Back to news listing

Next article

NEWS: Launch of PACEY Cymru's Inspiring Environments toolkit in Wales / Lansio pecyn cymorth Amgylch

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

PACEY Cymru's Inspiring Environments toolkit was launched today in a virtual launch event attended by members and key stakeholders in Wales. Developed in partnership with Elizabeth Jarman and childminders in Wales this toolkit will be of interest to anyone working in childcare who is keen to develop environments that support children's well-being, learning and development. Those who joined the launch heard about the development of the toolkit and how the ideas, inspiration and tools can help new and existing childcare practitioners and promote quality home-based childcare.

We would like those working in home-based childcare in Wales to be inspired by the information and resources that have been developed and that they support the growth of knowledge and understanding alongside supporting reflection and development of practice.

We would also like to see the resources within the toolkit promoted by those working with the sector to showcase the work of home-based childcare providers in Wales.  We hope that local authorities, funders and commissioners of services will feel inspired by the potential of quality home-based childcare to support children's wellbeing, learning and development.

Claire Protheroe, National Manager for Wales for PACEY Cymru said:

‘We are delighted to be launching this toolkit and to have so many attend the launch event. I have been extremely impressed by the co-construction approach and the commitment from the childminder group members given their busy professional lives.  The resources that have been developed will support the development and promotion of quality home-based childcare.  We are also looking to develop further resources including short videos and a reflection tool in the coming months.  The toolkit will evolve over time through further engagement with members and other professionals.’

Elizabeth Jarman an internationally recognised learning environments expert who was a project consultant for this work added:

'I was keen to work together with PACEY and contribute to this project as it is bespoke and rooted firmly in quality home-based practice. The involvement of a working group of childminders through the development process makes this a really user friendly resource packed with do-able ideas and underpinned by evidence. It’s based on reflection and the practice examples have developed over time.'

Member involvement in the development of the resources was key and at the launch we heard from members who were part of the working group. One of these Deb Bedaida, a childminder in Cardiff shared:

'Taking part in this group gave me extra knowledge, time for reflection on how I work and how I can improve. It also reaffirmed my confidence and ability as a childcare practitioner. We are not simply childminders, we are so much more- nurturers, speech and language developers, problem solvers, positive role models, teachers, facilitators, managers.'

Hannah Chivers, Senior Policy Manager for the Foundation Phase in Welsh Government who joined the launch and shared her thoughts said:

'The new curriculum for funded non-maintained nursery settings emphasises the importance of three key ‘enablers’ – adults, environments and experiences – working together to inspire and support children in their learning, in meaningful ways which are relevant to their interests.  The Inspiring Environments toolkit complements this approach and will be great resource to support childminders in providing quality home-based learning environments for children.' 

Kevin Barker, Head of Childcare and Play Inspection for CIW who also attended the event welcomed the launch of the toolkit and said:

'Making sure that children have the right environment to learn and have fun is so important. It is great that PACEY Cymru have taken the initiative to develop the Inspiring Environments toolkit.'

You can find out more in the Inspiring Environments section of the PACEY website.

 

Lansiwyd pecyn cymorth Ysbrydoli Amgylcheddau PACEY Cymru heddiw mewn digwyddiad lansio rhithwir a fynychwyd gan aelodau a rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru. Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth ag Elizabeth Jarman a gwarchodwyr plant yng Nghymru, bydd y pecyn cymorth hwn o ddiddordeb i unrhyw un sy'n gweithio ym maes gofal plant sy'n awyddus i ddatblygu amgylcheddau sy'n cefnogi lles, dysgu a datblygiad plant.  Clywodd y rhai a ymunodd â'r lansiad am ddatblygiad y pecyn cymorth a sut y gall y syniadau, yr ysbrydoliaeth a’r offer helpu ymarferwyr gofal plant newydd a phresennol gyda hyrwyddo gofal plant o safon yn y cartref.

Hoffem i'r rhai sy'n gweithio ym maes gofal plant yn y cartref yng Nghymru gael eu hysbrydoli gan y wybodaeth a'r adnoddau sydd wedi'u datblygu a'u bod yn cefnogi twf gwybodaeth a dealltwriaeth ochr yn ochr â chefnogi myfyrio a datblygu ymarfer.

Hoffem hefyd weld yr adnoddau yn y pecyn cymorth yn cael eu hyrwyddo gan y rhai sy'n gweithio gyda'r sector i arddangos gwaith darparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru.  Gobeithiwn y bydd awdurdodau lleol, cyllidwyr a chomisiynwyr gwasanaethau yn teimlo eu bod wedi'u hysbrydoli gan botensial gofal plant o ansawdd yn y cartref i gefnogi lles, dysgu a datblygiad plant.

Dywed Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru ar gyfer y Gymdeithas Broffesiynol ar PACEY Cymru:

‘Rydym yn falch iawn o fod yn lansio’r pecyn cymorth hwn a chael cymaint yn mynychu’r digwyddiad. Mae’r dull cyd-adeiladu a’r ymrwymiad gan aelodau’r grŵp gwarchodwyr plant wedi creu argraff fawr arnaf, o ystyried eu bywydau proffesiynol prysur.  Bydd yr adnoddau a ddatblygwyd yn cefnogi datblygu a hyrwyddo gofal plant o safon yn y cartref. Rydym hefyd yn bwriadu datblygu adnoddau ychwanegol gan gynnwys fideos byr a theclyn myfyrio yn y misoedd nesaf wrth i’r gwaith hwn ddatblygu ymhellach.”

Ychwanegodd Elizabeth Jarman, arbenigwr amgylcheddau dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol a oedd yn ymgynghorydd prosiect am y gwaith hwn:

'Roeddwn yn awyddus i weithio gyda PACEY a chyfrannu at y prosiect hwn gan ei fod wedi'i deilwra'n benodol a'i wreiddio'n gadarn mewn arfer o ansawdd yn y cartref. Mae cynnwys gweithgor o warchodwyr plant trwy'r broses ddatblygu yn golygu bod hwn yn adnodd hawdd ei ddefnyddio sy'n llawn syniadau ymarferol ac wedi'i ategu gan dystiolaeth. Mae'n seiliedig ar fyfyrio ac mae'r enghreifftiau arfer wedi datblygu dros amser.'

Roedd cyfranogiad aelodau yn natblygiad yr adnoddau yn allweddol ac yn y lansiad clywsom gan aelodau a oedd yn rhan o'r gweithgor. Rhannodd un o’r rhain Deb Bedaida, gwarchodwr plant yng Nghaerdydd:

‘Wrth gymryd rhan yn y grŵp hwn cefais wybodaeth ychwanegol, amser i fyfyrio ar sut rydw i'n gweithio a sut y gallaf wella. Ailddatganodd hefyd fy hyder a fy ngallu fel ymarferydd gofal plant. Nid gwarchodwyr plant yn unig ydyn ni, rydyn ni'n gymaint mwy - pobl sy'n meithrin ac sy'n datblygu lleferydd ac iaith, datryswyr problemau, modelau rôl cadarnhaol, athrawon, hwyluswyr, rheolwyr.'

Dywedodd Hannah Chivers, Uwch Reolwr Polisi ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn Llywodraeth Cymru a ymunodd â’r lansiad a rhannodd ei barn:

'Mae’r cwricwlwm newydd ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir yn pwysleisio pwysigrwydd tri ‘galluogwr’ allweddol – oedolion, amgylcheddau a phrofiadau – yn cydweithio i ysbrydoli a chefnogi plant yn eu dysgu, mewn ffyrdd ystyrlon sy’n berthnasol i’w diddordebau. Mae pecyn cymorth Amgylcheddau Ysbrydoledig yn ategu’r dull hwn a bydd yn adnodd gwych i gefnogi gwarchodwyr plant i ddarparu amgylcheddau dysgu o safon yn y cartref i blant.'

Croesawodd Kevin Barker, Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae AGC lansiad y pecyn cymorth hefyd:

'Mae gwneud yn siŵr bod gan blant yr amgylchedd cywir i ddysgu a chael hwyl mor bwysig. Mae’n wych bod PACEY Cymru wedi cymryd yr awenau i ddatblygu pecyn cymorth Ysbrydoli Amgylcheddau.'

Darganfyddwch mwy yn adran gwefan Amgylcheddau Ysbrydoledig PACEY.