Back to news listing

Next article

NEWS: Funded PACEY membership in Wales / Aelodaeth PACEY a ariennir yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

PACEY Cymru are pleased to announce that through additional funding from Welsh Government until the 31 March 2022 we are able to provide funded PACEY practitioner level membership to eligible individuals in Wales.

Existing members

Twelve months funded practitioner level membership with PACEY is available to existing members who are working practitioners in Wales.

The funded membership will be allocated to your account from the date of your next renewal following confirmation from yourself that you wish to take up the offer and continue your membership. You will receive an automated renewal email from PACEY around 21 days in advance of your renewal date.  Around this time a member of the PACEY Cymru team will ring you to activate your funded 12 months membership renewal.  Please do not look to renew on line or through Head Office if you are looking to access funded membership for Wales.

For PACEY members who have already paid for a membership renewal or have set up to pay by instalments between the 1st April and the 31st October 2021 we will ensure you see a comparable benefit at your next renewal point.  We are working internally to ensure at your next renewal point we allocate 12 months funded membership to your account. 

New or returning members

Twelve months funded practitioner level membership with PACEY is available to new or returning members in Wales who are working as one of the following:

  • A registered childminder
  • A childminder assistant
  • a nanny on CIW’s Approval of Home Childcare Providers (Wales) Scheme

Funded membership for new or returning members can only be applied to a membership account for those who join PACEY prior to the 31st March 2022.

This funded membership has to be processed through a manual process.  Please do not look to join on line or through our Head Office in Bromley if you are looking to access funded membership for Wales.  If you fit into one of the above categories that are eligible for new or returning membership and would like to join PACEY contact the Wales office on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk

Please note

The offer of funded membership with PACEY does not include insurance cover which needs to be purchased separately. 

Please not the offer of funded membership does not include Quality Partner membership (for example staff from Local Authorities) which is still payable for both renewals and new or returning members.

Further information

We have produced some frequently asked questions that will support with queries you may have as a member, potential member, local authority or other key stakeholder. 

Frequently Asked Questions for members and new/returning members

Frequently asked questions for Local Authority teams

If having read these you have further queries please email paceycymru@pacey.org.uk 

 

 

Mae’n bleser gan PACEY Cymru gyhoeddi y gallwn gynnig aelodaeth PACEY lefel ymarferwyr wedi’i hariannu i unigolion cymwys yng Nghymru tan 31 Mawrth 2022 drwy gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. 

Aelodau presennol

Mae aelodaeth lefel ymarferwyr gyda PACEY wedi’i hariannu am ddeuddeg mis ar gael i aelodau presennol sy’n ymarfer yng Nghymru.

Bydd yr aelodaeth a ariennir yn cael ei dyrannu i’ch cyfrif o’ch dyddiad adnewyddu nesaf ar ôl cael cadarnhad gennych eich bod yn dymuno derbyn y cynnig a pharhau gyda’ch aelodaeth. Byddwch yn derbyn e-bost adnewyddu awtomataidd gan PACEY tua 21 diwrnod cyn eich dyddiad adnewyddu.  Tua’r adeg hon, bydd aelod o dîm PACEY Cymru yn eich ffonio i actifadu eich adnewyddiad 12 mis.  Peidiwch â cheisio adnewyddu ar-lein neu drwy’r Brif Swyddfa.

Ar gyfer aelodau PACEY sydd eisoes wedi talu am adnewyddu eu haelodaeth neu sydd wedi trefnu i dalu drwy randaliadau rhwng 1 Ebrill a 31 Hydref 2021, byddwn yn sicrhau y cewch chi fudd-dal cyfartal y tro nesaf bydd angen i chi adnewyddu.  Rydyn ni’n gweithio’n fewnol i sicrhau y byddwn yn dyrannu aelodaeth 12 mis wedi’i hariannu i’ch cyfrif. 

Aelodau newydd/aelodau sy'n dychwelyd

Mae aelodaeth lefel ymarferwyr gyda PACEY wedi’i hariannu am ddeuddeg mis ar gael i aelodau newydd/aelodau sy'n dychwelyd yng Nghymru sy’n gweithio fel un o’r canlynol:

  • Gwarchodwr plant cofrestredig
  • Gwarchodwr plant cynorthwyol
  • Nani ar Gynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) AGC

Dim ond drwy wneud cais am ymuno â PACEY cyn 31 Mawrth 2022 y gellir cymhwyso aelodaeth wedi’i hariannu i gyfrifon aelodau newydd/ aelodau sy'n dychwelyd.

Rhaid i’r aelodaeth hon a ariennir gael ei phrosesu drwy broses â llaw.  Peidiwch â cheisio ymuno ar-lein neu drwy ein Prif Swyddfa yn Bromley os ydych chi am gael aelodaeth wedi’i hariannu ar gyfer Cymru.  Os yw un o’r categorïau uchod sy’n gymwys am aelodau newydd/aelodau sy'n dychwelyd yn berthnasol i chi ac yr hoffech ymuno â PACEY ffoniwch swyddfa Cymru ar 02920 351407 neu e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk

Sylwer

Nid yw’r cynnig o aelodaeth a ariennir gyda PACEY yn cynnwys yswiriant, y bydd angen i chi ei brynu ar wahân. 

Noder nad yw’r cynnig o aelodaeth a ariennir yn cynnwys aelodaeth Partner o Ansawdd (er enghraifft staff o Awdurdodau Lleol) sy’n daladwy o hyd ar gyfer y rheiny sydd yn adnewyddu eu haelodaeth neu’n ymaelodi am y tro cyntaf.

Gwybodaeth bellach

Rydyn ni wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin a fydd yn helpu i ateb unrhyw ymholiadau y gallai fod gennych fel aelod presennol, aelod newydd posibl, awdurdod lleol neu randdeiliad allweddol arall. 

Cwestiynau Cyffredin i Aelodau

Cwestiynau Cyffredin i Awdurdod Lleol (ALl)

Os oes gennych ymholiadau pellach ar ôl darllen y rhain, e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk