Back to news listing

Next article

NEWS: Update on Childcare Offer / Y diweddaraf am y Cynnig Gofal Plant

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Welsh Government update on the Childcare Offer following the UK Spring Budget:

"In the UK Spring Budget, the Chancellor made a series of announcements to extend funded childcare in England to more under-fives by September 2025. Childcare is a key priority for the Welsh Government, and we are already investing heavily to expand childcare and early years provision to all two-year olds in Wales. The Welsh Government will be carefully analysing the impact of the UK Spring Budget on our finances and any additional funding for Wales. We will make decisions about childcare based on the needs of people in Wales.

Welsh Government have already prioritised investment in childcare and already invest more than £100m in childcare in Wales a year.  Our Childcare Offer provides 30 hours of funded childcare a week for up to 48 weeks a year for three and four-year-olds. As part of our co-operation agreement with Plaid Cymru, Welsh Government are providing £46m of additional funding to expand Flying Start in 2023-24 and 24-25, with over 4,500 more two-year olds across Wales benefiting from high quality free childcare in 2023-24. Alongside this we have expanded our Childcare Offer for 3–4-year-olds, which now delivers 30 hours of funded education and childcare to the children of working parents and parents in education and training.

We increased the hourly rate for childcare under the Offer for three and four-year-olds to £5 per hour from April 2022 – an 11% increase and are also working with the sector to support new approaches to training, development, and recruitment.  Yesterday the Chancellor said that in England there would be an increased rate of payment for those providers delivering their Offer.  We need to understand more about what this means, but we already know that England currently pays on a sliding scale that is dependent on geography rather than a flat rate as is paid in Wales.

The Chancellor’s plans to fund schools and local authorities in England to increase the supply of wraparound care so all parents of school-age children can drop their children off between 8am and 6pm by September 2026 which mirrors Welsh Government work already underway to reform the school day and to integrate schools as community hubs across Wales."

See PACEY's response to the budget announcement

 

Diweddariad Llywodraeth Cymru ar y Cynnig Gofal Plant yn dilyn Cyllideb Gwanwyn y DU:

"Yng Nghyllideb y Gwanwyn y DU, fe wnaeth y Canghellor gyfres o gyhoeddiadau i ymestyn gofal plant sydd wedi'i ariannu yn Lloegr i fwy o blant dan bump oed erbyn mis Medi 2025. Mae gofal plant yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru, ac rydym eisoes yn buddsoddi'n helaeth i ehangu gofal plant a darpariaeth blynyddoedd cynnar i bob plentyn dwy oed yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati’n ofalus i ddadansoddi effaith Cyllideb y Gwanwyn ar ein cyllid ac unrhyw gyllid ychwanegol i Gymru. Byddwn yn gwneud penderfyniadau am ofal plant ar sail anghenion pobl yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi blaenoriaethu buddsoddi mewn gofal plant ac eisoes yn buddsoddi mwy na £100m mewn gofal plant yng Nghymru y flwyddyn.  Mae ein Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr yr wythnos o ofal plant wedi'i ariannu, a hynny am hyd at 48 wythnos y flwyddyn, i blant tair a phedair oed. Fel rhan o'n cytundeb cydweithredu â Phlaid Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn darparu £46m o gyllid ychwanegol i ehangu'r cynllun Dechrau'n Deg yn 2023-24 a 2024-25, gyda dros 4,500 yn rhagor o blant dwy oed ledled Cymru yn elwa ar ofal plant o ansawdd uchel am ddim yn 2023-24. Ochr yn ochr â hyn, rydym wedi ehangu ein Cynnig Gofal Plant i blant 3–4 oed, sydd bellach yn darparu 30 awr o addysg a gofal plant wedi'i ariannu i blant rhieni sy'n gweithio a rhieni sydd mewn addysg a hyfforddiant.

Fe wnaethom gynyddu'r gyfradd fesul awr ar gyfer gofal plant o dan y Cynnig ar gyfer plant tair a phedair oed i £5 yr awr o fis Ebrill 2022 – cynnydd o 11% ac rydym hefyd yn gweithio gyda'r sector i gefnogi dulliau newydd o hyfforddi, datblygu, a recriwtio. Dywedodd y Canghellor ddoe y byddai cyfradd uwch o daliadau ar gael i'r darparwyr hynny sy'n darparu eu Cynnig nhw yn Lloegr. Mae angen i ni ddeall mwy am beth mae hyn yn ei olygu, ond rydym eisoes yn gwybod bod Lloegr ar hyn o bryd yn talu ar sail graddfa symudol sy’n ddibynnol ar ddaearyddiaeth yn hytrach na chyfradd safonol fel sy'n cael ei thalu yng Nghymru.

Mae cynlluniau’r Canghellor i ariannu ysgolion ac awdurdodau lleol yn Lloegr i gynyddu'r cyflenwad o ofal cofleidiol fel y gall holl rieni plant o oedran ysgol ollwng eu plant rhwng 8am a 6pm erbyn Medi 2026, yn adlewyrchu gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo gan Lywodraeth Cymru i ddiwygio'r diwrnod ysgol ac integreiddio ysgolion fel canolfannau cymunedol ledled Cymru."

Gweler ymateb PACEY i gyhoeddiad y gyllideb