Back to news listing

Next article

NEWS: Non-maintained curriculum consultation (Wales)/ Ymgynghoriad cwricwlwm nas cynhelir

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

PACEY Cymru want your views on the draft curriculum for practitioners working in the funded non-maintained sector in Wales to support our response to the Welsh Government. 

For those providing funded education in non-maintained settings and those potentially looking to do so in the future this new curriculum will be key to delivery of learning.

For those registered childcare settings currently working to the Foundation Phase principles within current regulation requirements the new curriculum principles are likely to be embedded within future regulation requirements.

We have shared information on our Spotlight on the New Curriculum.  This gives an overview of developments to support you growing your understanding of what this means for you.

PACEY Cymru have been working closely with Welsh Government, selected local authorities/education consortia and a small number of selected childminders in each area selected for testing the non-maintained curriculum and assessment arrangements (EAS Consortia, Powys, Rhondda Cynon Taff and Wrexham).  PACEY Cymru are also a key member of the working group responsible for co-constructing this new curriculum.

Be involved!

Welsh Government are now consulting on the draft curriculum for funded non-maintained nursery settings which:

 • supports effective planning to ensure the best use of the environment and resources available
 • supports the development of appropriate learning environments which respond to children’s interests
 • includes the key principles that are essential for learning
 • embeds the mandatory elements of Curriculum for Wales within a framework that focuses on the needs of the developing child

The consultation document can be found here.  We are seeking members views on the following key questions from the consultation:

 • Is it clear how the four purposes underpin the delivery of this curriculum?
 • Is anything missing from the statements in the developmental pathways?
 • To what extent are the reflective questions included throughout this curriculum helpful in:
  • supporting planning?
  • prompting practitioners to consider their knowledge and skills?
  • supporting continual improvement in practice?

We will be facilitating a discussion on these at the next Childminder Forum in June.  Find out more and book your place.  If you are unable to attend and have views to share you can email paceycymru@pacey.org.uk

Rydym am glywed eich barn ar y cwricwlwm drafft i ymarferwyr sy’n gweithio yn y sector a ariennir nas cynhelir i gefnogi ein hymateb i Lywodraeth Cymru.

I'r rhai sy'n darparu addysg a ariennir mewn lleoliadau nas cynhelir a'r rhai sydd o bosibl yn dymuno gwneud hynny yn y dyfodol bydd y cwricwlwm newydd hwn yn allweddol i gyflwyno dysgu.

Ar gyfer y lleoliadau gofal plant cofrestredig hynny sy'n gweithio ar hyn o bryd i egwyddorion y Cyfnod Sylfaen o fewn gofynion rheoleiddio cyfredol, mae egwyddorion y cwricwlwm newydd yn debygol o gael eu hymgorffori mewn gofynion rheoleiddio yn y dyfodol.

Rydym wedi rhannu gwybodaeth am ein ‘Spotlight’ ar y Cwricwlwm Newydd. Mae hyn yn rhoi trosolwg o’r ddatblygiadau i'ch cefnogi ac i dyfu eich dealltwriaeth o'r hyn y maent yn ei olygu i chi.

Cymerwch ran!

Mae PACEY Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol dethol / consortia addysg a nifer bach o warchodwyr plant dethol ym mhob ardal a ddewiswyd ar gyfer profi'r trefniadau cwricwlwm ac asesu nas cynhelir (Consortia EAS, Powys, Rhondda Cynon Taf a Wrecsam). Mae PACEY Cymru hefyd yn aelod allweddol o'r gweithgor sy'n gyfrifol am gyd-lunio'r cwricwlwm newydd hwn.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y cwricwlwm drafft i leoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir sydd:

 • yn cefnogi cynllunio effeithiol i sicrhau bod y defnydd gorau yn cael ei wneud o’r amgylchedd a’r adnoddau sydd ar gael
 • yn cefnogi datblygu amgylcheddau dysgu priodol sy’n ymateb i ddiddordebau’r plant
 • yn cynnwys y prif egwyddorion sy’n hanfodol i ddysgu
 • yn ymgorffori elfennau gorfodol Cwricwlwm i Gymru mewn fframwaith sy’n canolbwyntio ar anghenion y plentyn sy’n datblygu

Cewch hyd i’r ddogfen ymgynghori yma. Rydym am gasglu barn aelodau ar y cwestiynau allweddol canlynol o'r ymgynghoriad:

 • Ydy hi’n glir sut mae’r pedwar diben yn sail i gyflwyno’r cwricwlwm hwn?
 • Oes rhywbeth ar goll o ddatganiadau’r llwybrau datblygu?
 • I ba raddau y mae’r cwestiynau myfyriol yn y cwricwlwm hwn yn helpu o ran:
  • cefnogi gwaith trefnu?
  • ysgogi ymarferwyr i ystyried eu gwybodaeth a’u sgiliau?
  • gwella arferion yn barhaus?

Byddwn yn hwyluso trafodaeth ar y rhain yn y Fforwm Gwarchodwyr Plant nesaf ym mis Mehefin. Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle. Os na allwch fynychu ond mae gennych farn i'w rhannu gallwch anfon e-bost at paceycymru@pacey.org.uk