Back to blog listing

Next article

BLOG: Supporting Intergenerational work in Wales/ Cefnogi gwaith rhwng cenedlaethau yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

PACEY Cymru have developed an Intergenerational Information Pack to provide guidance on how childcare settings in Wales can work with adult care settings in the community.

This pack can help providers plan for partnership working with adult care settings within the community. Many childcare settings have established a good working partnership with adult care settings in order to enhance and support the lives of both children and adults by bringing the generations together whether that's virtually or in person.

The purpose of bringing communities together enables individuals young and old to have a greater understanding and respect between generations. It offers a wide range of benefits and learning opportunities for children and adults alike.

This working together is not new to some however it is particularly more important than ever to support the modern society.

Within the pack you will find information around the benefits to children, adult care home residents, childcare providers, adult residential setting and families. First steps to organising and planning a visit as well as things to consider, activity ideas and self-reflection and evaluation of service.

PACEY Cymru has been able to produce this Information Pack with thanks to the funding by Welsh Government Foundation Phase Excellence Network and have included the comments and feedback which we have gathered from childminders and adult care setting professionals during our research.

This is what one childminders had to share with us of their experience:

‘The childminding children and myself love the interaction that visiting the nursing home provides for both us and the residents. The opportunity for conversation and knowledge sharing is precious and I hope visiting nursing homes is something that other early years providers will consider in the future.  I love it!’ - Vikki Thomas (Childminder, Swansea).

We hope you’ll find the information provided in this pack helpful in preparing to develop your provision and opportunities for children, their families and the local community but don’t take our word for it! Why not use the Information Pack to start the connections locally and let us know how you get on.

The Intergenerational Information Pack is available bilingually through our factsheet for members here

Mae PACEY Cymru wedi datblygu Pecyn Gwybodaeth Pontio’r Cenedlaethau i ddarparu arweiniad ar sut y gall lleoliadau gofal plant yng Nghymru weithio gyda lleoliadau gofal oedolion yn y gymuned.

Gall y pecyn hwn helpu darparwyr i gynllunio ar gyfer gweithio gyda lleoliadau gofal oedolion yn y gymuned. Mae llawer o leoliadau gofal plant wedi sefydlu partneriaeth waith da gyda lleoliadau gofal oedolion er mwyn gwella a chefnogi bywydau plant ac oedolion trwy ddod â'r cenedlaethau at ei gilyddp'un a yw hynny'n rhithiol neu'n bersonol.

Pwrpas dod â chymunedau ynghyd yw galluogi unigolion hen ac ifanc i gael gwell dealltwriaeth a pharch rhwng cenedlaethau. Mae'n cynnig ystod eang o fuddion a chyfleoedd dysgu i blant ac oedolion fel ei gilydd.

Nid yw gweithio gyda'n gilydd yn newydd i rai ond mae'n arbennig o bwysicach nag erioed i gefnogi'r gymdeithas fodern.

Cewch wybodaeth yn y pecyn am y buddion i blant, preswylwyr cartrefi gofal oedolion, darparwyr gofal plant, lleoliad preswyl i oedolion a theuluoedd. Y camau cyntaf tuag at drefnu a chynllunio ymweliad yn ogystal â phethau i'w hystyried, syniadau gweithgaredd a hunan-fyfyrio a gwerthuso gwasanaeth.

Mae PACEY Cymru wedi gallu ymchwilio a chynhyrchu’r Pecyn Gwybodaeth hwn gyda diolch i’r cyllid gan Rwydwaith Rhagoriaeth Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru ac wedi cynnwys y sylwadau a'r adborth yr ydym wedi'u casglu gan warchodwyr plant a gweithwyr proffesiynol lleoli gofal oedolion yn ystod ein hymchwil.

Dyma beth rannwyd un gwarchodwr plant am eu profiad:

'Mae'r plant sy'n cael eu gwarchod a minnau wrth ein bodd â'r rhyngweithio y mae ymweld â'r cartref nyrsio yn ei ddarparu i ni a'r preswylwyr. Mae'r cyfle i sgwrsio a rhannu gwybodaeth yn werthfawr a gobeithio y bydd ymweld â chartrefi nyrsio yn rhywbeth y bydd darparwyr blynyddoedd cynnar eraill yn ei ystyried yn y dyfodol. Rydw i wrth fy modd!' - Vikki Thomas (Gwarchodwr Plant, Abertawe)

Gobeithio y bydd y wybodaeth a ddarperir yn y pecyn hwn yn ddefnyddiol i chi wrth baratoi i ddatblygu eich darpariaeth a'ch cyfleoedd ar gyfer plant, eu teuluoedd a'r gymuned leol ond peidiwch â chymryd ein gair amdani! Beth am ddefnyddio'r Pecyn Gwybodaeth i ddechrau'r cysylltiadau yn lleol a rhoi gwybod i ni sut rydych chi'n dod ymlaen.

Mae'r Pecyn Gwybodaeth Pontio’r Cenedlaethau ar gael yn ddwyieithog.

 

Comments
Blog post currently doesn't have any comments.
 Security code