Back to news listing

Next article

NEWS: Childcare Offer Wales-New Digital Service/Cynnig Gofal Plant i Gymru-Gwasanaeth Digidol Newydd

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Welsh Government have provided an update on the move to a new digital service to deliver the Childcare Offer for Wales in 2022. This will mean that all childcare providers across Wales will use a single national service to claim payments for Childcare Offer hours delivered in any area of wales. There is important information for childcare providers in this flyer.

The Childcare Offer for Wales national digital service is currently being developed and tested with Local Authorities, childcare providers and parents.

Welsh Government anticipate the new service opening to parents in July 2022 for Autumn intake, which will mean childcare providers needing to create an account on the new service from around April 2022. We will provide with more information on this in due course.

Focus Groups

Childcare providers across Wales currently use a variety of systems operated by Local Authorities to receive payment for Childcare Offer hours provided, depending on the Local Authority area the child receiving those hours lives in.

Welsh Government are currently considering how they close down the systems currently operated by Local Authorities when the national digital service goes live. To that end, they would like to hold some ‘virtual’ focus groups with childcare providers via Microsoft Teams to discuss the options available and to better understand what they would mean for childcare providers.

The dates for the focus groups are:

Tuesday 28th September 12.30pm-2pm

Thursday 30th September 6.30pm-8pm

If you would like to attend a focus group session, please pay attention to their privacy notice and contact Welsh Government directly by emailing Digital.Childcare@gov.wales before Monday 27th September. Please include which session you would like to attend and whether you will be contribution in English or Welsh.

If you have any queries, please email paceycymru@pacey.org.uk

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu diweddariad am y ffaith y bydd gwasanaeth digidol newydd ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru yn cael ei gyflwyno yn 2022. Mae hyn yn golygu y bydd pob darparwr gofal plant ledled Cymru yn defnyddio un gwasanaeth cenedlaethol i hawlio taliadau am oriau a ddarperir o dan y Cynnig Gofal Plant mewn unrhyw ardal yng Nghymru.Mae gwybodaeth bwysig i ddarparwyr gofal plant yn y daflen hon.

Mae gwasanaeth digidol cenedlaethol y Cynnig Gofal Plant yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ac yn cael ei roi ar brawf gan awdurdodau lleol, darparwyr gofal plant a rhieni.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd y gwasanaeth newydd yn agor ym mis Gorffennaf 2022 i rieni wneud ceisiadau am ofal o hydref 2022. Bydd hyn yn golygu y bydd angen i ddarparwyr gofal plant greu cyfrif ar y gwasanaeth newydd o tua mis Ebrill 2022. Byddwn yn darparu mwy o wybodaeth am hyn maes o law.

Grwpiau Ffocws

Mae darparwyr gofal plant ledled Cymru ar hyn o bryd yn defnyddio amrywiaeth o systemau sy’n cael eu gweithredu gan Awdurdodau Lleol er mwyn cael taliad am yr oriau a ddarparwyd o dan y Cynnig Gofal Plant, yn dibynnu ar ardal awdurdod lleol y mae’r plentyn sy’n cael yr oriau hynny yn byw ynddi.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ystyried sut yr y byddant yn cau'r systemau sy’n cael eu gweithredu ar hyn o bryd gan Awdurdodau Lleol pan fydd y gwasanaeth digidol cenedlaethol yn cychwyn. I'r perwyl hwnnw, hoffant gynnal rhai grwpiau ffocws rhithiol gyda darparwyr gofal plant drwy Microsoft Teams i drafod yr opsiynau sydd ar gael ac i gael gwell dealltwriaeth o beth fyddant yn ei olygu i ddarparwyr gofal plant.

Dyma ddyddiadau’r grwpiau ffocws:

Dydd Iau, 28 Medi, 12.30pm-2pm

Dydd Iau, 30 Medi 6.30pm-8pm

Os hoffech chi fynychu sesiwn grŵp ffocws, talwch sylw i'w hysbysiad preifatrwydd a chysylltwch â Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol trwy e-bostio Digital.Childcare@gov.wales cyn dydd Llun 27ain Medi. Cofiwch gynnwys pa sesiwn yr hoffech chi ei mynychu ac a fyddwch chi'n cyfrannu yn Saesneg neu Gymraeg.

Am unrhyw ymholiadau eraill, e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk