Consultation / Ymgynghoriad

 Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Childminder discussions on the impact of COVID-19

PACEY Cymru are working with Social Care Wales and researchers on behalf of Welsh Government to gain further information on the impact of COVID-19 on the early years and childcare sector.

This work aims to support other information being collected from the sector to provide Welsh Government with a clear picture of challenges and any opportunities. PACEY Cymru are supporting the facilitation of two virtual events alongside Social Care Wales specifically for childminders to share experiences, views and thoughts.  

When?

Monday 1st March 6.30pm-8pm

Wednesday 3rd March 6.30pm-8pm

Cost?

Free for PACEY members or home-based childcare providers in Wales.

To book onto an event or for any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

Trafodaethau gwarchodwyr plant ar effaith COVID-19

Mae PACEY Cymru yn gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac ymchwilwyr ar ran Llywodraeth Cymru i gael mwy o wybodaeth am effaith COVID-19 ar y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Nod y gwaith hwn yw cefnogi gwybodaeth arall sy'n cael ei chasglu o'r sector er mwyn rhoi darlun clir i Lywodraeth Cymru am yr heriau a chyfleoedd. Mae PACEY Cymru yn cefnogi hwyluso dau ddigwyddiad rhithiol, ochr yn ochr â Gofal Cymdeithasol Cymru yn benodol ar gyfer gwarchodwyr plant ar gyfer rannu profiadau, safbwyntiau a meddyliau.

Pryd?

Dydd Llun 1af Mawrth 6.30pm-8pm

Dydd Mercher 3ydd Mawrth 6.30pm-8pm

Pris?

Am ddim i aelodau PACEY neu ddarparwyr gofal plant yn y cartref yng Nghymru.

I gadw lle mewn digwyddiad neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk