Back to news listing

Next article

NEWS: Childminder success in WeCare Wales competition / Llwyddiant gwarchodwr plant yng nghystadleua

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

PACEY Cymru were delighted to hear that PACEY member Gaynor Richards, a childminder from Llandysul, was the winner of the recent competition run by WeCare Wales on Instagram following nomination and a public vote. The competition was to find childcare teams, play providers and childminders that go above and beyond for the children in their care and the winner was announced at the end of Wecare Wales week on the 15 October.

Andrew Bell, Project Manager for the WeCare campaign said:

‘We had 31 nominations as part of the competition from a range of childcare and play providers. It was extremely positive to see such strong engagement.  Following shortlisting of the nominations these were then opened up to a public vote.  Gaynor’s story, as the wining post, was liked 790 times with a combination of 1,777 likes across all 5 finalists’

Llinos, a parent of one of the children in Gaynor’s care, said in her nomination:

'Care from the heart - that's what you get from Gaynor. She is patient, compassionate and truly wonderful, and my little girl loves going to her. Everyone in her care is a family, and she gets the best out of every child. With decades of experience, many families in the Llandysul area have had the privilege of having Gaynor’s warm and loving care.

She provides structure to the children's day - but also enough freedom to build their confidence, challenge and nurture them safely.  Gaynor's care is intuitive, and she is always very creative with her activities such as nature walks and learning through play.

Gaynor is undoubtedly amazing and does miracles in helping the children in her care develop into thoughtful, creative and loving individuals. A carer who really goes the extra mile. My little girl smiles from ear to ear when with her. Gaynor is the best.'

PACEY Cymru’s Welsh language coordinator Braint Rees spoke to Gaynor to find out more about her success.

How long have you been childminding?

I have been childminding for 30 years, I started in 1991 and have looked after 45 children in this time.

How did you hear about the competition?

The parents of the children I'm looking after are on Instagram. They put the nomination forward and I found out when they called me in Cardiff to say I'm down to the top 5. That was a nice little surprise! I'm so proud that I've won this competition. I am so pleased that the parents nominated me.  I will be having a celebration with the families of children in my care later this week at a local play area.

Tell us about your winning photo

In the winning photo is little Radi who I childmind.  It was taken on the first day she was with me.  She settled right in!

Why do you think your photo was chosen for the winner?

I think the letter from the mother who wrote in promoted the role I have. She had written about the importance of how I give the children so much love, and support parents too. I'm here to help every parent. Life is so hard for all parents, with so many meetings in the evenings and having to work late.  They know I am flexible in my approach and know that they can pick up the phone and that I’m there to help.

What's the best thing about being a childminder?

The best thing is that I'm my own boss. I have three children myself and could work from home when they were young and raise them myself. I enjoy working with children and providing them with a loving environment. It’s important that children learn through play. Getting out in the natural world is great and I am able to do this as a childminder.

I've never advertised, I've started with friends, using word of mouth and I still have a waiting list. I have kept busy and I have been very lucky. I am extremely fortunate to be able to care for my two grandchildren, Ella and Katy now too.

What would you say to anyone thinking of becoming a childminder?

Anyone can have good paperwork, but you have to have the right approach, experience and be able to build good relationships with children and families. Show plenty of love and be there to support parents, that's really important and enjoy the job! You will need a bit of patience to look after children, it really helped me to have the experience of being a mum before becoming a childminder.  Life experiences are important. Get to know the families of children in your care and ensure all parents know you are there to provide support

At the end of the day, it’s kindness that’s important, for children and their families with mutual respect and support.

WeCare Wales aims to raise awareness and understanding of social care, early years and childcare to attract more people with the right skills and values to work in caring roles with children and adults.

Roedd PACEY Cymru yn falch iawn o glywed mai aelod PACEY, Gaynor Richards, gwarchodwr plant o Landysul, oedd enillydd y gystadleuaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Gofalwn Cymru ar Instagram yn dilyn enwebiad a phleidlais gyhoeddus. Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys dod o hyd i dimau gofal plant, darparwyr chwarae a gwarchodwyr plant sy'n mynd y tu hwnt i'r plant yn eu gofal a chyhoeddwyd yr enillydd ar ddiwedd wythnos Gofalwn Cymru ar 15 Hydref.

Dywedodd Andrew Bell, Rheolwr Prosiect yr ymgyrch Gofalwn Cymru:

‘Cawsom 31 o enwebiadau fel rhan o’r gystadleuaeth gan ystod o ddarparwyr gofal plant a chwarae. Roedd yn hynod gadarnhaol gweld ymgysylltiad mor gryf. Ar ôl llunio rhestr fer o'r enwebiadau, agorwyd y rhain i bleidlais gyhoeddus. Roedd stori Gaynor, fel y post buddugol, wedi cael ei hoffi 790 o weithiau gyda chyfuniad o 1,777 yn hoffi ar draws pob un o’r 5 rownd derfynol.’

Dywedodd Llinos, rhiant un o’r plant sydd yng ngofal Gaynor, yn ei henwebiad:

'Gofal o’r galon – dyna gewch chi gan Gaynor. Mae hi’n amyneddgar, tosturiol a gwirioneddol wych, ac mae fy merch fach wrth ei bodd yn mynd ati. Mae pawb sydd o dan ei gofal yn deulu iddi, ac mae hi’n cael y gorau allan o bob un plentyn. Gyda degawdau o brofiad, mae llawer iawn o deuluoedd ardal Llandysul wedi cael y fraint o gael gofal cariadus a chynnes gan Gaynor.

