Back to news listing

Next article

NEWS: Recruiting refugees into childcare settings/ Recriwtio ffoaduriaid i leoliadau gofal plant.

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

The Welsh Government have produced Frequently Asked Questions (FAQ's) for recruiting refugees into childcare settings. 

The FAQs confirm the mandatory requirements (i.e. enhanced DBS checks) and offer clarity on necessary documentation and processes. 

Given the conflict in Ukraine, the FAQs contain specific advice on supporting those arriving from Ukraine. However, the advice outlined and the requirements stipulated apply to all refugees.  

There are two FAQ documents available on the Welsh Government website: 

1. FAQs for Registered Childcare and Play Providers recruiting refugees 

2. FAQs for Refugees seeking work in childcare and play settings.

PACEY previously shared guidance in relation to childminders hosting people from Ukraine which you may also find useful.

If you have any queries please email paceycymru@pacey.org.uk

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Cwestiynau Cyffredin ar gyfer recriwtio ffoaduriaid i leoliadau gofal plant.

Mae’r Cwestiynau Cyffredin yn cadarnhau bod gofynion gorfodol (h.y. gwiriadau DBS manylach) yn parhau ac yn cynnig eglurder ynghylch y dogfennau a’r prosesau angenrheidiol.

O ystyried y gwrthdaro yn Ukrain, mae'r Cwestiynau Cyffredin yn cynnwys cyngor penodol ar gefnogi'r rhai sy'n cyrraedd o Ukrain. Fodd bynnag, mae'r cyngor a amlinellwyd a'r gofynion a nodir yn berthnasol i bob ffoadur.  

Mae dwy ddogfen Cwestiynau Cyffredin ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru:

1. Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Darparwyr Gofal Plant a Chwarae Cofrestredig sy'n recriwtio ffoaduriaid

2. Cwestiynau Cyffredin i Ffoaduriaid sy'n chwilio am waith mewn lleoliadau gofal plant a Chwarae (ar gael yn Saesneg yn unig).

Yn flaenorol, rhannodd PACEY y canllawiau mewn perthynas â gwarchodwyr plant yn lletya pobl o’r Wcráin a allai hefyd fod yn ddefnyddiol i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost paceycymru@pacey.org.uk