Back to blog listing

Next article

BLOG: Journey to childminder registration in Wales/Taith i gofrestru yn warchodwr plant yng Nghymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma. Read this in Welsh here.

Hello I’m Sally and I started childminding in September. It was a big decision for me to make as I had been teaching in primary schools for ten years but I was finding my own childcare increasingly difficult to manage so needed to make a change. Childminding is the perfect balance – getting to look after my own children as well as carrying on my passion for education and learning by being able to provide so many children with rich learning experiences and fun activities in a home environment. My first step was to navigate my way around the PACEY website to find out what I needed to do and what my next steps were. I attended a virtual briefing session which gave me all of the information needed and enrolled to complete the childminding courses that were required. I completed both units and throughout both courses my tutor was very helpful and communicative via email or the PACEY Moodle message system.

On completion of the courses I was ready to complete my CIW application and then arranged my virtual inspection and interview. I was feeling apprehensive about these as I did not know what to expect but I knew that being virtual meant I was comfortable in my own home and it made me feel instantly more at ease.

In terms of preparing for my interview, I just found myself going through all of my policies and procedures so that I was confident to talk about them. I also organised my file so that I had in it everything I would need such as risk assessments, my audit checklists, cleaning schedule, activity ideas, policies and procedures, regulations and standards, Safer Food Better Business document, certificates and I also had a section for my notes from the childminding courses. Having this file made me feel as prepared as I possibly could be and I felt at ease knowing that everything I needed was all in one place should I need to reference anything. The fit person interview was not too long in length and was questions that I was able to discuss easily as it was all about how I was going to run my business and my thoughts on certain policies and procedures. It really was nothing to worry and the conversation flowed so freely. They aren’t trying to catch you out and just want to gain a better understanding of why you want to become a childminder and the things that you have in place to start your business.

In terms of the virtual inspection, I followed the pre-visit checklist before hand, ensuring I had completed everything that was required of me. My advice for this stage would be use the checklist and don’t miss anything out and if you have any questions then I found the PACEY Cymru team very helpful and easy to contact. Having gone through each point on the visit checklist I felt comfortable that I had everything in place that needed to be. I scheduled my interview and inspection for the same time and found this also a good thing to do. On the morning of my virtual call I made sure it was just me in the house and my husband took my children out as I found a quieter house easier to navigate around and much less stressful if you are able to do this.

The inspection was much quicker than I thought it would be. The inspector was very friendly and encouraging as I walked around each room with my iPad showing everything slowly and she would ask if there was something she wanted to see in more detail for example the safety straps securing my tv units to the wall. We did this for each room and for the garden and I actually found myself enjoying it and wanting to show off all of the things I had worked so hard to get ready such as the corner protectors on cabinets, door guards to stop fingers getting trapped, locks on my washing machine and freezer and everything I had thought about in such detail in the weeks prior. I am not using the upstairs of my house for childminding so did not need to go into these rooms in any detail but did need to just pan around each one so that the inspector could see everything was as it should be. As we went through the inspection I was given some small recommendations to do such as extend my patio door window stickers to cover both doors but nothing major that needed to be re-looked at so my application was put forward for approval. I found out a few days later that I had been successful and was registered as a childminder!

I am so glad I made the decision to become a childminder as I am now enjoying a job that is so much more flexible as well as being able to spend time and be there to drop off and pick up my own children every day. Good luck for your application and enjoy your childminding journey!

We're here to help you

The team at PACEY Cymru offers a range of support, information, workshops and webinars to help you with your CIW application and to become registered.

For more information about PACEY Cymru, or for support with becoming a registered childminder in Wales, call us on 02920 351407 or email us at paceycymru@pacey.org.uk.

Helo Sally ydw i a dechreuais warchod plant ym mis Medi. Roedd yn benderfyniad mawr i mi ei wneud gan fy mod i wedi bod yn dysgu mewn ysgolion cynradd ers deng mlynedd ond roeddwn i'n ei chael hi'n fwyfwy anodd rheoli fy ngofal plant fy hun, felly roedd angen i bethau newid. Gwarchod plant yw'r cydbwysedd perffaith - gallu gofalu am fy mhlant fy hun yn ogystal â pharhau â fy angerdd dros addysg a dysgu trwy allu darparu profiadau dysgu cyfoethog a gweithgareddau hwyliog yn  amgylchedd y cartref i gynifer o blant. Fy ngham cyntaf oedd llywio fy ffordd o amgylch gwefan PACEY i ddarganfod beth oedd angen i mi ei wneud a beth oedd fy nghamau nesaf. Mynychais sesiwn friffio rhithiol a roddodd yr holl wybodaeth angenrheidiol i mi a chofrestru i wneud y cyrsiau gwarchod plant oedd eu hangen. Cwblheais y ddwy uned a thrwy gydol y ddau gwrs roedd fy nhiwtor yn gymwynasgar iawn ac yn cyfathrebu â mi trwy e-bost neu system negeseuon PACEY Moodle.

Ar ôl gorffen y cyrsiau, roeddwn i'n barod i gwblhau fy nghais CIW ac yna trefnais fy arolygiad a chyfweliad rhithiol. Roeddwn i'n teimlo'n bryderus am y rhain gan nad oeddwn i'n gwybod beth i'w ddisgwyl ond roeddwn i'n gwybod gan ei fod yn rhithiol y byddwn i'n gyffyrddus yn fy nghartref fy hun ac fe wnaeth hynny i mi deimlo'n well ar unwaith.

