Back to news listing

Next article

NEWS: Wales Education Minister sets out ‘thinking’ on return to schools

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

The Welsh Government has today published The decision framework for the next phase of education and childcare: considerations, planning and challenges setting out how it is considering the next phase for schools and other providers over time in response to COVID-19.

The Education Minister, Kirsty Williams, has described the working document as “setting out our current thinking” for how schools, other education settings and childcare providers’ operations will change to allow social distancing and other factors.

The Welsh Government is working with scientists, public health experts, teachers, education providers, trade unions and local authorities to consider the options for the next phase for schools and settings with similar challenges, such as childcare providers and further education colleges.

Read the full press release.

PACEY Cymru will be providing further information and guidance over the coming weeks, and continue to update the spotlight on Coronavirus area of the website including Wales information and Frequently asked questions.

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dogfen Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant: ystyriaethau, cynlluniau a heriau sy’n datgan sut mae’n ystyried y cam nesaf i ysgolion a darparwyr eraill dros amser fel ymateb i COVID-19.

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi disgrifio’r ddogfen waith fel un sy’n “datgan ein ffordd o feddwl ar hyn o bryd” ar gyfer sut bydd gweithrediadau ysgolion, lleoliadau addysg eraill a darparwyr gofal plant yn newid er mwyn caniatáu cadw pellter cymdeithasol a ffactorau eraill.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda gwyddonwyr, arbenigwyr iechyd y cyhoedd, athrawon, darparwyr addysg, undebau llafur ac awdurdodau lleol i ystyried yr opsiynau ar gyfer y cam nesaf i ysgolion a lleoliadau gyda heriau tebyg, fel darparwyr gofal plant a cholegau addysg bellach.    

Darllenwch y datganiad wasg llawn.

Bydd PACEY Cymru yn darparu rhagor o wybodaeth ac arweiniad dros yr wythnosau nesaf, ac yn parhau i ddiweddaru’r ‘Spotlight on Coronavirus ar y wefan gan gynnwys gwybodaeth Cymru a Chwestiynau cyffredin.