Back to news listing

Next article

NEWS: Independent Review of Childminding in Wales/Adolygiad Annibynnol o Warchod Plant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Following the raising of issues and views by PACEY Cymru in relation to the decline of childminding in Wales and the factors impacting on this Welsh Government has commissioned Arad research to carry out an independent review of childminding in Wales which is now taking place. 

This review will look to evidence and grow understanding of the reasons for the gradual decline in childminding numbers in Wales over recent years and to identify what barriers or issues may be contributing to this steady decline or preventing people from entering the profession. This work will involve conversations with childminders, local authorities, families and children, Care Inspectorate Wales and other key stakeholders to get as clear and accurate a picture as possible of the situation.

The research work will lead to a report which will be published on the Welsh Government website in the autumn/winter 2022, with findings and ideas to inform future work.

Why should I be involved?

This review will be the opportunity for us to share evidence, research and views and have honest and open discussions in relation to some of the issues and challenges impacting on childminders. It is highly important to PACEY Cymru to have a strong voice from members in relation to this review.

Have your say!

Alongside a survey for childminders Arad will also be holding a session to hear the views of childminders in Wales as part of our PACEY Cymru autumn conferences.  Don’t miss the opportunity to be involved.

Please note the survey has already been shared by email to those currently delivering the Childcare Offer so no need to complete this survey again if you have already done so.

If you have any queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

 

Yn dilyn codi materion a safbwyntiau gan PACEY Cymru mewn perthynas â’r dirywiad mewn gwarchod plant yng Nghymru a’r ffactorau sy’n effeithio ar hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil Arad i gynnal adolygiad annibynnol o warchod plant yng Nghymru sydd yn awr yn cymryd lle.

Bydd yr adolygiad hwn yn ceisio tystiolaethu a chynyddu dealltwriaeth o’r rhesymau dros y lleihad graddol yn nifer o warchodwyr plant yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf ac i geisio deall pa rwystrau neu faterion a allai fod yn cyfrannu at y lleihad hwn neu a all fod yn atal pobl rhag ymuno â’r proffesiwn. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys sgyrsiau gyda gwarchodwyr plant, awdurdodau lleol, teuluoedd a phlant, Arolygiaeth Gofal Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill i gael darlun mor glir a chywir â phosibl o’r sefyllfa.

Bydd y gwaith ymchwil yn arwain at adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru yn yr hydref/gaeaf 2022, gyda chanfyddiadau a syniadau i lywio gwaith yn y dyfodol.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

Bydd yr adolygiad hwn yn gyfle i ni rannu tystiolaeth, ymchwil a safbwyntiau a chael trafodaethau gonest ac agored mewn perthynas â rhai o’r materion a’r heriau sy’n effeithio ar warchodwyr plant. Mae’n hynod bwysig i PACEY Cymru gael llais cryf gan aelodau mewn perthynas â’r adolygiad hwn.

Dweud eich dweud!

Ochr yn ochr ag arolwg ar gyfer gwarchodwyr plant bydd Arad hefyd yn cynnal sesiwn i glywed barn gwarchodwyr plant yng Nghymru fel rhan o’n cynadleddau hydref PACEY Cymru. Peidiwch â cholli'r cyfle i gymryd rhan.

Sylwch fod yr arolwg eisoes wedi’i rannu drwy e-bost â’r rhai ohonoch sy’n darparu’r Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd felly nid oes angen cwblhau’r arolwg eto os ydych wedi gwneud hynny’n barod.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk