Back to news listing

Next article

NEWS: National Autism Team Wales launch campaign/Ymgyrch Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

The National Autism Team Wales have launched a new campaign called ‘Can You See Me Early Years’. The campaign aims to inform the Early Years sector of the resources available to support them in becoming autism aware settings.

Why is this work important?

 • At least 1 in 100 people in Wales are autistic.
 • Autistic children and their families should feel understood and supported from the beginning of their education journey.
 • Raising awareness about autism has the power to change lives of autistic children and their families.
 • Completing the Early Years certification scheme will give organisation and their staff the tools to better understand and support autistic people from the start of their education journey.

What resources and support are available?

There are a number of resources available on the www.autismwales.org website for those working in childcare or early years.  This includes;

 • Early years Programme overview
 • How to video
 • Self-evaluation tools
 • Autism: A Guide for Early Years Settings
 • Autism Aware Certification
 • Teifi and friends- resources aimed at pre-school children to help the increase their awareness and understanding of autism.
 • Child profile- help people gain a better understanding of a child and how they can be helped and supported more effectively.
 • Children’s picture cards- to help create structure for a child’s day to day activities.
 • Cue cards- to help autistic children to understand instructions.

In addition the National Autism Team’s Early Years certification scheme can help early years settings become more autism aware, increasing their understanding and awareness of neurodiversity and that we are all different and think differently.  Become an Autism Aware Early Years setting at www.autismwales.org

We’d love you to spread the word on your social media channels. Remember to use #CanYouSeeMeEarlyYears and tag @AutismWales in your post.

If you have any questions or would like further information, please get in touch with AutismWales@WLGA.gov.uk

 

Mae Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Cymru wedi lansio ymgyrch newydd ‘Weli Di Fi Blynyddoedd Cynnar’. Nod yr ymgyrch yw hysbysu’r sector Blynyddoedd Cynnar o’r adnoddau ar gael i’w cefnogi i fod yn lleoliadau sy’n ymwybodol o awtistiaeth.

Pam fod y gwaith hwn yn bwysig?

 • Mae o leiaf 1 o bob 100 o bobl yng Nghymru yn awtistig.
 • Dylai plant awtistig a’u teuluoedd deimlo eu bod yn cael eu deall a’u cynorthwyo o gychwyn eu taith addysg.
 • Mae gan godi ymwybyddiaeth am awtistiaeth y pŵer i newid bywydau plant awtistig a’u teuluoedd.
 • Bydd cwblhau cynllun ardystio’r Blynyddoedd Cynnar yn rhoi’r cyfarpar i sefydliad a’u staff ddeall a chynorthwyo pobl awtistig yn well o gychwyn eu taith addysg.

Pa adnoddau a chefnogaeth sydd ar gael?

Mae nifer o adnoddau ar gael ar wefan www.autismwales.org ar gyfer y rhai sy’n gweithio ym maes gofal plant neu’r blynyddoedd cynnar. Mae hyn yn cynnwys;

 • Trosolwg Rhaglen Blynyddoedd Cynnar
 • Fideo ‘Sut i’
 • Arfau Hunan Werthuso
 • Awtistiaeth:
 • Canllaw ar Gyfer
 • Lleoliadau i’r
 • Blynyddoedd Cynnar
 • Ardystiad ymwybyddiaeth awtistiaeth
 • Teifi a’i FFrindiau- nod yr adnoddau hyn yw cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth plant oed cyn-ysgol o awtistiaeth.
 • Proffil Plentyn- gall y proffil helpu pobl gael gwell dealltwriaeth o’r plentyn a sut y gellir ei helpu a’i gefnogi’n iawn.
 • Cardiau llun i blant- gall y cardiau llun helpu i greu strwythur i weithgareddau dyddiol eich plenty
 • Cardiau Ciw- gall cardiau ciw helpu plant awtistig ddeall cyfarwyddiadau.

Mae cynllun ardystio Blynyddoedd Cynnar y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn gallu helpu lleoliadau blynyddoedd cynnar i ddod yn fwy ymwybodol o awtistiaeth. Mae’n cynyddu eu dealltwriaeth a’u hymwybyddiaeth o niwroamrywiaeth a bod pawb yn wahanol ac yn meddwl yn wahanol. Dewch yn leoliad Blynyddoedd Cynnar sy’n Ymwybodol o Awtistiaeth yn awtistiaethcymru.org.

Byddem wrth ein bodd i chi ledu’r gair ar eich sianelau cyfryngau cymdeithasol. Cofiwch ddefnyddio #WeliDiFiBlynyddoeddCynnar a thagiwch @AwtistiaethCymru yn eich posti.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch AwtistiaethCymru@WLGA.gov.uk