Back to blog listing

BLOG: Ending Physical Punishment in Wales/Stopio cosbi corfforol yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here.

The Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Act 2020 will come into force on Monday 21 March 2022. The Act will prohibit the physical punishment of children in Wales by abolishing the defence of reasonable punishment.

What is the Act about?

In January 2020 the Senedd passed the Welsh Government’s Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Act 2020). The overarching aim is to help protect children’s rights and give all children in Wales the best start in life. 

When the law comes into force it will:

 • Remove the defence of reasonable punishment. This means that adults can’t physically punish children in Wales.
 • Give children the same legal protection from physical punishment as adults.
 • Remove a legal loophole, meaning that the defence of reasonable punishment can no longer be used in unregulated settings. These unregulated settings include some places of learning, worship, play or leisure, in the home or other locations which aren’t regulated in the same way as schools or childcare settings for example
 • Bring clarity, making it easier for children, parents, professionals and the public to understand the law. This will improve the ability of professionals working with families to protect children by eliminating the current potential for confusion over what is an acceptable level of physical punishment. It will also enable professionals to provide clear, unambiguous advice to parents and carers that any level of physical punishment will be illegal in Wales
 • Help protect children’s rights and send a clear signal that physically punishing children is not tolerated in Wales.

The change in the law will not:

 • Create a new offence, it simply removes the defence of reasonable punishment.
 • Stop parents disciplining their children there is a big difference between discipline and physical punishment. Parents can use alternatives to physical punishment, as a means of maintaining discipline and addressing poor behaviour.
 • Interfere with a parent’s ability to parent – parents can of course physically intervene to keep a child safe from harm, or help with day to day activities such as dressing or hygiene and cleanliness.

What does this mean to me as a provider?

As a childcare provider in Wales in line with the relevant regulations and National Minimum Standards, you already comply with legislation that ensures;

 • physical punishments, or the threat of them, are never used
 • children are never shaken, smacked, humiliated, shouted at, intimidated or shamed
 • adults do not use any form of physical intervention, e.g. holding or restraint, unless it is necessary to prevent personal injury to the child, other children or an adult, or serious damage to property. Any incident is recorded and the parent informed of the incident on the day

You need to be aware of the changes to support partnership with parents and to ensure you have reviewed your policies and procedures’ in relation to safeguarding/child protection and behaviour management in particular.

Consider and reflect

Grow your knowledge and understanding of the changes.  By developing your knowledge and understanding, reflecting on your practice and logging any continuous professional development (CPD) this will evidence the quality of care to parents, children, CIW and other professionals.  Welsh Government have created an explainer video which you may find useful alongside some further guidance.  Consider updating your safeguarding training- see EY smart or the PACEY website alongside other local authority opportunities.

Revise your policies and procedures.  You would need to report any safeguarding issues in line with your current process.  You may want to reflect the change in law in your safeguarding/child protection policy and behaviour policy to support the sharing of information with parents/carers. If the police receive a report or a complaint that a child has been physically punished by an adult, they will investigate that report and decide what action to take, if any, based on the facts.  Please see our policy guidance for Wales for further information in relation to reviewing your policies and procedures.

Your role in supporting partnership with parents.  Parenting. Give it time offers practical advice, tips and activities with a focus on positive parenting techniques that may be useful to share with families of children in your care. The NSPCC Take 5 campaign provides hints and tips to help parents keep their cool in challenging parenting situations.  See also resources linked to partnership with parents on the PACEY website.

Your role in working with children.  Consider how you can share information in relation to the law change with children in your care to grow their awareness of their rights. See our participation and the voice of the child resource for ideas and inspiration.

We’re here to help you

Keep up to date with any developments on our website.  If you would like to discuss any aspect of this topic, or would like additional support or guidance, then please get in touch with PACEY Cymru on 02920 351407 or email paceycymru@pacey.org.uk.

Mae Ddeddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 yn dod i rym ar 21 Mawrth 2022.  Bydd y Ddeddf yn gwahardd yr arfer o gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru drwy ddiddymu amddiffyniad cosb resymol.

Am beth mae'r Ddeddf?

Ym mis Ionawr 2020, pasiodd y Senedd Ddeddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020. Y nod cyffredinol yw helpu amddiffyn hawliau plant a rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn yng Nghymru.

Pan ddaw’r gyfraith i rym, bydd:

 • Yn dileu amddiffyniad cosb resymol. Mae hyn yn golygu na all oedolion gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru.
 • Yn rhoi i blant yr un amddiffyniad cyfreithiol rhag cosb gorfforol ag oedolion.
 • Yn cael gwared ar fwlch cyfreithiol, gan olygu na fydd yn bosib defnyddio’r amddiffyniad cosb resymol mwyach mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio. Mae’r lleoliadau heb eu rheoleiddio yn cynnwys rhai mannau dysgu, addoli, chwarae neu hamdden, yn y cartref neu mewn lleoliadau eraill nad ydynt yn cael eu rheoleiddio yn yr un ffordd ag ysgolion neu leoliadau gofal plant, er enghraifft.
 • Yn gwneud y gyfraith yn fwy clir, fel bod plant, rhieni, gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd yn deall y gyfraith. Bydd hyn yn gwella gallu pobl broffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd i ddiogelu plant trwy gael gwared â’r dryswch sydd yn bosib ar hyn o bryd ynglŷn â beth yw lefel dderbyniol o gosb gorfforol. Hefyd, bydd yn galluogi pobl broffesiynol i ddarparu cyngor clir a diamwys i rieni a gofalwyr fod unrhyw lefel o gosb gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru.
 • Yn helpu i amddiffyn hawliau plant a rhoi arwydd clir na chaiff cosbi plant yn gorfforol ei oddef yng Nghymru.

