Government in Wales / Llywodraeth Cymru

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

PACEY Cymru works closely with the Welsh Government and others to influence children's futures and represent childcare professionals' views.

Our dedicated service in Wales shapes national, regional and local early years policy.

To do this, PACEY Cymru works with members, other childminders and partners across Wales, including local authorities, the Welsh Government and their statutory agencies.

PACEY Cymru

  • is a source of information and expertise to the Welsh Government and its statutory agencies, including the Care Inspectorate Wales (CIW) and Estyn, the education and training inspectorate for Wales
  • represents the childcare and early years sector on a national level
  • helps the Welsh Government to achieve their outcomes and aims for children and young people, early years and childcare settings, and the childcare and early years workforce
  • supports Social Care Wales and Qualifications Wales in their work ensuring that the childcare and early years workforce in Wales is a high standard, and are confident and competent
  • works in partnership with four leading childcare organisations in Wales as 'Cwlwm' to support the aim that families across Wales can access affordable, quality childcare.

For more information about PACEY Cymru and our services in Wales, please email paceycymru@pacey.org.uk.

Mae PACEY Cymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac eraill i ddylanwadu ar ddyfodol plant a chynrychioli barn gweithwyr proffesiynol gofal plant.

Mae ein gwasanaeth ymroddedig yng Nghymru yn siapio polisi blynyddoedd cynnar cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

I wneud hyn, mae PACEY Cymru yn gweithio gydag aelodau, gwarchodwyr plant eraill a phartneriaid ledled Cymru, gan gynnwys awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a'u hasiantaethau statudol.

PACEY Cymru

  • ffynhonnell wybodaeth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru a'i hasiantaethau statudol, gan gynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru
  • yn cynrychioli'r sector gofal plant a blynyddoedd cynnar ar lefel genedlaethol
  • yn helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni eu canlyniadau a'u nodau ar gyfer plant a phobl ifanc, lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant, a'r gweithlu gofal plant a blynyddoedd cynnar
  • yn cefnogi Gofal Cymdeithasol Cymru a Cymwysterau Cymru yn eu gwaith gan sicrhau bod y gweithlu gofal plant a blynyddoedd cynnar yng Nghymru o safon uchel, a'u bod yn hyderus ac yn gymwys
  • yn gweithio mewn partneriaeth â phedwar sefydliad gofal plant blaenllaw yng Nghymru fel 'Cwlwm' i gefnogi'r nod y gall teuluoedd ledled Cymru gael mynediad at ofal plant fforddiadwy o ansawdd.

Am ragor o wybodaeth am PACEY Cymru a'n gwasanaethau yng Nghymru, e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk.

 

You might also like