Back to news listing

Next article

NEWS: PACEY Cymru book launch/Lansiad llyfr PACEY Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

International ‘Talk like a pirate day’ on Saturday was chosen as the date for the virtual launch of the new PACEY Cymru storybook 'Pirate Puw’s Quest'.

Welsh Government funding supported the production of the book which was written by registered childminders in Wales with support from PACEY Cymru staff through a project with Petra publishing, a small social enterprise that writes children’s storybooks with local community groups.

Claire Protheroe, National Manager for Wales for PACEY Cymru said ‘I am delighted to be launching this book.  The purpose of this book is to showcase quality, registered childcare and to promote the role of a childminder within the sector. This will help to break down perceptions and promote the positive role that a childminder has to play when working with families. The story gives an opportunity for further discussions and to support further engagement with children, families and other professionals. Aside from this it was key, however, to ensure that this was an enjoyable story book that could be shared with children.’  

All PACEY members in Wales will be sent a copy of the book in coming weeks which can be used with children in your care and their families. Copies will also be shared with local authorities and other key partners as a tool to support the promotion of quality childcare. We would love to see you share how the book is used within your setting either through our Facebook page or by email to paceycymru@pacey.org.uk. Look out for other supporting activities ideas that will be shared with members in Wales in coming months.

The picture below shows those involved in the development of the book earlier this year before restrictions were in place. We would like to thank everyone for their time and commitment.

 

Dewiswyd Diwrnod Cenedlaethol ‘Siarad fel Môr Leidr’ fel y dyddiad ar gyfer lansiad rhithwir llyfr stori newydd PACEY Cymru, 'Chwilfa Puw y Môr Leidr'.

Cynhyrchwyd y llyfr hwn gan gyllid Llywodraeth Cymru a chafodd ei ysgrifennu gan warchodwyr plant cofrestredig yng Nghymru a chymorth staff PACEY Cymru. Prosiect gan Fenter gymdeithasol Petra Publishing oedd hyn, sy’n cydweithio â grwpiau cymunedol lleol i gynhyrchu llyfrau i blant.

Dywedwyd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, PACEY Cymru, ‘Rwy’n falch iawn o gael lansio’r llyfr yma. Diben y llyfr hwn yw arddangos darpariaeth gofal plant cofrestredig o ansawdd a hyrwyddo rôl gwarchodwr plant yn y sector. Bydd hyn yn helpu i chwalu canfyddiadau negyddol a hyrwyddo’r rôl gadarnhaol y mae’n rhaid i warchodwr plant ei chwarae wrth weithio gyda theuluoedd. Mae’r stori’n rhoi cyfle i drafod ymhellach ac i gefnogi ymgysylltiad pellach â phlant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill.  Yn bwysicaf oll, fodd bynnag, roedd yn allweddol wrth greu stori bleserus y gellir ei rhannu gyda phlant.’

Mae'r llun uchod yn dangos y rhai a fu'n rhan o ddatblygiad y llyfr yn gynharach eleni cyn bod cyfyngiadau ar waith. Hoffem ddiolch i bawb am eu hamser a'u hymrwymiad.

Bydd holl aelodau PACEY yng Nghymru yn derbyn copi o'r llyfr yn ystod yr wythnosau nesaf y gellir ei ddefnyddio gyda phlant yn eich gofal a'u teuluoedd. Bydd copïau hefyd yn cael eu rhannu ag awdurdodau lleol a phartneriaid allweddol eraill fel offeryn i gefnogi hyrwyddo gofal plant o safon. Byddem wrth ein bodd yn eich gweld yn rhannu sut mae'r llyfr yn cael ei ddefnyddio yn eich lleoliad naill ai trwy ein tudalen Facebook neu drwy e-bost i paceycymru@pacey.org.uk. Cadwch lygad am syniadau gweithgareddau ategol eraill a fydd yn cael eu rhannu ag aelodau yng Nghymru yn ystod y misoedd nesaf.