Back to news listing

Next article

NEWS: PACEY Cymru features on BBC Wales Live/PACEY Cymru yn ymddangos ar BBC Cymru Fyw

Darllenwch hyn yn Gymraeg yma.  Read this in Welsh here

Claire Protheroe, the National Manager for Wales for PACEY Cymru featured on BBC Wales Live this week. The programme focused on the cost of childcare in Wales. Claire shared the perspective from the sector themselves on the challenges they are facing.

PACEY Cymru understand the challenges facing families currently and we know that childcare providers themselves are also experiencing growing issues.

In line with our previous news story the number of childminders in Wales has decreased by 13% in the last year alone.  We know other settings are also struggling, for example out of school clubs.  The impact of the pandemic is still being felt and this, alongside the cost-of-living crisis has created a perfect storm for those we support.  Attraction of staff, and ongoing recruitment and retention issues, are another challenge.

PACEY Cymru strongly believe that more needs to be done to promote registered or approved childcare over other forms. Welsh Government and Local Authorities need to do more to ensure all existing, registered childcare settings are supported to deliver funded childcare to support longer term sustainability alongside parental choice. PACEY Cymru are calling for stronger, more prescriptive guidance at a national level to enable more existing providers to deliver Flying Start and early education in Wales which would support continuity of care for children, parental choice of childcare and government priorities. 

Claire said ‘Sustainability of existing, quality childcare is important to support the needs of children and their families, parental choice of provision and childcare in rural areas and has also come to the forefront given the implementation and growth of the Childcare Offer for Wales and will the expansion of Flying Start. The decline in childminder numbers is likely to have a significant impact on childcare availability and accessibility. We are aware that the Independent Review of Childminding in Wales will focus on challenges and solutions but have concerns that there will come a crisis point where childminding becomes unviable and recovery will be too late.

PACEY Cymru supports the Flying Start programme, including the planned expansion and notes the programme's many successes in recent years. The current involvement of childminding with the Flying Start programme is mixed. In some local authorities, childminders are actively engaged and deliver childcare placements for eligible children and have a valuable role to play. In other local authority areas childminders have not been used to deliver Flying Start, and in a few childminding is viewed as an unsuitable option.

PACEY Cymru urges the Welsh Government and local authorities to ensure that childminding is actively involved in the expansion of Flying Start in all areas in the best interests of children and their families and to support parity of opportunity for childminders in Wales.’

If you have any queries please email paceycymru@pacey.org.uk.

 

Fe wnaeth Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru PACEY Cymru ymddangos ar BBC Cymru Fyw yr wythnos hon. Roedd y rhaglen yn canolbwyntio ar gost gofal plant yng Nghymru. Rhannodd Claire safbwynt y sector ei hun ar yr heriau y maent yn eu hwynebu.

Mae PACEY Cymru yn deall yr heriau sy'n wynebu teuluoedd ar hyn o bryd a gwyddom fod darparwyr gofal plant eu hunain hefyd yn wynebu problemau cynyddol.

Yn unol â’n stori newyddion blaenorol mae nifer y gwarchodwyr plant yng Nghymru wedi gostwng 13% yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig. Gwyddom fod lleoliadau eraill hefyd yn ei chael hi'n anodd, er enghraifft clybiau y tu allan i oriau ysgol. Mae effaith y pandemig yn dal i gael ei theimlo ac mae hyn, ochr yn ochr â'r argyfwng costau byw, wedi creu storm berffaith i'r rhai rydyn ni'n eu cefnogi. Mae denu staff, a materion parhaus o ran recriwtio a chadw, yn her arall.

Mae PACEY Cymru yn credu’n gryf bod angen gwneud mwy i hyrwyddo gofal plant cofrestredig neu gymeradwy dros ffurfiau eraill. Mae angen i Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol wneud mwy i sicrhau bod yr holl leoliadau gofal plant cofrestredig presennol yn cael eu cefnogi i ddarparu gofal plant wedi'i ariannu i gefnogi cynaliadwyedd tymor hwy ochr yn ochr â dewis rhieni. Mae PACEY Cymru yn galw am ganllawiau cryfach, mwy rhagnodol ar lefel genedlaethol i alluogi mwy o ddarparwyr presennol i ddarparu Dechrau’n Deg ac addysg gynnar yng Nghymru a fyddai’n cefnogi parhad gofal i blant, dewis rhieni o ofal plant a blaenoriaethau’r llywodraeth.

Dywedodd Claire Protheroe, ‘Mae cynaliadwyedd gofal plant presennol o ansawdd yn bwysig i gefnogi anghenion plant a'u teuluoedd, dewis darpariaeth rhieni a gofal plant mewn ardaloedd gwledig ac mae hefyd wedi dod i'r amlwg o ystyried gweithredu a thwf y Cynnig Gofal Plant i Gymru ac ehangu Dechrau’n Deg.  Mae'r gostyngiad yn niferoedd gwarchodwyr plant yn debygol o gael effaith sylweddol ar argaeledd a hygyrchedd gofal plant.  Rydym yn ymwybodol y bydd yr Adolygiad Annibynnol o Warchod Plant yng Nghymru yn canolbwyntio ar heriau ac atebion ond mae gennym bryderon y daw argyfwng pan fydd gwarchod plant yn dod yn anymarferol ac y bydd adferiad yn rhy hwyr.

Mae PACEY Cymru yn cefnogi’r rhaglen Dechrau’n Deg, gan gynnwys yr ehangu cynlluniedig ac yn nodi llwyddiannau niferus y rhaglen yn y blynyddoedd diwethaf. Cymysg yw ymglymiad presennol gwarchod plant â’r rhaglen Dechrau’n Deg. Mewn rhai awdurdodau lleol, mae gwarchodwyr plant yn cymryd rhan weithredol ac yn darparu lleoliadau gofal plant i blant cymwys ac mae ganddynt rôl werthfawr i'w chwarae. Mewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill nid yw gwarchodwyr plant wedi cael eu defnyddio i ddarparu Dechrau’n Deg, ac mewn rhai ardaloedd mae gwarchod plant yn cael ei ystyried yn opsiwn anaddas.

Mae PACEY Cymru yn annog Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i sicrhau bod gwarchod plant yn chwarae rhan weithredol yn y gwaith o ehangu Dechrau’n Deg ym mhob maes er budd gorau plant a’u teuluoedd ac i gefnogi cyfleoedd cyfartal i warchodwyr plant yng Nghymru.’

Os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost paceycymru@pacey.org.uk.