Back to news listing

Next article

NEWS: DBS Identity Verification (IDV) checks in Wales/Gwiriadau prawf adnabod

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Care Inspectorate Wales (CIW) have announced that from 1 July 2021 it will be easier to access an Identity Verification (IDV) check appointment.

From this date, CIW will no longer require you to attend a virtual or face-to-face IDV checks at a CIW office during your working hours.  You will be able to use the IDV service provided at many Post Offices (services vary so please check with your Post Office), offering you the flexibility to arrange an IDV check around your working week and at a location closer to your home. The Post Office has an administration charge of £12 for this service.

From 1 July 2021, you will be prompted by the online application system, as part of the application process, to arrange an IDV check appointment at an available Post Office of your choice.

If you have registered with the DBS Update service, your DBS certificate remains up to date for as long as you maintain your annual subscription. Therefore, you are not required to attend IDV checks every three years, providing your subscription remains active and/or there is no change to any information contained on your DBS check.

Further information on how to subscribe to the update service can be found here.

Claire Protheroe, National Manager for Wales said ‘PACEY Cymru welcome this change in direction and have been calling for the last couple of years for an approach to be considered that avoided childminders and family members specifically having to travel to CIW regional offices for these checks which was hugely inconvenient.  PACEY Cymru would greatly encourage members to sign up to the update service given that this removes the requirements for further checks if the subscription remains active and there is not a change to the DBS information held on an individual.’

You can find more information on the Care Inspectorate Wales website or you can email CIW@gov.wales. Please take time to read the information available through the link and if you have further queries please email paceycymru@pacey.org.uk

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi y bydd yn haws trefnu apwyntiad ar gyfer gwiriad prawf adnabod o 1 Gorffennaf 2021 ymlaen.

O'r dyddiad hwn ymlaen, ni fydd AGC yn gofyn i chi fynd i wiriad prawf adnabod rhithwir neu wyneb yn wyneb yn un o swyddfeydd AGC yn ystod eich oriau gwaith.  Bydd modd i chi ddefnyddio'r gwasanaeth gwirio prawf adnabod a ddarperir mewn llawer o Swyddfeydd Post (mae gwasanaethau’n amrywio felly gwiriwch a’ch Swyddfa Bost), sy'n cynnig yr hyblygrwydd i chi drefnu gwiriad prawf adnabod gan ystyried eich oriau gwaith, ac mewn lleoliad sy'n agosach at eich cartref. Bydd Swyddfa'r Post yn codi ffi weinyddol fach o £12 am y gwasanaeth hwn

O 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, bydd y system gwneud cais ar-lein yn eich ysgogi, fel rhan o'r broses gwneud cais, i drefnu apwyntiad gwirio prawf adnabod mewn Swyddfa Bost leol o'ch dewis.

Os byddwch wedi cofrestru â Gwasanaeth Diweddaru'r DBS, bydd eich tystysgrif DBS yn parhau'n gyfredol cyhyd ag y byddwch yn parhau i dalu eich tanysgrifiad blynyddol. Felly, ni fydd yn ofynnol i chi ddod i wiriadau prawf adnabod bob tair blynedd, cyhyd â bod eich tanysgrifiad yn weithredol o hyd a/neu na fydd unrhyw newid i unrhyw wybodaeth yn eich gwiriad DBS.

Mae rhagor o wybodaeth am sut i danysgrifio i'r gwasanaeth diweddaru ar gael yma.

Dywedodd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru 'Mae PACEY Cymru yn croesawu'r newid cyfeiriad hwn ac wedi bod yn galw am gwpl o flynyddoedd i ddull gael ei ystyried sy'n osgoi gwarchodwyr plant ac aelodau o'r teulu yn benodol rhag gorfod teithio i swyddfeydd rhanbarthol AGC i gael y gwiriadau hyn, gan fod yn hynod anghyfleus. Byddai PACEY Cymru yn annog aelodau’n fawr i ymuno â’r gwasanaeth diweddaru o ystyried bod hyn yn dileu’r gofynion ar gyfer gwiriadau pellach os yw’r tanysgrifiad yn parhau i fod yn weithredol ac nad oes newid i’r wybodaeth DBS a gynhaliwyd ar unigolyn.’

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan Arolygiaeth Gofal Cymru neu gallwch anfon e-bost atom yn CIW@gov.wales.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk