Back to news listing

Next article

NEWS: Funding to support childcare in Wales /Cyllid i gefnogi gwasanaethau gofal plant yng Ngymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Deputy Minister, Julie Morgan MS has announced today further funding to support childcare and play services in Wales.  This includes £3.5 million which will be distributed to local authorities via the Children and Communities Grant and will be available to assist with the short term impact of the health emergency on services.  This should go some way towards ensuring that providers can keep on operating as they seek to recover from the effects of Covid-19 or adapt to meet the needs of families in the future. It will be up to each local authority to decide how this money is allocated, according to local priorities.

Additional funding is also being provided to local authorities to help them with their statutory responsibilities in respect of childcare and playwork and to the six umbrella bodies representing the childcare and playwork sector.

In the written statement, Julie Morgan MS says:

"Childcare and playwork services in Wales have faced numerous challenges as a result of Covid-19.  I am immensely grateful to everyone who has worked so hard to provide quality childcare and play opportunities for our children and young people and to ensure that families have access to these vital services.

I fully recognise that for some providers, many of the challenges caused by Covid-19 have not gone away and this is why I am pleased to announce that I am making available an additional £5.1 million this financial year to further support the childcare and playwork sector."

 

Heddiw, cyhoeddwyd Dirprwy Weinidog, Julie Morgan AS cyllid pellach i gefnogi gwasanaethau gofal plant a chwarae yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys £ 3.5 miliwn bydd yn cael ei ddosbarthu i awdurdodau lleol drwy’r Grant Plant a Chymunedau, bydd ar gael i helpu gydag effeithiau tymor byr yr argyfwng iechyd ar wasanaethau. Dylai hyn helpu i sicrhau y gall darparwyr barhau i weithredu wrth iddynt geisio adfer o effeithiau Covid-19, neu addasu i ddiwallu anghenion teuluoedd yn y dyfodol. Bydd pob awdurdod lleol yn penderfynu sut i ddyrannu’r arian hwn, yn unol â blaenoriaethau yn yr ardal.

Mae cyllid ychwanegol hefyd yn cael ei ddarparu i hawdurdodau lleol i’w helpu â chyfrifoldebau statudol mewn perthynas â gofal plant a gwaith chwarae, ac i’r chwe chorff ambarél sy’n cynrychioli’r sector gofal plant a gwaith chwarae.

Yn y datganiad ysgrifenedig, dywed Julie Morgan AS:

"Mae gwasanaethau gofal plant a chwarae yng Nghymru wedi wynebu nifer o heriau o ganlyniad i Covid-19. Rwy’n hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi gweithio mor galed i ddarparu cyfleoedd gofal plant a chwarae o’r radd flaenaf i’n plant a’n pobl ifanc, gan sicrhau bod teuluoedd yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau hanfodol hyn.

Rwy’n cydnabod yn llwyr bod rhai darparwyr yn parhau i wynebu nifer o’r heriau a achoswyd gan Covid-19, felly rwy’n falch o gyhoeddi fy mod yn sicrhau £5.1 miliwn arall y flwyddyn ariannol hon i roi rhagor o gymorth i’r sector gofal plant a gwaith chwarae."