Mae hi’n rhoi strwythur i ddiwrnod y plant - ond hefyd, digon o ryddid er mwyn magu eu hyder, eu herio a’u meithrin nhw’n ddiogel.  Mae gofal Gaynor yn reddfol, ac mae bob tro yn greadigol iawn gyda’u gweithgareddau fel teithiau natur a dysgu trwy chwarae.

Heb os, mae Gaynor yn rhyfeddol ac yn cyflawni gwyrthiau wrth helpu’r plant o dan ei gofal i ddatblygu i fod yn unigolion meddylgar, creadigol a chariadus. Gofalwraig sydd wir yn mynd yr ail filltir. Mae fy merch fach i’n wên o glust i glust wrth fynd ati. Gaynor, y gorau.'

Siaradodd Braint Rees, cydlynydd yr iaith Gymraeg PACEY Cymru, â Gaynor i ddarganfod mwy am ei llwyddiant.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn gwarchod plant?

Dwi wedi bod yn gwarchod plant am 30 o flynyddoedd, dechreues i yn 1991 ac wedi edrych ar ôl 45 o blant yn yr amser hwn.

Sut glywoch chi am y gystadleuaeth?

Rhieni'r plant dwi’n edrych ar ôl, nhw  sydd ar Instagram. Nhw halodd y wybodaeth i mewn iddyn nhw a ges i wybod wrth fod nhw’n ffonio fi yng Nghaerdydd i ddweud bo fi lawr i’r 5 cyntaf. Roedd hynny’n sypreis bach neis! Dwi mor falch fy mod i wedi ennill y gystadleuaeth hon. Dwi mor falch bod y rhieni wedi fy enwebu. Byddaf yn cael dathliad gyda theuluoedd a’r plant yn fy ngofal yn ddiweddarach yr wythnos hon mewn man chwarae lleol.

Dwedwch wrthym am eich llun buddugol

Yn y llun buddugol mae Radi bach yr wyf yn ei warchod. Cymerwyd y llun ar y diwrnod cyntaf roedd Radi gyda mi. Ymgartrefodd yn dda!

Pam rydych chi’n meddwl gwnaeth llun chi cael ei ddewis am yr enillydd?

Rwy'n credu bod y llythyr gan y fam a ysgrifennodd i mewn wedi hyrwyddo'r rôl rydw i'n chwarae. Roedd hi wedi ysgrifennu am y pwysigrwydd o finnau’n rhoi gymaint o gariad i’r plant a bob tro’n cefnogi’r rhieni. Bo fi yma i helpu pob rhiant. Mae bywyd mor galed i bob rhiant, gyda chymaint o gyfarfodydd yn y nos, gorfod gweithio’n hwyr. Maent yn gwybod fy mod yn hyblyg yn fy ngwaith ac yn gwybod y gallant godi'r ffôn a fy mod yno i helpu.

Beth yw’r peth gorau o fod yn warchodwr plant i chi?

Y peth gorau yw fy mod i'n ‘fos’ fy hun. Mae gen i dri o blant fy hun ac felly roeddwn yn gallu gweithio gartref pan oeddent yn ifanc a'u magu fy hun. Dwi’n mwynhau gweithio gyda phlant a darparu amgylchedd cariadus iddynt. Mae'n bwysig bod plant yn dysgu trwy chwarae. Mae mynd allan yn y byd naturiol yn wych ac rwy'n gallu gwneud hyn fel gwarchodwr plant.

Dwi erioed wedi hysbysebu, rydw i wedi dechrau gyda ffrindiau, gan ddefnyddio gair am air ac mae gen i restr aros o hyd. Rwyf wedi cadw'n brysur ac rwyf wedi bod yn lwcus iawn. Dwi’n hynod ddiolchgar i allu gofalu am fy nau wyrion, Ella a Katy hefyd!

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth unrhyw un sy’n ystyried bod yn warchodwr plant?

Gall unrhyw un gael gwaith papur da, ond mae'n rhaid i chi gael y dull cywir, y profiad a gallu meithrin perthnasoedd da gyda phlant a theuluoedd. Dangoswch ddigon o gariad a, byddwch yno i gefnogi rhieni, mae hynny'n bwysig iawn a mwynhewch y swydd! Bydd angen ychydig o amynedd arnoch i ofalu am blant, roedd cael y profiad o fod yn fam cyn dod yn warchodwr plant wedi helpu fi llawer. Mae profiadau bywyd yn bwysig. Dewch i adnabod teuluoedd plant yn eich gofal a sicrhau bod pob rhiant yn gwybod eich bod chi yno i ddarparu cefnogaeth. Ar ddiwedd y dydd, y caredigrwydd sy'n bwysig, i blant a'u teuluoedd. Gyda pharch a chefnogaeth i bob un.

Nod Gofalwn Cymru yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant er mwyn denu mwy o bobl sydd â'r sgiliau a'r gwerthoedd cywir i weithio mewn rolau gofalu gyda phlant ac oedolion.