Back to blog listing

Next article

BLOG: Smoke-free legislation in Wales / Deddfwriaeth ddi-fwg yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here. 

On 1 March 2021, the law around smoking in certain settings in Wales will change.

What does this mean to me?

You should be aware that the National Minimum Standards for Regulated Childcare for children up to the age of 12 years states ‘smoking is not permitted in the presence of children being looked after or on premises in which day care is provided’ (Standard 10.17)

The new legislation will mean that hospital grounds, schools grounds and public playgrounds, as well as outdoor spaces in day care and childminding settings will be required to be smoke-free.

We know that reducing the number of young people taking up smoking saves lives. Therefore banning smoking in areas where children and young people go regularly, like public playgrounds and school grounds, will de-normalise smoking behaviour and reduce the chances of children and young people taking up smoking.

For a childminder who looks after children in his/her home the home will be required to be smoke-free in the parts (indoors and outdoors) being used to provide childminding services for the duration that the children are in the child minder’s home or when staff are present (if relevant).  PACEY Cymru suggest it would be good practice to not allow smoking at any time (even when children or staff are not present) in the parts of the home used for childminding services.

For those working as a nanny the dwelling will only need to be smoke-free while the nanny is working.  The only parts of the dwelling that will need to be smoke-free, are those used as a workplace, (i.e. where a nanny is working).

Outdoor care settings for children, such as outdoor day care and the outdoor space in childminding settings will be required to be smoke-free.  These outdoor areas are only required to be smoke-free when the premises are being used for day care or childminding. In the case of a childminder providing care in their home, the outdoor areas of the home are required to be smoke-free if one or more of the children are in the outdoor area.

It will be an offence to smoke in the indoor and outdoor areas. The manager or childminder responsible for the setting must take reasonable steps to stop smoking there.

Signs

The legislation requires that a ‘No Smoking’ sign is displayed in a prominent position at, or near, each entrance to smoke-free premises so that people entering the premises can see it.  ‘No Smoking’ signs will continue to be required inside the childcare setting (unless the setting is also a dwelling, like a childminders home where there are no requirements).  There are no requirements to display ‘No Smoking’ signs in ‘dwellings’ (home-based childcare settings) even if the ‘dwelling’ is considered to be a permanent workplace.

‘No Smoking’ signs will not be required in the outdoor spaces within care settings for children.

Managers and childminders can display ‘No Smoking’ signs in their outdoor areas if they wish to do so. Welsh Government have provided a template ‘No smoking’ sign and this is available on their website.

Smoke-free vehicles

It will still be against the law to smoke in a vehicle that is used wholly or mainly for work purposes or that carries members of the public. ‘No smoking’ signs will still be required to be displayed

It will also still be against the law to smoke in a private vehicle carrying a child (person under the age of 18 years old). No smoking signs are not required in these vehicles.

Smoke-free public playgrounds

All public playgrounds in Wales will be required to be smoke-free and it will be an offence to smoke in a public playground.

  • A public playground is an outdoor area which contains playground equipment that is open to the public for children to play on.
  • The public playground will be required to be smoke-free at all times within the playground boundary. Playground boundaries may be marked by metal or wooden fencing for example, or by shrubs.
  • If there is no boundary, then the smoke-free area is within 5 metres of any item of playground equipment.

Authorised officers within each local authority will enforce the new law across Wales but we expect very high levels of public compliance and support.  We would not expect a childcare provider using a playground with children to challenge any person smoking within a public playground given the risk this may bring but report any concerns to the relevant local authority and move children away from the smoker.

What do I need to do?

We would recommend that all childcare and early years providers in Wales are familiar with the new law and this is reflected in changes made to their service and revisions to policies and procedures.  It is also important that any changes are communicated to staff, parents/carers and any other adults including relevant visitors to the setting.  You can also share any key updates with children using your service. If you have any further queries please let us know by emailing paceycymru@pacey.org.uk

Ar 1 Mawrth 2021, bydd y gyfraith sy’n ymwneud â smygu mewn rhai lleoliadau yng Nghymru yn newid.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Dylech fod yn ymwybodol bod y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed yn nodi ‘na chaniateir ysmygu ym mhresenoldeb y plant sy'n derbyn gofal na mewn mangre lle darperir gofal dydd.’ (Safon 10.17)

Bydd y ddeddfwriaeth newydd yn golygu y bydd yn ofynnol i diroedd ysbytai, tiroedd ysgolion a meysydd chwarae cyhoeddus, yn ogystal â lleoliadau gwarchod plant a gofal dydd awyr agored, fod yn ddi-fwg.

Gwyddom fod lleihau nifer y bobl ifanc sy’n dechrau smygu yn arwain at achub bywydau. Felly, bydd gwahardd smygu mewn ardaloedd lle bydd plant a phobl ifanc yn mynd iddynt yn rheolaidd – fel meysydd chwarae cyhoeddus a thiroedd ysgolion – yn ‘dadnormaleiddio’ yr arfer o smygu ac yn lleihau’r siawns y bydd plant a phobl ifanc yn dechrau smygu.

Ar gyfer gwarchodwr plant sydd yn gofalu am blant yn ei cartref, mi fydd yn ofynnol i’r cartref fod yn ddi-fwg yn y rhannau (dan do ac yn yr awyr agored) a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau gwarchod plant tra bydd y plant yng nghartref y gwarchodwr plant neu pan fydd staff yn bresennol (os yw’n berthnasol). Byddai’n arfer da peidio â chaniatáu ysmygu ar unrhyw adeg (hyd yn oed pan nad yw’r plant neu staff yn bresennol) yn rhannau o’r cartref a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau gwarchod plant.

