Back to news listing

Next article

NEWS: CIW SASS in Wales/ AGC 'SASS' yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

CIW have announced that registered childcare and play providers in Wales will be required to complete and submit their Self-Assessment of Service Statement (SASS) using CIW Online between 7 July and 4 August 2021.

Setting up your account

If you have not yet set up a CIW online account, visit CIW online account login and ensure this is set up by 2 July 2021.  If you have any questions on setting up your CIW online account please email CIW or telephone on 0300 7900 126. 

Checking your details

The format for this year’s report is similar to last time, and as your service details will be automatically uploaded in to your account, CIW are encouraging settings to check all their details are correct on the system before SASS goes live on 7 July 2021. 

What to include

You will also need to upload your Statement of Purpose and Quality of Care Review as part of the SASS. 

Further information and support

PACEY Cymru are offering a Completing your Quality of Care Review webinar on Tuesday, 13 July from 6.30 – 7.30 pm. To book on, or for any other queries, please email paceycymru@pacey.org.uk

 

 

Mae AGC wedi cyhoeddi y bydd yn ofynnol i ddarparwyr gofal plant a chwarae cofrestredig yng Nghymru lenwi a chyflwyno eu Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) gan ddefnyddio AGC Ar-lein rhwng 7 Gorffennaf a 4 Awst 2021.

Creu eich cyfrif

Os nad ydych chi wedi creu eich cyfrif AGC ar-lein, ewch i Mewngofnodi gyda Chyfrif AGC Ar-lein a sicrhewch fod hwn wedi’i sefydlu cyn 2 Gorffennaf 2021.  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â chreu cyfrif, e-bostiwch AGC neu ffoniwch 0300 7900 126. 

Gwirio eich manylion

Mae'r fformat ar gyfer adroddiad eleni yn debyg i'r un tro diwethaf, ac oherwydd y bydd manylion eich gwasanaeth yn cael eu huwchlwytho’n awtomatig i'ch cyfrif, mae AGC yn annog gosodiadau i wirio bod eu holl fanylion yn gywir ar y system cyn i’r  SASS ddod yn weithredol ar 7 Gorffennaf 2021. 

Beth i’w gynnwys

Bydd angen i chi hefyd uwchlwytho eich Datganiad o Ddiben ac Adolygiad Ansawdd Gofal fel rhan o'r SASS. 

Gwybodaeth a chefnogaeth bellach

Mae PACEY Cymru yn cynnig gweminar Cwblhau eich Adolygiad Ansawdd Gofal ddydd Mawrth, 13 Gorffennaf rhwng 6:30 a 7:30 pm. I gadw eich lle, neu am unrhyw ymholiadau eraill, e-bostiwchpaceycymru@pacey.org.uk