Back to news listing

Next article

NEWS: Independent Review of Childminding in Wales/Adolygiad Annibynnol o Warchod Plant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Following the raising of issues and views by PACEY Cymru in relation to the decline of childminding in Wales and the factors impacting on this Welsh Government has confirmed that an independent review of childminding in Wales will take place in 2022.

In 2021 PACEY Cymru supported the facilitation of a session with Welsh Government representatives to listen to members views on childminder ratios in Wales.

We recognise that this is an issue of importance to you and have continued to ensure that the position in relation to ratios is Wales is central to any discussions or work undertaken.

Following the Welsh Government review of the National Minimum Standards (NMS) in 2019 work has been undertaken to move forward on recommendations arising from this review.  This work has been taken forward by an Overview Panel and Working Groups established in Summer 2021 with work continuing into 2022.

PACEY Cymru led on the working group linked to recommendations in relation to childminders and childminding assistants alongside other key partners from the sector including CIW, Welsh Government, Social Care Wales and Local Authority representation.  The outcome of this work alongside the work of the other working groups will be published by Welsh Government in a consultation in spring/summer 2022.  This will enable the views of the sector to be heard and PACEY Cymru will ensure there are opportunities for facilitation of sessions to discuss and share views.

The consultation will focus on key areas of the NMS from the original recommendations.  Childminder ratios are outside of the remit of this work however following the raising of issues and views in relation to the decline of childminding in Wales and the factors impacting on this Welsh Government has also committed to an independent review of childminding in Wales.

Welsh Government have confirmed:

‘Childminders provide a valuable, and often bespoke, service to many families and children across Wales. The Welsh Government is looking to procure an independent piece of research to develop our understanding of the reasons for the gradual decline in childminding numbers in Wales over recent years and to identify what barriers or issues may be contributing to this steady decline or preventing people from entering the profession. We expect this piece of work to involve conversations with child minders, local authorities, families and children, Care Inspectorate Wales and other key stakeholders to get as clear and accurate a picture as possible of the situation. The research work will lead to a report which will be published on the Welsh Government website in the autumn/winter 2022, with findings and ideas to inform our future work with partner.’

This review will be the opportunity for us to share evidence, research and views and have honest and open discussions in relation to some of the issues and challenges impacting on childminders including those linked to ratios. 

We will keep you posted on this work as it develops and opportunities for engagement through our usual channels.  If you have any queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

 

 

Yn dilyn codi materion a safbwyntiau gan PACEY Cymru mewn perthynas â’r dirywiad mewn gwarchod plant yng Nghymru a’r ffactorau sy’n effeithio ar hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd adolygiad annibynnol o warchod plant yng Nghymru yn cael ei gynnal yn 2022.

Yn 2021 hwylusodd PACEY Cymru sesiwn gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru i wrando ar farn aelodau ar gymarebau gwarchodwyr plant yng Nghymru.

Rydym yn cydnabod bod hwn yn fater o bwys i chi ac rydym wedi parhau i sicrhau bod y sefyllfa mewn perthynas â chymarebau Cymru yn ganolog i unrhyw drafodaethau neu waith.

Yn dilyn adolygiad Llywodraeth Cymru o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn 2019, mae gwaith wedi’i wneud i symud ymlaen ar argymhellion sy’n deillio o’r adolygiad hwn. Mae’r gwaith hwn wedi’i ddatblygu gan Banel Trosolwg a Gweithgorau a sefydlwyd yn ystod haf 2021 gyda’r gwaith yn parhau tan 2022.

Arweiniodd PACEY Cymru ar y gweithgor a oedd yn gysylltiedig ag argymhellion mewn perthynas â gwarchodwyr plant a chynorthwywyr gwarchod plant ochr yn ochr â phartneriaid allweddol eraill o'r sector gan gynnwys AGC, Llywodraeth Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a chynrychiolaeth Awdurdodau Lleol. Bydd canlyniad y gwaith hwn ochr yn ochr â gwaith y gweithgorau eraill yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru mewn ymgynghoriad yn ystod gwanwyn/haf 2022. Bydd hyn yn galluogi i farn y sector gael ei chlywed a bydd PACEY Cymru yn sicrhau bod cyfleoedd i hwyluso sesiynau i drafod a rhannu barn.

Bydd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar feysydd allweddol o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol o'r argymhellion gwreiddiol. Mae cymarebau gwarchodwyr plant y tu allan i’r gwaith hwn, fodd bynnag, yn dilyn codi materion a safbwyntiau mewn perthynas â’r dirywiad mewn gwarchod plant yng Nghymru a’r ffactorau sy’n effeithio ar hyn, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i adolygiad annibynnol o warchod plant yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau:

'Mae gwarchodwyr plant yn darparu gwasanaeth gwerthfawr, sy'n aml yn unigryw, i lawer o deuluoedd a phlant ledled Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu caffael darn annibynnol o ymchwil i wella ein dealltwriaeth o'r rhesymau dros y lleihad graddol yn nifer o warchodwyr plant yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf ac i geisio deall pa rwystrau neu faterion a allai fod yn cyfrannu at y lleihad hwn neu a allai fod yn atal pobl rhag ymuno â'r proffesiwn. Fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn, bydd sgyrsiau yn cael eu cynnal gyda gwarchodwyr plant, awdurdodau lleol, teuluoedd a phlant, Arolygiaeth Gofal Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill i gael darlun mor glir a chywir â phosibl o'r sefyllfa. Bydd y gwaith ymchwil yn arwain at adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru yn yr hydref/gaeaf 2022, gyda chanfyddiadau a syniadau a fydd yn ddefnyddiol o ran llywio ein gwaith gyda phartneriaid yn y dyfodol.'

Bydd yr adolygiad hwn yn gyfle i ni rannu tystiolaeth, ymchwil a safbwyntiau a chael trafodaethau gonest ac agored mewn perthynas â rhai o’r materion a’r heriau sy’n effeithio ar warchodwyr plant gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â chymarebau.

Byddwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf i chi am y gwaith hwn wrth iddo ddatblygu ac yn darparu cyfleoedd i ymgysylltu trwy ein sianeli arferol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk