Loose Parts Play / Chwarae Rhannau Rhydd

Darllennwch yma yng Nghymraeg. Read this in Welsh here.

Loose Parts Play

Join us for a webinar delivered by The Learning Partnership, Loose Parts Play.

With the changes to the curriculum for Wales and the focus at moving towards child led learning ethos we are pleased to be working with The Learning Partnership training organisation who will provide an informative session on the importance on loose parts play.

Loose parts play supports all developmental domains. It is child-led and encourages independence and a sense of self. It helps children observe, inquire, investigate, construct, deconstruct and engage with others and the world around them.

This low cost, easy to set up approach has many benefits as it supports children in setting their own agenda and creates language rich play.

This two-part webinar has a focus on the early years and will look at the value of developing low cost loose parts play, opportunities for multi-domain play through regular access to open-ended materials and explore how loose parts supports well-being, language development and imagination.

When?

Tuesday, 5th July 6.30pm-9pm and Wednesday 6th July 6.30pm-9pm.

Please note when booking that this training is delivered in two parts. You will need to agree to attend both dates in order to secure your place.

Cost?

Free for PACEY Practitioner members in Wales.

How to book?

To book onto an event or for any further queries please contact paceycymru@pacey.org.uk

 

Chwarae Rhannau Rhydd

Ymunwch â ni am weminar Chwarae Rhannau Rhydd a ddarperir gan The Learning Partnership.

Gyda’r newidiadau i gwricwlwm Cymru a’r ffocws ar symud tuag at ethos dysgu sy’n cael ei arwain gan blant rydym yn falch o fod yn gweithio gyda ‘The Learning Partnership’ a fydd yn darparu sesiwn llawn gwybodaeth ar bwysigrwydd chwarae rhannau rhydd.

Mae chwarae rhannau rhydd yn cefnogi pob parth datblygiadol. Mae'n cael ei arwain gan y plentyn ac yn annog annibyniaeth ac ymdeimlad o’r hunan. Mae’n helpu plant i arsylwi, ymholi, ymchwilio, adeiladu, dadadeiladu ac ymgysylltu ag eraill a’r byd o’u cwmpas.

Mae gan y dull cost isel, hawdd ei sefydlu hwn lawer o fanteision gan ei fod yn cefnogi plant i osod eu hagenda eu hunain ac yn creu chwarae iaith gyfoethog.

Mae’r gweminar dwy ran hon yn canolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar a bydd yn edrych ar werth datblygu chwarae rhannau rhydd cost isel, cyfleoedd ar gyfer chwarae aml-barth trwy fynediad rheolaidd i ddeunyddiau penagored ac archwilio sut mae rhannau rhydd yn cefnogi llesiant, iaith, datblygiad a dychymyg.

Pryd?

Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 6.30pm-9pm a Dydd Mercher 6 Gorffennaf 6.30pm-9pm.

Sylwch wrth archebu bod yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno mewn dwy ran. Bydd angen i chi gytuno i fynychu'r ddau ddyddiad er mwyn sicrhau eich lle.

Pris?

Am ddim i aelodau ‘Practitioner’ PACEY, yng Nghymru.

Sut i gadw lle?

I gadw lle mewn digwyddiad neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â paceycymru@pacey.org.uk.