I’r rhai sy’n gweithio fe nani, dim ond tra bydd y nani yn gweithio y bydd angen i’r annedd fod yn ddi-fwg. Dim ond y rhannau hynny o’r annedd a ddefnyddir fel gweithle y bydd yn ofynnol iddynt fod yn ddi-fwg, h.y. ble bydd rhywun yn gweithio.

Bydd yn ofynnol i leoliadau awyr agored ar gyfer plant, fel gofal dydd awyr agored a’r gofod awyr agored mewn lleoliadau gwarchod plant a gofal dydd, fod yn ddi-fwg.  Dim ond pan ddefnyddir y mangreoedd i ddarparu gofal dydd neu wasanaeth gwarchod plant y bydd yn ofynnol i’r mannau awyr agored hyn fod yn ddi-fwg. Pan fydd gwarchodwr plant yn darparu gofal yn ei gartref, rhaid i fannau awyr agored y cartref fod yn ddi-fwg os bydd un plentyn neu fwy yn y man awyr agored.

Bydd yn drosedd smygu yn y man awyr agored hwn. Rhaid i’r rheolwr neu’r gwarchodwr plant sy’n gyfrifol am y lleoliad gymryd camau rhesymol i rwystro smygu yno.

Arwyddion

Mae’r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i arddangos arwyddion ‘Dim ysmygu’ mewn lle amlwg ar/wrth ymyl pob mynedfa i fangre ddi-fwg, er mwyn i bobl sy’n mynd i mewn i’r fangre eu gweld. Bydd arddangos arwyddion ‘Dim ysmygu’ y tu mewn i leoliadau gofal plant yn parhau i fod yn ofynnol (oni bai bod y lleoliad yn annedd hefyd, fel cartref gwarchodwr plant, lle nad yw’n ofynnol arddangos arwyddion o’r fath).  Nid oes unrhyw ofynion i arddangos arwyddion ‘Dim ysmygu’ mewn anheddau (lleoliadau gofal plant yn y cartref) hyd yn oed os ystyrir bod yr annedd yn weithle parhaol.

Ni fydd yn ofynnol arddangos arwyddion ‘Dim ysmygu’ mewn lleoliadau gofal awyr agored ar gyfer plant.

Gall rheolwyr a gwarchodwyr plant arddangos arwyddion ‘Dim ysmygu’ yn eu mannau awyr agored os dymunant wneud hynny. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio templed ar gyfer arwyddion ‘Dim ysmygu’ ac mae hwn ar gael ar eu gwefan.

Cerbydau di-fwg

Bydd smygu mewn cerbyd a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf at ddibenion gwaith, neu i gludo aelodau o’r cyhoedd, yn dal i fod yn groes i’r gyfraith. Bydd angen parhau i arddangos arwyddion ‘Dim ysmygu’

Bydd smygu mewn cerbyd preifat sy’n cludo plentyn (rhywun dan 18 oed) yn groes i’r gyfraith hefyd. Nid yw’n ofynnol arddangos arwyddion ‘Dim ysmygu’ yn y cerbydau hyn.

Meysydd chwarae cyhoeddus di-fwg

Bydd yn ofynnol i bob maes chwarae cyhoeddus yng Nghymru fod yn ddi-fwg ac mi fydd yn drosedd smygu ar faes chwarae cyhoeddus.

  • Ardal awyr agored sy'n cynnwys cyfarpar maes chwarae sy'n agored i'r cyhoedd er mwyn i blant chwarae arno.
  • Bydd yn ofynnol i'r maes chwarae cyhoeddus fod yn ddi-fwg bob amser o fewn ffin y maes chwarae. Gall ffiniau meysydd chwarae fod wedi’u marcio gan ffensys metel neu bren er enghraifft, neu gan lwyni.
  • Os nad oes ffin, yna bydd yr ardal ddi-fwg o fewn 5 metr i unrhyw gyfarpar maes chwarae.

Bydd swyddogion awdurdodedig pob Awdurdod Lleol yn gorfodi'r gyfraith newydd ledled Cymru ond rydym yn disgwyl lefelau uchel iawn o gydymffurfiaeth a chefnogaeth gan y cyhoedd.  Ni fyddwn yn disgwyl i ddarparwyr gofal plant sy’n defnyddio maes chwarae gyda phlant i herio pobl sy’n ysmygu o fewn maes chwarae o ystyried y risg y mai hyn yn peri, ond anogwn i chi rhannu eich pryderon i’r awdurdod lleol perthnasol ac i symud y plant i ffwrdd oddi ar yr ysmygwr. 

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Byddem yn argymell bod darparwyr gofal plant a blynyddoedd cynnar yng Nghymru yn gyfarwydd â’r ddeddf newydd a bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn y newidiadau a wnaed i’w gwasanaeth a diwygiadau bolisïau a gweithdrefnau. Mae hefyd yn bwysig bod unrhyw newid yn cael eu rhannu gan staff, rhieni/gofalwyr ac unrhyw oedolyn arall gan gynnwys ymwelwyr perthnasol â’r lleoliad. Gallwch hefyd rhannu unrhyw ddiweddariadau allweddol gyda phlant sy’n defnyddio’ch gwasanaeth. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach rhowch wybod i ni trwy e-bostio paceycymru@pacey.org.uk

Comments
Blog post currently doesn't have any comments.
 Security code