Back to news listing

Next article

NEWS: Positive parenting summer roadshows / Sioeau teithiol

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Just three months since physical punishment of children became illegal a series of parenting information roadshows will visit locations across Wales between June and September 2022. 

Parenting isn’t always easy; the Welsh Government’s Parenting. Give it time campaign wants to help by providing positive parenting information, advice and support for parents with children up to the age of 18. 

The roadshows will offer informal public drop-in sessions at supermarkets and public events, providing practical advice on positive parenting techniques and an opportunity to find out more about the new law on physical punishment.  

Representatives from local authority parenting and family support services and Parenting: Give it time will be on hand to talk all things parenting.

The roadshows coincide with a new national advertising campaign, ‘Not here’, which raises awareness that physical punishment, like smacking, is now illegal in Wales. 

The full list of dates and venues are as follows:

 • Thursday 30 June, 9.30-12.30: ASDA Cardiff Bay, Ferry Road Retail Park, Cardiff, CF11 OJR
 • Thursday 7 July, 9.30-12.30: ASDA Llansamlet, Upper Forest Way, Swansea, SA6 8PS
 • Thursday 14 July: 9.30-12.30: ASDA Bridgend, Coychurch Road, Bridgend, CF31 3AG
 • Thursday 18 August, 9.30-12.30: Denbigh and Flint Fair, The Green, Denbigh, LL16 3NU
 • Thursday 1 September, 9.30-12.30: Tesco Extra Newport, Unit 3, Harlech Retail Park, Cardiff Road, Newport NP20 3BA
 • Thursday 15 September, 9.30-12.30: Tesco Aberystwyth, Park Avenue, Aberystwyth, SY23 1PB

Julie Morgan, Deputy Minister for Social Services, said, “When we introduced the law to end physical punishment we were always very clear that the necessary information, advice and support had to be there for parents. That’s why we’re investing up to an additional £2.8m, over four years, to increase the capacity of local authorities in Wales to provide positive parenting support.

“The all-Wales roadshow events will be a great opportunity for families to find out more about Parenting. Give it time and to get positive parenting practical hints, tips and expert advice to encourage good behaviour from children. 

“There’s lots of parenting support out there for families including targeted support through programmes such as Flying Start and Families First alongside universal services provided by, for example, midwives, health visitors, GPs and local authorities.”  

 

Tri mis yn unig ers i gosbi plant yn gorfforol ddod yn anghyfreithlon, bydd cyfres o sioeau teithiol sy’n rhoi gwybodaeth am fagu plant yn ymweld â lleoliadau ledled Cymru rhwng mis Mehefin a mis Medi 2022. 

Nid yw magu plant yn rhwydd bob amser; mae ymgyrch Magu Plant. Rhowch amser iddo Llywodraeth Cymru, eisiau helpu trwy roi gwybodaeth, cyngor a chymorth ynglŷn â magu plant mewn modd cadarnhaol i rieni sydd â phlant hyd at 18 oed. 

Bydd y sioeau teithiol yn cynnig sesiynau galw heibio anffurfiol i’r cyhoedd  mewn archfarchnadoedd a digwyddiadau cyhoeddus, gan roi cyngor ymarferol ar dechnegau magu plant yn gadarnhaol a chyfle i gael gwybod mwy am y gyfraith newydd ar gosbi corfforol.  

Bydd cynrychiolwyr o wasanaethau cymorth i deuluoedd / magu plant llywodraeth leol a Magu Plant. Rhowch amser iddo wrth law i siarad am bopeth sy’n ymwneud â magu plant.

Mae’r sioeau teithiol yn cyd-fynd ag ymgyrch hysbysebu genedlaethol newydd, ‘Ddim fan hyn’, sy’n codi ymwybyddiaeth o’r ffaith bod cosbi corfforol, fel smacio, bellach yn anghyfreithlon yng Nghymru. 

Mae’r rhestr lawn o ddyddiadau a lleoliadau fel a ganlyn:

 • Dydd Iau 30 Mehefin, 9.30-12.30: ASDA Bae Caerdydd, Parc Manwerthu Ferry Road, Caerdydd, CF11 OJR
 • Dydd Iau 7 Gorffennaf, 9.30-12.30: ASDA Llansamlet, Upper Forest Way, Abertawe, SA6 8PS
 • Dydd Iau 14 Gorffennaf: 9.30-12.30: ASDA Pen-y-bont ar Ogwr, Coychurch Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3AG
 • Dydd Iau 18 Awst, 9.30-12.30: Ffair Dinbych a’r Fflint, The Green, Dinbych, LL16 3NU
 • Dydd Iau 1 Medi, 9.30-12.30: Tesco Extra Casnewydd, Uned 3, Harlech Retail Park, Cardiff Road, Casnewydd NP20 3BA
 • Dydd Iau 15 Medi, 9.30-12.30: Tesco Aberystwyth, Park Avenue, Aberystwyth, SY23 1PB

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, “Pan gyflwynom y gyfraith i roi terfyn ar gosbi corfforol, roeddem yn gwbl ymwybodol bod angen i’r wybodaeth, cyngor a chymorth angenrheidiol fod ar gael i rieni. Dyna pam rydym yn buddsoddi hyd at £2.8m ychwanegol, dros bedair blynedd, i gynyddu gallu awdurdodau lleol yng Nghymru i ddarparu cymorth ar fagu plant mewn modd cadarnhaol.

“Bydd y sioeau teithiol ledled Cymru yn gyfle gwych i deuluoedd gael gwybod mwy am yr ymgyrch Magu Plant. Rhowch amser iddo a chael awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol ar fagu plant yn gadarnhaol i annog ymddygiad da gan blant. 

“Mae llawer o gymorth magu plant ar gael i deuluoedd, gan gynnwys cymorth wedi’i dargedu trwy raglenni fel Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf ochr yn ochr â gwasanaethau cyffredinol a ddarperir gan, er enghraifft, fydwragedd, ymwelwyr iechyd, meddygon teulu ac awdurdodau lleol.”