Ni fydd y newid yn y gyfraith yn :

 • Creu trosedd newydd, dim ond dileu'r amddiffyniad o gosb resymol.
 • Atal rhieni rhag disgyblu eu plant mae gwahaniaeth mawr rhwng disgyblaeth a chosb gorfforol. Gall rhieni ddefnyddio dewisiadau amgen i gosb gorfforol, fel ffordd o gynnal disgyblaeth a mynd i'r afael ag ymddygiad gwael.
 • Ymyrryd â gallu rhiant i fod yn rhiant - gall rhieni ymyrryd yn gorfforol wrth gwrs i gadw plentyn yn ddiogel rhag niwed, neu helpu gyda gweithgareddau o ddydd i ddydd fel gwisgo neu hylendid a glendid.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi fel darparwr?

Fel darparwr gofal plant yng Nghymru yn unol â'r rheoliadau perthnasol a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol, rydych chi eisoes yn cydymffurfio â deddfwriaeth sy'n sicrhau;

 • na ddefnyddir cosbau corfforol byth, na'u bygwth
 • na chaiff plant eu hysgwyd, eu taro, eu bychanu, eu dychryn na'u cywilyddio ac na fydd unrhyw un yn gweiddi arnynt
 • na wnaiff oedolion ddefnyddio unrhyw fath o ymyrraeth gorfforol, ee dal gafael yn y plant neu eu dal yn ôl yn gorfforol rhag gwneud rhywbeth, oni bai bod angen atal y plentyn, plant eraill neu oedolyn rhag cael anaf, neu atal niwed difrifol i eiddo. Bod unrhyw ddigwyddiad yn cael ei gofnodi a bod y rhiant yn cael gwybod amdano'r diwrnod hwnnw

Rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r newidiadau i gefnogi partneriaeth â rhieni ac i sicrhau eich bod wedi adolygu eich polisïau a’ch gweithdrefnau ’mewn perthynas â diogelu / amddiffyn plant a rheoli ymddygiad yn benodol.

Ystyriwch a myfyriwch

Tyfwch eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r newidiadau. Trwy ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth, myfyrio ar eich ymarfer a chofnodi unrhyw ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) bydd hyn yn dystiolaeth o ansawdd y gofal i rieni, plant, AGC a gweithwyr proffesiynol eraill. Mae Llywodraeth Cymru wedi creu fideo esbonio a allai fod yn ddefnyddiol i chi ochr yn ochr â chanllawiau pellach. Ystyriwch ddiweddaru eich hyfforddiant diogelu - gweler EY smart neu wefan PACEY ochr yn ochr â chyfleoedd awdurdodau lleol eraill.

Adolygu'ch polisïau a'ch gweithdrefnau. Bydd angen i chi roi gwybod am unrhyw faterion diogelu yn unol â'ch proses gyfredol. Efallai y gwnewch chi adlewyrchu'r newid yn y gyfraith yn eich polisi diogelu / amddiffyn plant a'ch polisi ymddygiad i gefnogi rhannu gwybodaeth gyda rhieni / gofalwyr. Os bydd yr heddlu’n derbyn adroddiad neu gŵyn fod plentyn wedi’i gosbi’n gorfforol gan oedolyn, byddan nhw’n ymchwilio i’r achos a phenderfynu a oes angen cymryd camau, ac os felly ar y camau i’w cymryd, ar sail y ffeithiau. Gweler ein canllaw polisi ar gyfer Cymru i gael mwy o wybodaeth mewn perthynas ag adolygu eich polisïau a'ch gweithdrefnau.

Eich rôl yn cefnogi partneriaeth â rhieni. Mae ymgyrch Magu plant. Rhowch amser iddo  yn cynnig cyngor, awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol sy'n canolbwyntio ar ddulliau cadarnhaol o fagu plant gall fod yn ddefnyddiol i'w rannu gyda theuluoedd plant yn eich gofal. Mae ymgyrch Camu’n ôl am 5 y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) yn gallu cynnig awgrymiadau i helpu rhieni i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol wrth fagu plant. Gweler hefyd adnoddau sy'n gysylltiedig â phartneriaeth â rhieni ar wefan PACEY.

Eich rôl wrth weithio gyda phlant. Ystyriwch sut y gallwch chi rannu gwybodaeth mewn perthynas â newid y gyfraith gyda phlant yn eich gofal i gynyddu eu hymwybyddiaeth o'u hawliau. Gwelwch ein hadnodd a syniadau am gyfranogiad a llais y plentyn am syniadau ac ysbrydoliaeth.

Rydyn ni yma i'ch helpu chi

Cadwch lygad ar unrhyw ddatblygiadau ar ein Gwefan.  Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y pwnc hwn, neu os hoffech gael cymorth neu arweiniad pellach, cysylltwch â PACEY Cymru ar 02920 351407 neu drwy e-bost paceycymru@pacey.org.uk.

Comments
Blog post currently doesn't have any comments.
 Security code