Back to news listing

Next article

NEWS: Funded PACEY membership in Wales / Aelodaeth PACEY a ariennir yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

PACEY Cymru are pleased to announce that through a generous donation from The Moondance Foundation and additional funding from the Welsh Government we are able to provide funded membership for eligible members in Wales from April 2023 to March 2024.

Existing members

Fully funded practitioner or nursery manager membership with PACEY is available to existing members who are working practitioners or nursery managers in Wales.

The funding will be applied to your account from the date of your next renewal following confirmation from yourself that you wish to take up the offer and continue your membership. You will receive an automated renewal email from PACEY around 21 days in advance of your renewal date.  Around this time a member of the PACEY Cymru team will ring you to process your renewal and apply the discount.

Please do not look to renew on line or through Head Office in Bromley if you are looking to access funded membership for Wales.

For PACEY members who have already paid in full for a membership renewal or have set up to pay by instalments for the year before the start of this funding in April 2023 we will ensure you see a comparable benefit at your next renewal point later in the year and, as outlined above, will be in touch closer to your renewal date.

New or returning members

Fully funded practitioner or nursery manager membership with PACEY is available to new or returning members in Wales who are working practitioners or nursery managers in Wales.  This includes 

  • registered childminders (practitioner membership)
  • childminder assistants (practitioner membership)
  • a nanny on CIW’s Approval of Home Childcare Providers (Wales) Scheme (practitioner membership)
  • nursery workers and other practitioners in the childcare and early years sector (practitioner membership)
  • nursery managers (nursery manager membership)

The funding to new or returning members is strictly subject to availability on a ‘first come first served basis’ and the offer will be withdrawn if all funding is utilised in advance of March 2024.

This funded membership has to be processed through a manual process.  Please do not look to join on line or through our Head Office in Bromley if you are looking to access discounted membership for Wales.

If you fit into one of the above categories that are eligible for new or returning membership and would like to join PACEY contact the Wales office on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk

Please note

Practitioner Plus membership is available at a supplement.  Please contact us for further details.

The offer of funded membership does not include Quality Partner membership (for example staff from Local Authorities) which is still payable in full for both renewals and new or returning members. 

Further information

We have produced some frequently asked questions that will support with queries you may have as a member, potential member, local authority or other key stakeholder. 

Frequently Asked Questions for members and new/returning members

Frequently asked questions for Local Authority teams

If having read these you have further queries please email paceycymru@pacey.org.uk  

 

Mae PACEY Cymru yn falch o gyhoeddi, trwy rodd hael gan The Moondance Foundation a chyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, ein bod yn gallu darparu aelodaeth wedi’i hariannu ar gyfer aelodau cymwys yng Nghymru rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Aelodau presennol

Mae aelodaeth ymarferwyr neu reolwr meithrinfa a ariennir yn llawn gyda PACEY ar gael i aelodau presennol sy'n ymarferwyr neu reolwyr meithrinfa yng Nghymru.

Bydd y cyllid yn cael ei gymhwyso i’ch cyfrif o ddyddiad eich adnewyddu nesaf ar ôl cadarnhad gennych chi eich bod yn dymuno derbyn y cynnig a pharhau â’ch aelodaeth. Byddwch yn derbyn e-bost adnewyddu awtomataidd gan PACEY tua 21 diwrnod cyn eich dyddiad adnewyddu. Tua'r amser hwn bydd aelod o dîm PACEY Cymru yn eich ffonio i brosesu'ch adnewyddiad a gwneud cais am y gostyngiad.

Peidiwch ag edrych i adnewyddu ar-lein na thrwy'r Brif Swyddfa yn Bromley os ydych am gael mynediad i aelodaeth wedi'i hariannu i Gymru.

Ar gyfer aelodau PACEY sydd eisoes wedi talu’n llawn am adnewyddu aelodaeth neu sydd wedi sefydlu i dalu mewn rhandaliadau am y flwyddyn cyn dechrau’r cyllid hwn ym mis Ebrill 2023, byddwn yn sicrhau eich bod yn gweld budd tebyg ar eich pwynt adnewyddu nesaf yn ddiweddarach yn y flwyddyn ac, fel yr amlinellwyd uchod, byddwn mewn cysylltiad yn nes at eich dyddiad adnewyddu.

Aelodau newydd neu aelodau sy'n dychwelyd

Mae aelodaeth ymarferwyr neu reolwr meithrinfa a ariennir yn llawn gyda PACEY ar gael i aelodau newydd neu sy'n dychwelyd yng Nghymru sy'n ymarferwyr neu reolwyr meithrinfa yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys

  • gwarchodwyr plant cofrestredig (aelodaeth ymarferwyr)
  • cynorthwywyr gwarchodwyr plant (aelodaeth ymarferwyr)
  • nani ar Gynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant Cartref (Cymru) AGC (aelodaeth ymarferwyr)
  • gweithwyr meithrinfa ac ymarferwyr eraill yn y sector gofal plant a blynyddoedd cynnar (aelodaeth ymarferwyr)
  • rheolwyr meithrinfa (aelodaeth rheolwr meithrinfa)

Mae’r cyllid i aelodau newydd neu aelodau sy’n dychwelyd yn gwbl amodol ar argaeledd ar sail ‘y cyntaf i’r felin’ a bydd y cynnig yn cael ei dynnu’n ôl os bydd yr holl gyllid yn cael ei ddefnyddio cyn mis Mawrth 2024.

Mae'n rhaid i'r aelodaeth hon a ariennir cael ei phrosesu â llaw. Peidiwch ag edrych i ymuno ar-lein na thrwy ein Prif Swyddfa yn Bromley os ydych am gael mynediad i aelodaeth am bris gostyngol i Gymru.

Os ydych yn cwrdd ag un o’r categorïau uchod sy’n gymwys ar gyfer aelodaeth newydd neu sy’n dychwelyd ac yr hoffech ymuno â PACEY cysylltwch â swyddfa Cymru ar 02920 351407 neu e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk

Sylwer

Mae aelodaeth Ymarferwyr + ar gael fel atodiad. Cysylltwch â ni am fanylion pellach.

Nid yw'r cynnig o aelodaeth a ariennir yn cynnwys aelodaeth Partner Ansawdd (er enghraifft staff o Awdurdodau Lleol) sy'n dal yn daladwy yn llawn ar gyfer adnewyddu ac aelodau newydd neu sy'n dychwelyd.

Gwybodaeth bellach

Rydym wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin a fydd yn helpu i ateb unrhyw ymholiadau y gallai fod gennych fel aelod presennol, aelod newydd posibl, awdurdod lleol neu randdeiliad allweddol arall. 

Cwestiynau Cyffredin i aelodau ac aelodau newydd/ sy’n dychwelyd

Cwestiynau Cyffredin i dimau Awdurdod Lleol

Os oes gennych ymholiadau pellach ar ôl darllen y rhain, e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk