Back to news listing

Next article

Voluntary Approval Scheme Wales/Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Update on the Childcare at Home Voluntary Approval Scheme in Wales from Welsh Government

There is currently no requirement for a nanny to register with CIW in the same way as for other childcare providers.  However, in 2007 Welsh Government established the Childcare at Home Voluntary Approval Scheme, sometimes referred to as the Nanny Scheme.  This is a voluntary scheme, administered by CIW.  Amongst other things, inclusion within the scheme enables parents using an approved nanny, to receive payments for the childcare the nanny provides through a range of statutory funding initiatives such as Tax Credits, Universal Credit and Tax Free Childcare, where they are eligible.

We have been made aware of an issue in relation to the scheme.  A Welsh Government statement says:

'Owing to a change made to the governing legislation by the Department of Work and Pensions (DWP), we have been made aware of a problem in relation to the legal basis for the Voluntary Approval Scheme.  We are looking into the matter urgently so that we can understand the full implication of these changes for the scheme but we are not able to accept applications for approval or annual renewal at this time.' 

PACEY Cymru are aware that this will be of huge concern for those nannies currently on the scheme and those who were looking to join the scheme and are in discussions with Welsh Government around this.  We will provide further updates as the postion becomes clearer.

Please email paceycymru@pacey.org.uk with any further queries.

 Diweddariad ar Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru

Ar hyn o bryd, nid oes angen i nani gofrestru gydag AGC yn yr un modd â darparwyr gofal plant eraill. Fodd bynnag, yn 2007, sefydlwyd Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref, sydd weithiau’n cael ei adnabod fel y Cynllun Nani. Cynllun gwirfoddol yw hwn, wedi’i weinyddu gan AGC. Ymhlith pethau eraill, mae cyfranogi yn y cynllun yn galluogi rhieni sy’n defnyddio nani gymeradwy i dderbyn taliadau am y gofal plant a ddarperir gan y nani trwy ystod o fentrau cyllido statudol fel y Credydau Treth, Credyd Cynhwysol a gofal Plant Di-Dreth, lle maent yn gymwys.

Fe’n hysbyswyd am fater mewn perthynas â'r cynllun. Dywed datganiad gan Lywodraeth Cymru:

'Oherwydd newid i ofynion y ddeddfwriaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), tynnwyd ein sylw at broblem gyda chynsail gyfreithiol y cynllun cymeradwyo gwirfoddol. Rydym yn ymchwilio i’r mater ar fyrder fel y gallwn ddeall goblygiadau llawn y newidiadau yma i’r cynllun, ond ni allwn dderbyn ceisiadau am gymeradwyaeth nac adnewyddu blynyddol ar hyn o bryd.'

Mae PACEY Cymru yn ymwybodol y bydd hyn yn bryder mawr i'r nanis hynny sydd ar y cynllun ar hyn o bryd a'r rhai a oedd yn dymuno ymuno â'r cynllun, ac y maent mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch hyn.  Byddant yn darparu diweddariad pellach wrth i'r sefyllfa ddod yn gliriach.

E-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk unrhyw ymholiadau pellach.