Back to news listing

Next article

NEWS: Non-maintained curriculum in Wales / Cwricwlwm nas cynhelir

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Welsh Government have published the Curriculum for funded non-maintained nursery settings as part of the wider New Curriculum for Wales that will be in place from September 2022.

Alongside there has also been Enabling learning guidance published.

The non-maintained curriculum;

 • enables learners to develop in the way described in the four purposes of the curriculum
 • is broad and balanced
 • is suitable for learners of differing ages, abilities and aptitudes
 • provides appropriate progression for all learners

This curriculum also:

 • covers the six areas of learning and experience
 • encompasses the 27 statements of what matters
 • reflects the principles of progression
 • encompasses the mandatory curriculum elements, including the mandatory cross-curricular skills

Settings which choose to adopt this curriculum should use it in its entirety to support effective planning to ensure the provision of a developmentally appropriate curriculum for the youngest learners.

PACEY Cymru has further information on the new curriculum for Wales in our Spotlight page which is regularly updated.

We will be producing supporting resources and training in relation to the New Curriculum for Wales, and the non-maintained curriculum specifically, to support childcare and early years practitioners to understand and implement this in their settings in coming months. 

Further updates will follow but for any queries please email paceycymru@pacey.org.uk.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir fel rhan o’r Cwricwlwm Newydd ehangach i Gymru a fydd yn ei le o fis Medi 2022.

Ochr yn ochr â hyn mae Canllawiau galluogi dysgu hefyd wedi'u cyhoeddi.

Mae'r cwricwlwm nas cynhelir yn:

 • galluogi dysgwyr i ddatblygu yn y ffordd a ddisgrifir ym mhedwar diben y cwricwlwm
 • eang ac yn gytbwys
 • addas ar gyfer dysgwyr o wahanol oedrannau, galluoedd a doniau
 • darparu llwybr cynnydd priodol i bob dysgwr

Mae'r cwricwlwm hefyd yn:

 • cwmpasu’r chwe maes dysgu a phrofiad
 • cwmpasu'r 27 datganiad o’r hyn sy’n bwysig
 • adlewyrchu egwyddorion cynnydd
 • cwmpasu elfennau gorfodol y cwricwlwm, gan gynnwys y sgiliau trawsgwricwlaidd gorfodol

Dylai lleoliadau sy'n dewis mabwysiadu'r cwricwlwm hwn ei ddefnyddio yn ei gyfanrwydd i gefnogi cynllunio effeithiol er mwyn sicrhau cwricwlwm sy'n briodol yn ddatblygiadol ar gyfer ein dysgwyr ieuengaf.

Mae gan PACEY Cymru ragor o wybodaeth am y cwricwlwm newydd i Gymru yn ein tudalen Spotlight sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Byddwn yn cynhyrchu adnoddau ategol ac hyfforddiant mewn perthynas â’r Cwricwlwm Newydd i Gymru a’r cwricwlwm nas cynhelir yn benodol i gefnogi ymarferwyr gofal plant a blynyddoedd cynnar i ddeall a gweithredu hyn yn eu lleoliadau yn y misoedd nesaf.

Bydd diweddariadau pellach yn dilyn ond ar gyfer unrhyw ymholiadau e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk.