Back to news listing

Next article

NEWS: New Health Protection guidance in Wales/Canllawiau Diogelu Iechyd newydd yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Public Health Wales’ Health Protection Team provide specialist public health advice on infectious disease control and deliver an All Wales Acute Response Service known as AWARe. The AWARe/ health protection team have recently launched their own Health Protection website page which includes the new guidance, contact details and key resources for childcare and educational settings.

New infection, prevention and control guidance has been published, and is now called the Health protection in children and young people’s settings including education. This now replaces the Infection, Prevention and Control Guidance for childcare settings (0-5) 2019 guidance.

Where can I find the new guidance?

The new web page Guidance for Childcare, preschool and educational settings, includes all the relevant guidance and information in one place.

What is new?

The Health protection in children and young people’s settings including education has been adapted from a UK document of the same name to promote a four nations approach with added Wales relevant links and guidance as necessary.

The old version of the Infection, prevention and control guidance in comparison to  the new  document  was  based mainly  for 0-5 years  settings.  The new document is  very  generic  to  apply  standard IPC practice and guidance across  all  child care and educational  settings.  

Both versions of the documents are very similar with them both covering the following:

 • National  standards in Wales
 • Risk  assessment
 • Health protection and Environmental teams
 • What  infections are, their transmission routes and who is at  risk
 • How to  prevent infections

The new Health protection in children and young people’s settings including education document also includes:

 • There is more emphasis on Immunisation and how settings can assist in promoting immunisation.
 • There is a more descriptive section on management of outbreaks.
 • There is a section for specific settings and populations including additional learning needs, residential settings, preschool, travel health, sexual health including period poverty, outdoor learning and water based activities. 
 • The new document references the available tool kits including the All Wales Infection Prevention and Control Audit Tool;  cleaning schedules and outbreak  management documents.  

In addition, the All Wales Infection Prevention and Control Audit Tool and examples of cleaning schedules, Outbreak record and Checklist of measures to use during an outbreak have also been reviewed, updated and are now available in Welsh.

If you have any queries please email: paceycymru@pacey.org.uk.

  

Mae Tîm Diogelu Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu cyngor iechyd cyhoeddus arbenigol ar reoli clefydau heintus ac yn darparu Gwasanaeth Ymateb Acíwt Cymru Gyfan (AWARe). Yn ddiweddar, mae AWARe/y tîm diogelu iechyd wedi lansio eu tudalen we Diogelu Iechyd eu hun, sy'n cynnwys y canllawiau newydd, manylion cyswllt ac adnoddau allweddol ar gyfer lleoliadau gofal plant ac addysg.

Mae canllaw newydd ar gyfer atal a rheoli heintiau wedi'i gyhoeddi, ac fe'i gelwir bellach yn Diogelu iechyd mewn lleoliadau plant a phobl ifanc (yn cynnwys addysg). Mae hyn bellach yn disodli'r Canllawiau ar Heintiau, Atal a Rheoli ar gyfer lleoliadau gofal plant (0-5) 2019.

Ble alla i ddod o hyd i'r canllawiau newydd?

Mae'r dudalen we newydd Cyngor ac arweiniad ar gyfer lleoliadau gofal plant, cyn ysgol ac addysgol, yn cynnwys yr holl ganllawiau a gwybodaeth perthnasol mewn un lle:

Beth sy'n newydd?

Mae Diogelu iechyd mewn lleoliadau plant a phobl ifanc (yn cynnwys addysg) wedi'i addasu o ddogfen y DU o'r un enw i hyrwyddo dull pedair gwlad gyda dolenni ac arweiniad sy'n berthnasol i Gymru yn ôl yr angen.

Yn wahanol i'r ddogfen newydd, roedd hen fersiwn y Canllaw atal a rheoli heintiau yn berthnasol i leoliadau 0-5 oed yn bennaf.  Mae'r ddogfen newydd yn gyffredinol iawn i gymhwyso arfer a chanllawiau atal a rheoli heintiau ar draws pob lleoliad gofal plant ac addysg.  

Mae'r ddwy fersiwn o'r dogfennau'n debyg iawn ac yn cwmpasu'r canlynol:

 • Safonau Cenedlaethol yng Nghymru
 • Asesu risg
 • Timau Diogelu Iechyd ac Amgylcheddol
 • Beth yw heintiau, eu llwybrau trosglwyddo a phwy sydd mewn perygl
 • Sut i atal heintiau

Mae'r ddogfen Diogelu iechyd mewn lleoliadau plant a phobl ifanc (yn cynnwys addysg) newydd hefyd yn cynnwys:

 • Mae mwy o bwyslais ar Imiwneiddio a sut gall lleoliadau gynorthwyo wrth hyrwyddo imiwneiddio.
 • Mae adran fwy disgrifiadol ar reoli achosion.
 • Mae adran ar gyfer lleoliadau a phoblogaethau penodol gan gynnwys anghenion dysgu ychwanegol, lleoliadau preswyl, lleoliadau cyn-ysgol, iechyd teithio, iechyd rhywiol gan gynnwys tlodi mislif, dysgu awyr agored a gweithgareddau dŵr. 
 • Mae'r ddogfen newydd yn cyfeirio at y pecynnau cymorth sydd ar gael gan gynnwys Offeryn Archwilio Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan; amserlenni glanhau a dogfennau rheoli achosion.  

Yn ychwanegol, mae'r Offeryn Archwilio Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan ac enghreifftiau o amserlenni glanhau, Cofnod achosion a Rhestr wirio o fesurau i'w defnyddio hefyd wedi cael eu hadolygu a'u diweddaru ac maent bellach ar gael yn y Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost paceycymru@pacey.org.uk.