydd cofrestredig nac ysgolion. Hoffem hefyd ddiolch i PACEY Cymru am y gefnogaeth y maent wedi'i rhoi inni ac awdurdodau lleol wrth wneud y trefniadau hyn.'

Yn unol â'r camau nesaf unwaith y bydd gan Awdurdodau Lleol y dyddiadau dosbarthu cywir, byddant yn hysbysu unigolion cymwys o'r broses gasglu leol a chysylltiad, fel y gallant ddechrau trefnu citiau. Bydd cyflenwad chwe wythnos yn cael ei gyflenwi ar gyfer pob unigolyn gan gynnwys gwarchodwyr plant.

Mae cymryd rhan yn y profion yn gwbl wirfoddol. Diben y profion yw dod o hyd i achosion positif asymptomatig a hunanynysu, er mwyn torri cadwyni trosglwyddo. Ni ddylai unigolion sy’n cael prawf llif unffordd negatif newid na llacio ei ymddygiad. Y ffordd fwyaf effeithiol o atal lledaeniad y feirws yw dilyn y mesurau rheoli sylfaenol sydd wedi’u rhoi ar waith, sef cadw pellter cymdeithasol o 2m pan fo’n bosibl a dilyn y canllawiau ar olchi dwylo.

Gweler Profion asymptomatig: lleoliadau addysg a gofal plant a Cwestiynau Cyffredin i Gymru PACEY Cymru am ragor o wybodaeth mewn perthynas â COVID-19.