Back to news listing

Next article

NEWS: Welsh Government childcare and play survey / Arolwg gofal plant a chwarae Llywodraeth Cymru

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

The Welsh Government wants to hear your experiences of working in the childcare and playwork sector in Wales. The research seeks to gain a better understanding of the workforce’s characteristics and provide an accurate picture of its size and make-up. Findings will inform policy in Wales, particularly supporting and developing the workforce now and over the next five years.

Alma Economics has been commissioned to carry out this research project. As part of this, they are inviting childcare and playwork practitioners as well as setting managers to share their views anonymously in a short survey (expected to take no longer than 10 minutes). At the end of the survey, you will have the option to express interest in taking part in an interview or a focus group to discuss your views and experiences in more detail. This is completely optional and if you do express your interest, you will need to tell them your name, email address, and some details about your position in the sector. The personal information you provide for this purpose will not be associated with your answers. The survey closes on Sunday, 10 September at 23:59.

This is the link to the survey.

Please distribute this link to any practitioners and managers working in your setting(s).

If you have any questions or you would like more information about this research, please contact the Project Manager Hasan Sabri (Alma Economics) at hasan.sabri@almaeconomics.com.

 

 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed eich profiadau o weithio yn y sector gofal plant a gwaith-chwarae Cymreig. Amcan yr ymchwil yw i wella dealltwriaeth o weithlu'r sector gofal plant gan ddatblygi ddarlun manwl o faint a demograffeg y sector. Bydd y darganfyddiadau yn goleuo polisi yng Nghymru, yn enwedig sut i gefnogi a datblygu’r sector nawr a dros y pum mlynedd nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Alma Economics i ddarparu’r ymchwil yma. Fel rhan o hwn, maent rydym yn gwahodd ymarferwyr a rheolwyr y sector gofal plant a gwaith-chwarae i rannu ei barnau trwy holiadur byr. Bydd yr arolwg yn hollol ddienw ac yn cymryd llai na 10 munud. Ar ddiwedd yr arolwg, cewch gyfle i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan mewn cyfweliad neu grŵp ffocws i drafod eich barn a'ch profiadau yn fwy manwl. Mae hyn yn gwbl ddewisol ac os byddwch yn mynegi eich diddordeb, bydd angen i chi roi eich enw, cyfeiriad e-bost, a rhai manylion am eich safle yn y sector. Bydd y wybodaeth bersonol a roddwch at y diben hwn ddim yn gysylltiedig â'ch atebion cynharach. Mae'r arolwg yn cau ar Ddydd Sul y 10fed o Fedi at 23:59.

Dyma'r ddolen i'r arolwg.

Anfonwch y ddolen hon at unrhyw ymarferwyr a rheolwyr sy'n gweithio yn eich lleoliad(au), os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth am yr ymchwil hwn, cysylltwch â Rheolwr y Prosiect Hasan Sabri (Alma Economics) trwy hasan.sabri@almaeconomics.com.