Back to news listing

Next article

Wales Christmas card creativity! Creadigrwydd cerdyn Nadolig Cymru!

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Please note: deadline extended to 1 December 2023

PACEY Cymru is searching for a design which will feature on our Christmas e-card in Wales in December 2023.

If you are a member in Wales enter our competition by working with children in your setting to create a design.

The winning design chosen will receive a £60 Love2Shop gift card for your setting.

How to enter

 • Please use a A4 sized design, landscape format rather than portrait.
 • Entries should be handcrafted.  
 • Include a bilingual (Welsh/English) greeting for any wording used. Support is available for checking of any text to be used by emailing paceycymru@pacey.org.uk.
 • Design an image around the theme of Christmas. 
 • Email a photo or scan of your card to paceycymru@pacey.org.uk and include the following in your email:

• Your membership number

• Your name

• Your setting name

• Contact telephone number

• First names and ages of children who contributed to the design.

 • Please keep your original design, we will need you to post this to us if you win.

Please note

 • Entries close Friday 1 December 2023. The winner will be announced early December.
 • This competition is only open to PACEY members in Wales and any entries should be designed by children.
 • By entering the competition you are giving consent for PACEY to use the design across our channels in England and Wales.
 • PACEY Cymru staff will choose the winning design and this decision is final.
 • See full terms and conditions here

Good luck!

 

Sylwch: Diwrnod cau wedi estyn 1 Rhagfyr 2023

Mae PACEY Cymru yn chwilio am ddyluniad a fydd yn ymddangos ar ein e-gerdyn Nadolig yng Nghymru ym mis Rhagfyr 2023.

Os ydych chi'n aelod yng Nghymru, cymerwch ran yn ein cystadleuaeth trwy weithio gyda phant yn eich lleoliad i greu dyluniad.

Bydd y dyluniad buddugol yn derbyn cerdyn rhodd Love2Shop £60 ar gyfer eich lleoliad.

Sut i gymryd rhan

 • Defnyddiwch ddyluniad maint A4, yn llorweddol yn hytrach na'n fertigol.
 • Dylid llaw-greftio.
 • Defnyddiwch gyfarchiad dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) os byddwch yn defnyddio unrhyw eiriau. Mae PACEY Cymru yn cynnig cymorth i wirio unrhyw destun i'w ddefnyddio.
 • Dyluniwch ddelwedd ar thema Nadolig. 
 • E-bostiwch lun neu sgan o'ch cerdyn at paceycymru@pacey.org.uk a chynhwyswch y canlynol yn eich e-bost:

• Eich rhif aelodaeth

• Eich enw

• Enw'ch lleoliad

• Rhif ffôn cyswllt

• Enwau cyntaf ac oedrannau'r plant a gyfrannodd at y dyluniad.

 • Cadwch eich dyluniad gwreiddiol, gan y bydd angen i chi ei bostio atom os byddwch yn ennill.

Sylwer

 • Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ddechrau mis Rhagfyr
 • Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i aelodau PACEY yng Nghymru yn unig a dylai'r plant ddylunio'r ymdrechion.
 • Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych yn rhoi caniatâd i PACEY i ddefnyddio'r dyluniad ar draws ein sianeli yng Nghymru a Lloegr.
 • Bydd staff PACEY Cymru yn dewis y dyluniad buddugol ac mae'r penderfyniad yn derfynol.
 • Gweler telerau ac amodau llawn yma

Pob lwc!