Back to news listing

Next article

NEWS: The Accolades 2023 / Y Gwobrau 2023

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Social Care Wales are now accepting entries and nominations for the 2023 Accolades .  PACEY Cymru see the Awards as an opportunity to recognise, celebrate and share achievements of childcare  and play providers .

“The past few years have been incredibly difficult, but we should be proud of the valuable contribution of everyone in the sector" - Sue Evans, Social Care Wales, Chief Executive.

PACEY Cymru understand the commitment and professionalism shown by our members in Wales and are keen to see that the work you do and the difference you make for children and families is recognised and celebrated.

In particular we would love to see members (including childminders, childminding assistants and those working in day nurseries, playgroups/cylchoedd meithrin and play settings) nominated under the following awards to highlight the importance and impact of your role in providing care and support to children and families.

  • Effective Leadership Award
  • WeCare Wales Award

Further information on these awards and how to nominate an individual can be found here.

Promote the Accolades to parents, carers and others you work with to support and encourage nominations.

The closing date for entries and nominations is 5pm, Wednesday 2 November 2022

The awards ceremony will be held in April 2023.  We look forward to seeing good representation from the sector!

 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru bellach yn derbyn ymgeiswyr ac enwebiadau ar gyfer  Y Gwobrau 2023.  Mae PACEY Cymru yn gweld y gwobrau hyn fel cyfle i gydnabod, dathlu a rhannu cyflwyniadau darparwyr gofal plant a chwarae.

“Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn hynod o anodd, ond dylem fod yn falch o gyfraniad gwerthfawr pawb yn y sector" - Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae PACEY Cymru’n deall yr ymrwymiad a phroffesiynoldeb a ddangosir gan ein haelodau yng Nghymru ac rydym yn awyddus bod eich gwaith a’r gwahaniaeth a wnewch i blant a theuluoedd yn cael ei gydnabod a’i ddathlu.

Yn benodol, hoffem weld aelodau (gan gynnwys gwarchodwyr plant, cynorthwywyr gwarchodwyr plant a’r rhai sy’n gweithio mewn meithrinfeydd dydd, grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin a lleoliadau chwarae) yn cael eu henwebu ar gyfer y gwobrau canlynol i amlygu pwysigrwydd ac effaith eich rôl o ran darparu gofal a chefnogaeth i blant a theuluoedd.

  • Gwobr Arweinyddiaeth Effeithiol
  • Gwobr Gofalwn Cymru

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar y gwobrau hyn a sut i enwebu unigolyn yma.

Hyrwyddwch y Gwobrau i rieni, gofalwyr ac eraill rydych chi’n gweithio â nhw i gefnogi ac annog enwebiadau.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeision ac enwebiadau yw 5pm, Dydd Mercher 2 Tachwedd 2022

Cynhelir y seremoni wobrwyo ym mis Ebrill 2023.  Edrychwn ymlaen at weld cynrychiolaeth dda o’r sector!