Back to news listing

Next article

NEWS: Flying Start expanded in Wales/Ehangu'r rhaglen Dechrau'n Deg

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

In the first phase of the extension of high-quality childcare to all two-year olds in Wales, the Flying Start programme is being expanded to 2,500 more children under the age of four.

Expanding childcare to all two-year-olds in Wales, with a particular emphasis on strengthening Welsh-medium provision, is a commitment in the Co-operation Agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.

Deputy Minister for Social Services, Julie Morgan said:

‘We know children who attend quality early years settings benefit from spending time in a happy, nurturing environment with their peers and are better prepared for primary education.’

From September, the Flying Start programme will be expanded to reach up to 2,500 more children aged 0 to four by increasing the Flying Start target areas in every local authority in Wales.

All children under four living in these areas will be able to access Flying Start services, including childcare for those aged two to three. Eligible families will be notified by their local Flying Start team by the summer.

Plans for the larger expansion of childcare via Flying Start will be announced in the autumn.  Once the Flying Start scheme has been fully rolled out, all families in Wales with children aged two to three years will be eligible for 12.5 hours of funded, high-quality childcare for 39 weeks of the year.

To meet this target, existing Flying Start childcare providers will be supported to expand their reach, with work ongoing to encourage new providers, including those who specialise in Welsh-medium provision, to offer the programme.

PACEY Cymru will work alongside Cwlwm partners, Welsh Government, Local Authorities and other key stakeholders to ensure that opportunities are maximised for providers not currently funded for Flying Start to work to deliver services and to alleviate issues related to the displacement of childcare from existing settings. 

Claire Protheroe National Manager for Wales said:

‘While PACEY Cymru welcome the expansion of Flying Start announced today, and the move to a wider roll out, PACEY Cymru strongly feel that clear consideration needs to be given to the local childcare market.  We need to ensure that childcare displacement does not occur and the sustainability of existing registered provision, who are providing quality services, is considered.  Flying Start services are often commissioned through a tendering process in a Local Authority.  PACEY Cymru are aware of the challenges that procurement brings for childminders and other smaller group settings and would welcome the opportunity to support discussions in this area to maximise opportunities and remove barriers. 

It is extremely important that any barriers to childminders delivering commissioned services in Wales are considered and addressed. This would support a successful expansion of Flying Start and ensure the provision of quality care which supports the best interests of children, parental choice of childcare and sustainability of existing settings.’

There is a concern given the decline in registered childminders in Wales in recent years and the recently announced Independent Review of Childminding in Wales will be key to highlighting challenges and solutions.  We will continue to work collaboratively on behalf of the sector as this work develops.’

Your views are important to us.  If you have any queries, views or evidence to share in relation to this please contact us by emailing paceycymru@pacey.org.uk

 

Mae'r rhaglen Dechrau'n Deg yn cael ei ehangu i 2,500 mwy o blant o dan bedair oed fel rhan o'r cam cyntaf yn y gwaith o ehangu gofal plant o ansawdd uchel i bob plentyn dwy oed yng Nghymru.

Mae ehangu gofal plant i bob plentyn dwy oed yng Nghymru, gyda phwyslais penodol ar gryfhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg, yn un o'r ymrwymiadau a wnaed yn y Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

‘Rydyn ni'n gwybod bod plant sy'n mynd i leoliadau'r blynyddoedd cynnar sydd o ansawdd uchel yn cael budd o dreulio amser mewn amgylchedd hapus a magwrus gyda'u cyfoedion, a'u bod wedi'u paratoi yn well ar gyfer dechrau yn yr ysgol gynradd o ganlyniad i hynny.’

O fis Medi ymlaen, caiff y rhaglen Dechrau'n Deg ei hehangu i gynnwys hyd at 2,500 mwy o blant o adeg geni hyd at bedair oed drwy estyn ardaloedd targed y rhaglen ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru.

Bydd modd i bob plentyn o dan bedair oed sy'n bwy yn yr ardaloedd hyn fanteisio ar wasanaethau Dechrau'n Deg, gan gynnwys gofal plant i blant dwy a thair oed. Bydd timau Dechrau'n Deg yn rhoi gwybod am hyn i deuluoedd sy'n gymwys i fanteisio ar y rhaglen erbyn yr haf.

Byddwn yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ehangu gofal plant ymhellach drwy Dechrau'n Deg yn ystod yr hydref.  Ar ôl i'r cynllun Dechrau'n Deg gael ei roi ar waith yn llawn, bydd pob teulu yng Nghymru sydd â phlant rhwng dwy a thair oed yn gymwys i gael 12.5 awr o ofal plant o ansawdd uchel a ariennir am 39 wythnos y flwyddyn.

Er mwyn cyrraedd y targed hwn, byddwn yn helpu darparwyr presennol Dechrau'n Deg i estyn eu darpariaeth – yn ogystal â pharhau i annog darparwyr newydd i gynnig y rhaglen, gan gynnwys y darparwyr hynny sy'n arbenigo mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Dywed Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru ar gyfer y Gymdeithas Broffesiynol ar PACEY Cymru:

'Er bod PACEY Cymru yn croesawu ehangu Dechrau’n Deg a gyhoeddwyd heddiw, a’r symudiad i’w gyflwyno’n ehangach, mae PACEY Cymru yn teimlo’n gryf bod angen rhoi ystyriaeth glir i’r farchnad gofal plant lleol. Mae angen inni sicrhau nad yw'n dadleoli gofal plant a bod cynaliadwyedd y ddarpariaeth gofrestredig bresennol, sy’n darparu gwasanaethau o safon, yn cael ei ystyried. Mae gwasanaethau Dechrau'n Deg yn aml yn cael eu comisiynu drwy broses dendro mewn Awdurdod Lleol. Mae PACEY Cymru yn ymwybodol o’r heriau y mae caffael yn eu cyflwyno i warchodwyr plant a lleoliadau grwpiau llai eraill a byddent yn croesawu’r cyfle i gefnogi trafodaethau yn y maes hwn i wneud y mwyaf o gyfleoedd a dileu rhwystrau.

Mae’n hynod bwysig bod unrhyw rwystrau sy’n atal gwarchodwyr plant rhag darparu gwasanaethau a gomisiynir yng Nghymru yn cael eu hystyried ac yn cael sylw. Byddai hyn yn cefnogi ehangiad llwyddiannus o Ddechrau’n Deg ac yn sicrhau darpariaeth gofal o ansawdd sy’n cefnogi buddiannau gorau plant, dewis rhieni o ofal plant a chynaliadwyedd lleoliadau presennol.’

Mae pryder o ystyried y gostyngiad yn nifer y gwarchodwyr plant cofrestredig yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf a bydd yr Adolygiad Annibynnol o Warchod Plant yng Nghymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn allweddol i amlygu heriau ac atebion. Byddwn yn parhau i gydweithio ar ran y sector wrth i’r gwaith hwn ddatblygu.”

Mae eich barn yn bwysig i ni. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, safbwyntiau neu dystiolaeth i’w rhannu mewn perthynas â hyn, cysylltwch â ni drwy e-bostio paceycymru@pacey.org.uk