Back to news listing

Next article

News: Rates relief extended for childcare providers in Wales/Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

Registered child care premises in Wales will benefit from 100% non-domestic rates relief for an additional three years, the Deputy Minister for Social Services Julie Morgan has announced.

The extension of the rates relief, for settings who would previously have paid this, until 31 March 2025, will provide £9.7m of additional support for registered childcare premises.

The Small Business Rates Relief scheme was enhanced in April 2019 to provide 100% relief to registered childcare premises in Wales for a three-year period. Designed to help the sector deliver the child care offer of 30 hours of early education and childcare, the scheme helped many private nurseries and day care providers overcome some of the financial challenges already facing the sector.

Julie Morgan, Deputy Minister for Social Services said:

‘We are committed to investing in Wales’ childcare sector. It is vital we recognise the essential service childcare settings provide to families, offering positive and caring environments for our children and helping parents to access employment, education or training.

The pandemic has had a devastating impact on businesses across Wales and childcare settings have been severely impacted. The pandemic has created new, and exacerbated existing challenges for childcare settings.  The extension of the rates relief will help registered childcare premises continue the crucial work they do and help to ensure they remain viable businesses.’

The Minister for Finance and Local Government, Rebecca Evans said:

‘The £9.7m of additional support we are providing to the childcare sector is part of a wider package of funding which will help Wales move beyond the pandemic. It is vital that we help childcare providers recover and get them back on their feet.’

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi y bydd safleoedd gofal plant cofrestredig yng Nghymru yn elwa o gael rhyddhad ardrethi annomestig 100% am dair blynedd arall.

Mae ymestyn y rhyddhad ardrethi hyd at 31 Mawrth 2025 yn golygu y bydd £9.7m o gymorth ychwanegol ar gyfer safleoedd gofal plant cofrestredig.

Cafodd y cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ei ehangu ym mis Ebrill 2019 i roi rhyddhad o 100% i bob safle gofal plant cofrestredig yng Nghymru am gyfnod o dair blynedd. Nod y cynllun yw helpu’r sector i weithredu’r cynnig gofal plant, sef 30 o oriau o addysg gynnar a gofal plant, ac mae wedi helpu llawer o feithrinfeydd preifat a darparwyr gofal dydd i ymateb i rai o’r heriau ariannol sydd eisoes yn wynebu’r sector.

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol:

‘Rydyn ni wedi ymrwymo i fuddsoddi yn sector gofal plant Cymru. Mae’n hollbwysig cydnabod y gwasanaeth hanfodol y mae lleoliadau gofal plant yn ei roi i deuluoedd, drwy gynnig amgylcheddau positif a gofalgar i’n plant a helpu rhieni i allu manteisio ar y cyfle i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant.

Mae’r pandemig wedi cael effaith hynod niweidiol ar fusnesau ledled Cymru, gan gynnwys effaith enfawr ar leoliadau gofal plant. Mae’r pandemig wedi creu heriau newydd i leoliadau gofal plant, ac wedi gwaethygu’r heriau a oedd yn bodoli eisoes.  Bydd ymestyn rhyddhad ardrethi yn helpu safleoedd gofal plant cofrestredig i barhau â’r gwaith hanfodol y maen nhw’n ei wneud, drwy helpu i sicrhau eu bod yn parhau’n fusnesau hyfyw.’

Dywedodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans:

‘Mae’r £9.7m o gymorth ychwanegol rydyn ni’n ei roi i’r sector gofal plant yn rhan o becyn ehangach o gyllid a fydd yn helpu Cymru i symud y tu hwnt i’r pandemig. Mae’n hanfodol ein bod yn helpu darparwyr gofal plant fel y rhain i adfer a chodi nôl ar eu traed.’