O ran paratoi ar gyfer fy nghyfweliad, cefais fy hun yn mynd trwy fy holl bolisïau a gweithdrefnau fel fy mod yn hyderus i siarad amdanynt. Fe wnes i hefyd drefnu fy ffeil fel bod gen i bopeth y byddai ei angen arnaf fel asesiadau risg, fy rhestrau gwirio archwilio, amserlen lanhau, syniadau gweithgaredd, polisïau a gweithdrefnau, rheoliadau a safonau, dogfen Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell, tystysgrifau ac roedd gen i hefyd adran ar gyfer fy nodiadau o'r cyrsiau gwarchod plant. Roedd cael y ffeil hon yn gwneud i mi deimlo mor barod ag y gallwn fod, ac roeddwn i'n teimlo'n gartrefol o wybod bod popeth yr oeddwn ei angen i gyd mewn un lle pe bai angen i mi gyfeirio at unrhyw beth. Nid oedd y cyfweliad person ffit yn rhy hir ac roedd cwestiynau roeddwn i'n gallu eu trafod yn hawdd gan eu bod yn ymwneud â sut roeddwn i'n mynd i redeg fy musnes a fy marn ar rai polisïau a gweithdrefnau. Nid oedd yn ddim byd i boeni yn ei gylch mewn gwirionedd a llifodd y sgwrs yn rhwydd. Nid ydyn nhw'n ceisio eich dal chi allan a dim ond eisiau cael gwell dealltwriaeth o pam rydych chi eisiau dod yn warchodwr plant a'r pethau sydd gennych chi ar waith i gychwyn eich busnes.

O ran yr arolygiad rhithiol, edrychais ar y rhestr wirio cyn yr ymweliad ymlaen llaw, gan sicrhau fy mod wedi cwblhau popeth oedd yn ofynnol gennyf. Fy nghyngor ar gyfer y cam hwn fyddai defnyddio'r rhestr wirio a pheidiwch â gadael unrhyw beth allan ac os oes gennych unrhyw gwestiynau yna roedd tîm PACEY Cymru yn gymwynasgar iawn ac yn hawdd cysylltu â nhw. Ar ôl mynd trwy bob pwynt ar restr wirio’r ymweliad roeddwn yn teimlo’n gyffyrddus bod gen i bopeth yr oedd ei angen yn ei le. Trefnais fy nghyfweliad ac arolygiad ar yr un amser a gwelais fod hyn hefyd yn beth da i'w wneud. Ar fore fy ngalwad rhithiol, fe wnes yn siŵr mai dim ond fi oedd yn y tŷ ac aeth fy ngŵr â fy mhlant allan gan fy mod yn ei chael yn haws mynd o gwmpas tŷ tawelach ac yn llawer llai o straen os gallwch wneud hyn.

Roedd yr arolygiad yn llawer cynt na’r disgwyl. Roedd yr arolygydd yn gyfeillgar ac yn llawn anogaeth wrth imi gerdded o amgylch pob ystafell gyda fy iPad yn dangos popeth yn araf a byddai'n gofyn os oedd rhywbeth yr oedd hi eisiau ei weld yn fanylach er enghraifft y strapiau diogelwch yn dal fy unedau teledu i'r wal. Fe wnaethon ni hyn ar gyfer pob ystafell ac ar gyfer yr ardd ac fe wnes i ffeindio fy hun yn mwynhau ac eisiau dangos yr holl bethau roeddwn i wedi gweithio mor galed i baratoi fel yr amddiffynwyr cornel ar gabinetau, gwarchodwyr drws i atal bysedd rhag cael eu dal, cloeon ar fy mheiriant golchi a rhewgell a phopeth roeddwn i wedi meddwl amdano mor fanwl yn ystod yr wythnosau blaenorol. Nid wyf yn defnyddio lan lofft fy nhŷ i warchod plant felly nid oedd angen i mi fynd i mewn i'r ystafelloedd hyn yn fanwl ond roedd angen i mi ddangos pob un yn gyflym er mwyn i'r arolygydd weld bod popeth yn iawn. Wrth inni fynd trwy'r arolygiad, cefais rai argymhellion bach i'w gwneud megis ymestyn fy sticeri ffenestri drws patio i orchuddio'r ddau ddrws ond doedd dim byd o bwys yr oedd angen edrych arno felly cyflwynwyd fy nghais i'w gymeradwyo. Cefais wybod ychydig ddyddiau yn ddiweddarach fy mod i wedi bod yn llwyddiannus ac wedi cofrestru fel gwarchodwr plant!

Rwyf mor falch fy mod wedi gwneud y penderfyniad i ddod yn warchodwr plant gan fy mod bellach yn mwynhau swydd sydd gymaint yn fwy hyblyg yn ogystal â gallu treulio amser a bod yno i ollwng a chodi fy mhlant fy hun bob dydd. Pob lwc gyda'ch cais a mwynhewch eich taith gwarchod plant!

Rydym ni yma i’ch helpu

Mae tîm PACEY Cymru yn cynnig amrediad o gymorth, gwybodaeth, gweithdai a gweminarau i'ch helpu gyda'ch cais AGC ac i gael eich cofrestru.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am PACEY Cymru, neu gymorth i ddod yn warchodwr plant cofrestredig yng Nghymru, ffoniwch ni ar 02920 351407 neu anfonwch e-bost i paceycymru@pacey.org.uk.

Comments
Blog post currently doesn't have any comments.
 Security code