Back to news listing

Next article

NEWS: Childcare Offer for Wales to reopen/Cynnig Gofal Plant Cymru i ailagor

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Wales’ Childcare Offer providing 30 hours of early education and care to the working parents of 3 and 4 year olds across Wales is set to reopen, Deputy Minister for Health and Social Care Julie Morgan has announced today.

As Wales moves to ease more lockdown restrictions and with schools set to return from September, the Offer will reopen for applications enabling families to start accessing the funded childcare.

Parents who would have been eligible for the Offer in the summer term, but who missed out on a full term because they had not started taking up the Offer before the pandemic, will be able to submit their applications from mid-August. 

Applications from parents whose child becomes eligible for the Offer in the autumn term will be considered from the start of September onwards.

Details on the timing and how to apply will be available on local authority websites and through Family Information Services.

The Deputy Minister for Health and Social Care, Julie Morgan, said:

Childcare providers have been fantastic too, many of whom stayed open when the virus was at its most prevalent to ensure that critical workers were able to contribute effectively to the national effort against the pandemic.

Please see full press release here.

PACEY Cymru are checking for further guidance for childcare providers in relation to this announcement and will be updating our website information including our Wales FAQ’s and social media as soon as possible.

Heddiw, mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod Cynnig Gofal Plant Cymru yn mynd i ailagor, gan ddarparu 30 awr o addysg gynnar a gofal i rieni plant 3 a 4 oed ledled Cymru sy’n gweithio.

Wrth i Gymru gymryd camau i lacio’r cyfyngiadau ymhellach, ac wrth i ysgolion baratoi i ailgydio o fis Medi, bydd y Cynnig yn dechrau derbyn ceisiadau o’r newydd, gan alluogi teuluoedd i fanteisio ar y gofal plant.

Bydd modd i rieni a fyddai wedi bod yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig yn ystod tymor yr haf, ond a gollodd dymor cyfan am nad oeddent wedi dechrau defnyddio’r Cynnig cyn y pandemig, gyflwyno eu ceisiadau o ganol Awst.

Caiff ceisiadau gan rieni y bydd eu plentyn yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn yr hydref eu hystyried o ddechrau Medi ymlaen.

Bydd manylion o ran pryd a sut i wneud cais ar gael ar wefannau awdurdodau lleol a thrwy Wasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd.

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

“Mae darparwyr gofal plant wedi bod yn wych hefyd, a llawer ohonynt wedi cadw’u drysau ar agor tra oedd y feirws ar ei waethaf er mwyn sicrhau bod gweithwyr hanfodol yn gallu cyfrannu’n effeithiol at yr ymdrech genedlaethol yn erbyn y pandemig.”

Gweler y datganiad i'r wasg lawn yma.

Mae PACEY Cymru yn gwirio am ganllawiau pellach i ddarparwyr gofal plant mewn perthynas â’r cyhoeddiad hwn ac few wnawn ddiweddaru’r wybodaeth ar ein gwefan gan gynnwys ein Cwestiynau Cyffredin ’Cymru’ a chyfryngau cymdeithasol cyn gynted â phosibl.