Back to news listing

Next article

NEWS: Exciting news on funded training in Wales / Newyddion cyffrous ar gyllid yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

In line with funding from Welsh Government from October 21-March 22 PACEY Cymru are now able to offer a package of subsidised pre-registration training and support for prospective childminders in Wales.  Training and support for those looking to work, or currently working as a childminder assistant in Wales is also available at a subsidised cost as is training and support for nannies looking to join Care Inspectorate Wales’ (CIW) Approval of Home Childcare Providers scheme.

All learners will need to contribute £50 towards the cost of the training. This payment is non-refundable please see our refund policy for further details. This will need to be paid before enrolment onto unit 326 Introduction to home-based childcare (IHC) takes place.

Prospective childminders

Through this package there is support to help individuals at every step of the way through the journey to registration with Care Inspectorate Wales (CIW).  This comprehensive package starts by supporting individuals who are considering becoming a childminder, through the journey to registration and working as a newly registered childminder in Wales. This includes the two units required for registration as a childminder- Introduction to home-based childcare (IHC) and Preparing for childminder practice (PCP) and PACEY’s Quality Start package alongside other relevant training and support.

Childminder assistants

Through this package there is training and support available for those looking to work, or currently working as a childminder assistant in Wales.  This includes the unit Introduction to home-based childcare (IHC) to support a growth of knowledge and understanding alongside other relevant training and support.

Nannies

Through this package there is training and support available for nannies looking to join CIW’s Approval of Home Childcare Providers scheme. This includes the unit required to join the scheme Introduction to home-based childcare (IHC) alongside other relevant training and support.

PACEY Cymru will continue to work in partnership with Local Authority teams and signpost individuals to additional support available from Local Authorities, Welsh Government, Business Wales and other key partners throughout the programme.

Find out more about this programme or for any queries please email paceycymru@pacey.org.uk

 

Yn unol â chyllid gan Lywodraeth Cymru rhwng Hydref 21 a Mawrth 22, rydym bellach yn gallu cynnig pecyn o hyfforddiant a chymorth cyn-gofrestru â chymhorthdal ar gyfer darpar warchodwyr plant yng Nghymru. Mae hyfforddiant a chefnogaeth i’r rhai sy’n edrych i weithio, neu sy’n gweithio ar hyn o bryd fel cynorthwyydd gwarchodwr plant yng Nghymru hefyd ar gael am gost â chymhorthdal ynghyd â hyfforddiant a chefnogaeth i nanis sydd am ymuno â chynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 2021.

Bydd angen i bob dysgwr gyfrannu £50 tuag at gost yr hyfforddiant. Ni ellir ad-dalu'r taliad hwn gweler ein polisi ad-daliad am fanylion pellach. Bydd angen i’r dysgwr dalu cyn cofrestru ar uned 326 Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref (CGPC).

Darpar warchodwyr plant

Trwy'r pecyn hwn cynigir cefnogaeth i helpu unigolion ar bob cam o'r siwrnai i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae'r pecyn cynhwysfawr hwn yn cychwyn trwy gefnogi unigolion sy'n ystyried dod yn warchodwr plant, trwy'r daith i gofrestru a gweithio fel gwarchodwr plant sydd newydd gofrestru yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys y ddwy uned sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru fel gwarchodwr plant - Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref (CGPC) a Pharatoi ar gyfer ymarfer ym maes gwarchod plant - (PGP), a phecyn Cychwyn o Ansawdd PACEY ochr yn ochr â hyfforddiant a chymorth perthnasol arall.

Cynorthwywyr gwarchodwr plant

Trwy'r pecyn hwn cynigir hyfforddiant a chefnogaeth i'r rhai sy'n edrych i weithio, neu sy'n gweithio ar hyn o bryd fel cynorthwyydd gwarchod plant yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys yr uned Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref (CGPC) i gefnogi twf mewn gwybodaeth a dealltwriaeth ochr yn ochr â hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol arall.

Nanis

Trwy’r pecyn hwn cynigir hyfforddiant a chefnogaeth i nanis sydd am ymuno â Chynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref  AGC. Mae hyn yn cynnwys yr uned sy'n ofynnol i ymuno â'r cynllun sef Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref (CGPC) ochr yn ochr â hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol arall.

Bydd PACEY Cymru yn parhau i weithio mewn partneriaeth â thimau Awdurdodau Lleol ac yn cyfeirio unigolion at gymorth ychwanegol sydd ar gael gan Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru a phartneriaid allweddol eraill trwy gydol y rhaglen. Dysgu mwy am y rhaglen hon neu ar gyfer unrhyw ymholiadau, e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk