Autumn conferences / Cynadleddau'r hydref

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here

Join PACEY Cymru at our autumn conferences in Wales.  Supported through funding from Welsh Government we are holding two events in September. 

These engaging events will combine policy updates with inspiring practice sessions with exciting external speakers already confirmed.  You will also have the opportunity to shape future practice through sharing your views in relation to the Independent Review of Childminding in Wales.

When and where?

  South Wales North Wales
Date

Saturday 10th September

Saturday 17th September

Venue

Radisson Blu Hotel, Bute Terrace, Cardiff

CF10 2FL

Venue Cymru, Promenade, Llandudno.

LL30 1BB

Arrival and registration will be at 10am for both events. The events will finish at 4.30pm

Who are these events for?

These events are open to PACEY Practitioner members only.  Please note at this time we are unable to accept bookings from Quality Partner members due to priority needing to be given to practitioner members.  Information will be shared with Quality Partner members if numbers allow.

Cost and booking information

A payment of £20 towards the cost of the event is required for each Practitioner member at the time of booking.  Your place will not be confirmed at the event until your completed booking has been submitted and payment has been received.  All places are subject to availability.  Refunds in relation to cancellations can be requested in line with our cancellation policy up to 14 days before the event.  After this date any cancellations are non-refundable.

To book please complete the detail in the form through this link. 

This also includes the details on how to make a payment by bank transfer.  Please note we are unable to accept payment by other forms for these events.

Programme for the day

The programme for the day will include the following.  Lunch and refreshments will be provided.

Updates from PACEY Cymru

Claire Protheroe, National Manager for Wales for PACEY Cymru will share key updates in relation to policy, practice, resources and membership.

Updates from CIW

Ceri Herbert, Senior Manager, Childcare and Play Team will be attending the event in south Wales with Dawn Duffy, Senior Manager, Registration and Enforcement Team attending the event in north Wales to provide updates from CIW's perspective.

Updates on the new curriculum for Wales

Hannah Chivers, Senior Policy Manager, Welsh Government will share key updates in relation to the implementation of the new curriculum in Wales with a focus on early years.

How can we create space to listen to children?

In the first of our key note sessions Cath Little, Storyteller, author and early years teacher will look at how the stories we tell can inspire children to become storytellers themselves. We’ll reflect on how valuing children’s talk helps their development. We’ll think about our own interactions with children. Are we really listening to what they say? We’ll also gather practical ideas of how we can value children’s talk more.

Provocations, invitations, and catalysts for play

The second of our key note sessions led by Alice Sharp, early childhood influencer. will explore rich, irresistible spaces and places with ideas for provocations, invitations, and catalysts for play. We will explore the notion of ‘inspiration’ or ‘getting an idea’, and how to develop a child centred pedagogy. Through sharing time with engaging, nurturing adults we hope to lead every child to think creatively and critically about their engagement and involvement in play.  Through our reflection we will lay the building blocks of awe and wonder.

Independent Review of Childminding in Wales

This session led by Sioned Lewis from Arad Research will be an opportunity for those present to feed in their views in relation to the Independent Review of Childminding in Wales. This will include discussions on:

  • the decline in childminder numbers in Wales and what can be done to support attraction, retention and diversity
  • the challenges that childminders face, including any of those linked to regulatory requirements, ratios, employment of assistants, local issues (such as planning, trade waste and environmental and tender and commissioning issues related to funded provision of childcare services)

Panel question and answer

The day will conclude with a question and answer panel made up of key representatives from those named above.  They will be able to support and advise in relation to questions, queries or thoughts from those present.

Further information

If you have any queries in relation to these events please contact paceycymru@pacey.org.uk or telephone 02920351407 

 


Ymunwch â PACEY Cymru am ein cynadleddau hydref yng Nghymru. Gyda chefnogaeth gyllidol gan Lywodraeth Cymru rydym yn cynnal dau ddigwyddiad  ym mis Medi.

Bydd y digwyddiadau difyr hyn yn cyfuno diweddariadau polisi â sesiynau ymarfer ysbrydoledig gyda siaradwyr allanol cyffrous eisoes wedi’u cadarnhau. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i lunio arfer y dyfodol drwy rannu eich barn mewn perthynas â'r Adolygiad Annibynnol o Warchod Plant yng Nghymru.

Pryd a ble?

  De Cymru Gogledd Cymru
Dyddiad

Dydd Sadwrn 10 Medi

Dydd Sadwrn 17 Medi

Lleoliad

Radisson Blu Hotel, Teras Bute, Caerdydd

CF10 2FL

Venue Cymru, Promenâd Llandudno.

LL30 1BB

Bydd cyrraedd a chofrestru am 10am ar gyfer y ddau ddigwyddiad. Bydd y ddau ddigwyddiad yn gorffen am 4.30pm.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiadau yma?

Mae'r digwyddiadau yma yn agored i aelodau Ymarferwyr PACEY yn unig. Sylwch ar hyn o bryd na allwn dderbyn archebion gan aelodau'r Partner Ansawdd gan ein bod yn blaenoriaethu aelodau sy'n Ymarferwyr. Bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu ag aelodau'r Partner Ansawdd os bydd niferoedd yn caniatáu.

Gwybodaeth am gostau ac archebu

Mae angen taliad o £20 tuag at gost y digwyddiad ar gyfer pob aelod sy'n Ymarferwr wrth i chi archebu. Ni fydd eich lle yn cael ei gadarnhau hyd nes y bydd eich archeb wedi'i chwblhau a'i derbyn gennym ni, a'r taliad wedi'i dderbyn. Mae pob lle yn amodol ar argaeledd. Gallwn gynnig ad-daliadau ar unrhyw archebion a wneir yn unol â’n polisi canslo hyd at 14 diwrnod cyn y digwyddiad. Ar ôl y dyddiad hwn ni ellir ad-dalu unrhyw daliad.

I archebu lle cwblhewch y manylion yn y ffurflen trwy'r ddolen hon. Mae hyn hefyd yn cynnwys y manylion ar sut i wneud taliad trwy drosglwyddiad banc. Sylwch na allwn  dderbyn taliad drwy fodd eraill ar gyfer y digwyddiadau yma.

Rhaglen y dydd

Bydd rhaglen y diwrnod yn cynnwys y canlynol. Darperir cinio a lluniaeth.

Diweddariadau gan PACEY Cymru

Bydd Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol PACEY Cymru yn rhannu diweddariadau allweddol mewn perthynas â pholisi, arfer, adnoddau ac aelodaeth.

Diweddariadau gan AGC

Bydd Ceri Herbert, Uwch Reolwr, Tîm Gofal Plant a Chwarae yn mynychu’r digwyddiad yn ne Cymru gyda Dawn Duffy, Uwch Reolwr, Tîm Cofrestru a Gorfodi  yn mynychu’r digwyddiad yng ngogledd Cymru i roi diweddariadau o safbwynt AGC.

Diweddariadau ar y cwricwlwm newydd i Gymru

Bydd Hannah Chivers, Uwch Reolwr Polisi, Llywodraeth Cymru yn rhannu diweddariadau allweddol mewn perthynas â gweithredu’r cwricwlwm newydd yng Nghymru gan ganolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar.

Sut gallwn ni greu gofod i wrando ar blant?

Yn y cyntaf o’n sesiynau allweddol bydd Cath Little, Storïwr, awdur ac athrawes blynyddoedd cynnar yn edrych ar sut y gall y straeon rydyn ni’n eu hadrodd ysbrydoli plant i ddod yn storïwyr eu hunain. Byddwn yn myfyrio ar sut mae gwerthfawrogi siarad plant yn helpu eu datblygiad. Byddwn yn meddwl am ein rhyngweithio ein hunain gyda phlant. Ydyn ni wir yn gwrando ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud? Byddwn hefyd yn casglu syniadau ymarferol ar sut y gallwn werthfawrogi siarad plant yn fwy.

Cythruddion, gwahoddiadau, a chatalyddion ar gyfer chwarae

Bydd yr ail o'n sesiynau allweddol dan arweiniad Alice Sharp, dylanwadwr plentyndod cynnar, byddwn yn archwilio gofodau a lleoedd cyfoethog, anorchfygol gyda syniadau ar gyfer cythruddion, gwahoddiadau, a chatalyddion ar gyfer chwarae. Byddwn yn archwilio’r syniad o ‘ysbrydoliaeth’ neu ‘gael syniad’, a sut i ddatblygu addysgeg sy’n canolbwyntio ar y plentyn. Trwy rannu amser gydag oedolion ymgysylltiol, meithringar rydym yn gobeithio arwain pob plentyn i feddwl yn greadigol ac yn feirniadol am eu hymwneud a’u hymwneud â chwarae. Trwy ein myfyrdod byddwn yn gosod y blociau adeiladu o syndod a rhyfeddod.

Adolygiad Annibynnol o Warchod Plant yng Nghymru

Bydd y sesiwn hon dan arweiniad Sioned Lewis o Arad Research yn gyfle i’r rhai sy’n bresennol i gyfrannu eu barn mewn perthynas â’r Adolygiad Annibynnol o Warchod Plant yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys trafodaethau ar:

  • y gostyngiad yn niferoedd gwarchodwyr plant yng Nghymru a'r hyn y gellir ei wneud i gefnogi denu, cadw ac amrywiaeth
  • yr heriau y mae gwarchodwyr plant yn eu hwynebu, gan gynnwys unrhyw rai sy’n gysylltiedig â gofynion rheoleiddio, cymarebau, cyflogi cynorthwywyr, materion lleol (fel cynllunio, gwastraff masnach a materion amgylcheddol a thendro a chomisiynu sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau gofal plant a ariennir)

Cwestiwn ac ateb y panel

Bydd y diwrnod yn cloi gyda phanel cwestiwn ac ateb yn cynnwys cynrychiolwyr allweddol o'r rhai a enwir uchod. Byddant yn gallu cefnogi a chynghori  mewn perthynas  â chwestiynau, ymholiadau neu syniadau gan y rhai sy'n bresennol.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r digwyddiadau yma cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk neu ffoniwch 02920351407