Back to news listing

Next article

NEWS: Self Assessment of Service Statement (SASS) update Wales/Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.

Care Inspectorate Wales (CIW) is postponing the requirement to submit a Self-Assessment of Service Statement (SASS) until 2023.  This decision has been made to support the sector at this difficult time. CIW intends to open the SASS for completion at the same time in forthcoming years – January running into February.

Keeping to a consistent timetable for the SASS will enable CIW to develop the SASS further to include more ‘census’ type questions and review data from the previous calendar year.

Additionally, CIW plans to strengthen the ‘self-assessment’ dimension of the SASS so that it does more to improve the quality and safety of services.

If you have any issues with the timing of future requests for submission of the SASS or further queries, please email ciw@gov.wales.

 

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn gohirio’r gofyniad i gyflwyno Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth tan 2023.  Mae’r penderfyniad hwn wedi’i wneud i gefnogi’r sector ar yr adeg anodd hon.  Mae AGC yn bwriadu agor y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth i'w gwblhau ar yr un pryd yn y blynyddoedd i ddod - Ionawr yn rhedeg i Chwefror.

Bydd cadw at amserlen gyson ar gyfer y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn galluogi AGC i'w ddatblygu ymhellach i gynnwys mwy o gwestiynau tebyg i 'gyfrifiad' a data adolygu o'r flwyddyn galendr flaenorol. Yn ogystal, mae AGC yn bwriadu cryfhau'r elfen  'hunanasesu' yn y  Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth fel ei fod yn gwneud mwy i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau. 

Os oes gennych unrhyw broblemau gydag amseriad ceisiadau yn y dyfodol i gyflwyno'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth neu ymholiadau pellach, anfonwch e-bost at agc@llyw.cymru