Childcare Choices (Wales) / Dewisiadau Gofal Plant (Cymru)

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Childcare Choices (Wales)

To coincide with WeCareWales week, PACEY Cymru are offering a free introductory Childcare Choices webinar to help raise the profile of careers in childcare, including childminding.

Are you passionate about giving children the best start in life and would like a career in childcare? Why not join us to find out what roles in childcare are available to you and the rewards and opportunities from a career in childcare. We will also look at the role of a childminder and the steps to take if you are interested in becoming a registered childminder in Wales. 

The webinar can be accessed online from the comfort of home with a choice between a daytime and evening session. Taking part in a PACEY webinar is a great way to discuss your thoughts with others and get to ask questions of our expert tutors.  Further information is available at Webinars for Wales.

When?

Monday, 11th October 2021 10am-11am

Thursday, 14th October 2021 6.30pm-7.30pm

Cost?

Free for anyone with an interest in working in childcare or becoming a childminder in Wales.

How to book?

To find out more and book, call PACEY Cymru on 02920 351407. Lines are open between 9am and 5pm, Monday to Friday. Outside these times, please send an email to paceycymru@pacey.org.uk and we'll get back to you.

 

 

Dewisiadau Gofal Plant (Cymru)

I gyd-fynd ag wythnos Gofalwn Cymru, mae PACEY Cymru yn cynnig gweminar Dewisiadau Gofal Plant cyflwyniadol am ddim i helpu codi proffil gyrfaoedd yng ngofal plant, gan gynnwys gwarchod plant.

Ydych chi'n frwd ynglŷn â rhoi’r dechrau gorau posib i fywyd i blant a hoffech gael gyrfa yng ngofal plant? Beth am ymuno â ni i ddarganfod pa rolau yng ngofal plant sydd ar gael i chi a manteision a chyfleoedd gyrfa yng ngofal plant? Byddwn hefyd yn edrych ar rôl gwarchodwr plant a'r camau i'w cymryd os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn warchodwr plant cofrestredig yng Nghymru. 

Gellir cyrchu’r gweminar ar-lein o gysur eich cartref ac mae dewis rhwng sesiwn yn ystod y dydd neu'r nos. Mae cymryd rhan mewn gweminar PACEY yn ffordd wych o drafod eich meddyliau ag eraill a gofyn cwestiynau i'n tiwtoriaid arbenigol. Mae gwybodaeth bellach i'w chael yn Gweminarau ar gyfer Cymru.

Pryd?

Dydd Llun, 11eg Hydref 2021 10am-11am

Dydd Iau, 14eg Hydref 2021 6.30pm-7.30pm

Pris?

Am ddim i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio yng ngofal plant neu mewn dod yn warchodwr plant yng Nghymru.

Sut i gadw lle?

I ddarganfod mwy a chadw lle, ffoniwch PACEY Cymru ar 02920 351407. Mae'r llinellau ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Y tu allan i'r amseroedd hyn, anfonwch e-bost at paceycymru@pacey.org.uk ac fe ddown yn ôl atoch chi.