Back to news listing

Next article

NEWS: Digital learning resources for infection prevention and control in Wales/Adnoddau dysgu digido

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Social Care Wales have developed a set of digital learning modules to help anyone involved in the social care or early years and childcare sector know how to behave to reduce the spread of infections.

Why is this important?

Especially relevant to the current climate good infection prevention and control (IP&C) practice is essential for maintaining a safe environment for everyone and reducing the risk of the spread of infection and infectious diseases.

Completion of this learning will support you in evidencing to parents, funders and Care Inspectorate Wales how you are working to reduce the spread of infections and improve practice.

Don’t forgot if you are a childcare provider to include the completion of any this and any supporting improvements to practice as part of your annual Quality of Care Review.

What learning modules are available?

There are 3 modules available:

  • Level 00- Introductory awareness.  Is aimed at those who are considering a career in social care or early years and childcare, carers and/or families who may be visiting someone in a care setting
  • Level 01- Basic knowledge and application.  Is aimed at people who either visit care settings as a professional for example a social worker, or those who work in care settings in a role which does not provide direct care and support for example an administrator
  • Level 02- Sound knowledge, understanding and application.  Is aimed at workers who are providing direct care and support in a social care or early years and childcare setting for example childminders, nursery workers etc.

How do I access the learning?

The modules are free for anyone to access at Learning@Wales.  You will need an account to access the modules. Follow the instructions on the page to create an account. 

The majority of childcare providers will need to contact the All Wales Digital Leanring Helpdesk to set up an account for your email address. This can be done by emailing elearning@wales.nhs.uk or using the live chat on the web page.  If you continue to have difficulties please contact them on 01443 848636.

 

Gofal Cymdeithasol Cymru wedi datblygu set o fodiwlau dysgu digidol i helpu unrhyw un sy’n ymwneud â’r sector gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant i wybod sut i ymddwyn i leihau lledaeniad heintiau.

Pam fod hyn yn bwysig?

Yn berthnasol i'r hinsawdd bresennol mae arferion atal a rheoli heintiau sy'n seiliedig ar dystiolaeth dda yn hanfodol ar gyfer cynnal amgylchedd diogel i bawb a lleihau'r risg o ledaenu heintiau a chlefydau heintus.

Bydd cwblhau’r dysgu hwn yn eich cefnogi i ddangos i rieni, cyllidwyr ac Arolygiaeth Gofal Cymru sut rydych yn gweithio i leihau lledaeniad heintiau a gwella arfer.

Os ydych yn ddarparwr gofal plant, peidiwch ag anghofio cynnwys eich cyflawniad ar hyn ac unrhyw welliannau ategol i ymarfer fel rhan o'ch Adolygiad Ansawdd Gofal blynyddol.

Pa fodiwlau dysgu sydd ar gael?

Mae 3 modiwl ar gael:

  • Anelir Lefel 00- Ymwybyddiaeth ragarweiniol.  At y rhai sy'n ystyried gyrfa mewn gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant, gofalwyr a/neu deuluoedd a allai fod yn ymweld â rhywun mewn lleoliad gofal
  • Anelir Lefel 01- Gwybodaeth a chymhwysiad sylfaenol.  At bobl sydd naill ai'n ymweld â lleoliadau gofal fel gweithiwr proffesiynol, er enghraifft gweithiwr cymdeithasol, neu'r rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal mewn rôl nad yw'n darparu gofal a chymorth uniongyrchol, er enghraifft gweinyddwr.
  • Anelir Lefel 02- Gwybodaeth, dealltwriaeth a chymhwysiad cadarn.  At weithwyr sy'n darparu gofal a chymorth uniongyrchol mewn lleoliad gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant er enghraifft gwarchodwyr plant, gweithwyr meithrinfa ac ati.

Sut gallaf gael mynediad at y dysgu?

Mae'r modiwlau ar gael am ddim i unrhyw un yn Dysgu@Cymru.  Bydd angen cyfrif arnoch i gael mynediad at y modiwlau. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y dudalen i greu cyfrif.

Bydd angen i’r mwyafrif o ddarparwyr gofal plant gysylltu â Desg Gymorth Cymru Gyfan i sefydlu cyfrif ar gyfer eich cyfeiriad e-bost. Gellir gwneud hyn drwy e-bostio elearning@wales.nhs.uk neu ddefnyddio’r sgwrs fyw ar y dudalen we. Os ydych yn parhau i gael anawsterau, cysylltwch â nhw ar 01443 848636.