Back to news listing

Next article

NEWS: Plans to ease restrictions in Wales / Cynlluniau i lacio’r cyfyngiadau yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

The phased plan will see measures on outdoor activity removed first as Wales gradually moves out of alert level two and fully back to alert level zero from 28 January.

The move comes as the latest public health data suggests cases of coronavirus have started to fall back from their very high levels. More than two-thirds of people aged 12 and over have received a booster or third dose of the Covid-19 vaccine.

The full move to alert level zero will be dependent on the public health situation continuing to improve.

From tomorrow, the number of people who can be present at outdoor events will rise from 50 to 500.

From Friday 21 January Wales would move to alert level zero for all outdoor activities. This means there will be no limits on the number of people who can take part in outdoor activities.

If the downward trend continues, from Friday 28 January Wales would move to alert level zero for all indoor activities.

The self-isolation rules for all those who test positive for Covid and the face covering rules for most public indoor places will remain in force after 28 January.

Bydd y cynllun cymalog yn llacio’n gyntaf y mesurau ar weithgareddau awyr agored wrth i Gymru symud yn raddol o lefel rhybudd dau ac yn ôl yn llwyr i lefel rhybudd sero o 28 Ionawr.

Rydym yn gwneud hyn wrth i’r data iechyd cyhoeddus diweddaraf awgrymu bod nifer yr achosion o goronafeirws wedi dechrau gostwng o lefelau uchel iawn. Mae mwy na dwy ran o dair o’r boblogaeth 12 oed a throsodd wedi cael y pigiad atgyfnerthu neu drydydd dos o frechlyn Covid-19.

Ond er mwyn i ni allu symud yn llwyr i lefel rhybudd sero, rhaid i’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd barhau i wella.

O fory, bydd nifer y bobl sy’n cael bod mewn digwyddiad awyr agor yn cynyddu o 50 i 500.

O ddydd Gwener, 21 Ionawr, bydd Cymru’n symud i lefel rhybudd sero o ran gweithgareddau awyr agored.

Os bydd y duedd am i lawr yn parhau, o ddydd Gwener, 28 Ionawr, bydd Cymru’n symud i lefel rhybudd sero o ran pob gweithgaredd dan do.

Bydd y rheolau hunanynysu ar gyfer pawb sy’n cael canlyniad positif i brawf covid a’r rheolau ar wisgo gorchuddion wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd dan do yn parhau ar ôl 28 Ionawr.