Back to news listing

Next article

NEWS: Ministerial Review of Play/Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

The Welsh Government has published the Ministerial Review of Play steering group report. The publication follows an in-depth and collaborative review of the Welsh Government’s work with respect to play policy. The review took place between 2019 and 2022.

The steering group report presents fifteen key recommendations in relation to six themes identified in the review. It emphasises that there is an urgent need to implement these recommendations to improve opportunities for children’s play in Wales.

The review has taken a collaborative approach, recognising the knowledge and experience of key stakeholders in identifying and understanding the issues and in looking at options for the future. A cross-professional steering group of play and playwork specialists and policy officials from across the Welsh Government was set up to support the review including representation from Cwlwm.

The report is informed by a background paper which provides key literature, reports on the impact of COVID-19 and the rationale for the recommendations.

Welcoming the report in a written statement, the Deputy Minister for Social Services, Julie Morgan MS said:

‘The aim of the review is to take stock of our vision and principles for play and to consider how best to drive forward play policy in the context of changes since the last review in 2002.

The recommendations of the Review are wide ranging, and some will require government cross policy working and continued collaboration with the sector. Therefore, we will undertake further exploration of the recommendations and suggested milestones, which will help to inform the actions required to address them. It is my intention to formally respond to the Steering Group’s report with a detailed action plan later this year.’

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Adroddiad grŵp llywio yr Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae. Mae’r cyhoeddiad yn dilyn adolygiad drylwyr a chydweithredol o waith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â pholisi chwarae. Cynhaliwyd yr adolygiad rhwng 2019 a 2022.

Mae adroddiad y grŵp llywio yn cyflwyno 15 o argymhellion allweddol mewn perthynas â chwe thema a nodwyd yn yr adolygiad. Mae'n pwysleisio bod angen gweithredu’r argymhellion hyn ar frys er mwyn gwella cyfleoedd ar gyfer chwarae plant yng Nghymru.

Mabwysiadodd yr adolygiad agwedd gydweithrediadol, gan gydnabod gwybodaeth a phrofiad rhanddeiliaid allweddol wrth ddynodi a deall y materion pwysig ac wrth edrych ar opsiynau ar gyfer y dyfodol. Sefydlwyd grŵp llywio traws-broffesiynol o arbenigwyr chwarae a gwaith chwarae, a swyddogion polisi ar draws Llywodraeth Cymru, i gefnogi’r adolygiad yn cynnwys cynrychiolaeth gan Cwlwm.

Caiff yr adroddiad ei hysbysu gan bapur cefndir sy’n darparu llenyddiaeth allweddol, adroddiadau ar effaith COVID-19 a’r rhesymeg ar gyfer yr argymhellion.

Wrth groesawu'r adroddiad mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS:

‘Nod yr adolygiad yw ystyried ein gweledigaeth a’n hegwyddorion o ran chwarae, a rhoi sylw i’r ffordd orau o hyrwyddo polisi chwarae yng nghyd-destun newidiadau a wnaed ers yr adolygiad diwethaf yn 2002…

Mae argymhellion yr adolygiad yn eang eu cwmpas, a bydd rhai yn galw am waith traws-bolisi gan y llywodraeth a pharhau i gydweithio gyda’r sector. Byddwn yn mynd ati, felly, i ymchwilio ymhellach i’r argymhellion a’r cerrig milltir a awgrymwyd, a fydd yn helpu i lywio’r camau y mae angen eu cymryd. Rwy’n bwriadu ymateb yn ffurfiol i adroddiad y Grŵp Llywio â chynllun gweithredu manwl yn nes ymlaen eleni.’

Rhoddodd Llywodraeth Cymru y dasg i Chwarae Cymru o gydlynu ysgrifennu’r adroddiad ar ran y grŵp llywio. Meddai Cyfarwyddwr Chwarae Cymru, Mike Greenaway:

‘Fe wnaethom groesawu penderfyniad y dirprwy weinidog i gomisiynu’r adolygiad gweinidogol yn 2019. Mae’n dangos y gwerth a’r pwysigrwydd parhaol y mae Llywodraeth Cymru’n eu gosod ar gyfleoedd i chwarae ym mywydau plant a chydnabyddiaeth o’i rôl wrth gyfrannu at arwain ar newid.

'Mae’r adolygiad hwn yn egluro sut y gallwn wella cyfleoedd ar gyfer chwarae’n strategol gydag argymhellion ar gyfer y camau nesaf ar y daith i’n gwneud yn wlad wirioneddol chwaraegyfeillgar. Edrychwn ymlaen, yn ddisgwylgar, am ymateb y dirprwy weinidog.’

Rhagor o wybodaeth